Categorie: "Overheid"

Boeken met lokale historie heruitgegeven

Van 22 februari af zijn boeken over de historie van Amstelveen weer verkrijgbaar. ‘Jaren van verduistering’ van wijlen Tini Visser, ooit voorlichtster van de gemeente, en ‘De westkant van de Amstel, duizend jaar Amstelveen in de stroom van de tijd’ van Maureen van Munster en Peter van Schaik zijn herdrukt en worden die dag gepresenteerd. Onder meer gaan die nu herdrukte boeken naar middelbare scholen in Amstelveen om daar het historische besef bij te brengen waaraan het blijkbaar aan bestuurders van de stad decennia lang heeft ontbroken.

In Amstelveen is de nadruk gelegd op de toekomst, weet wethouder Herbert Raat, die zich de laatste jaren voor het bewaren van aan de geschiedenis refererende documenten en beelden heeft ingezet. Herpublicatie van de boeken is er volgens hem een onderdeel van.

Rechtszaak om graf Harry Mulish op Zorgvlied

“Een pijnlijke kwestie”, noemt wethouder Peter Bot het in een brief aan de gemeenteraad. Tegen begraafplaats Zorgvlied diende vrijdag een rechtszaak, omdat een familie vindt dat onterecht twee graven zijn ontruimd. In een van de twee is inmiddels Harry Mulish begraven. De familie vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. De uitspraak van de rechtbank is 28 maart.

Nadat de familie naar hoofdstedelijke tv-zender AT5 was gestapt en ook de Telegraaf er aandacht aan had besteed heeft de gemeente inmiddels vragen van het ANP beantwoord. Overigens had zij de kwestie graag buiten de publiciteit willen houden en die zwijgzaamheid ook met de familie te hebben afgesproken. Die heeft zich er kennelijk niet aan gehouden.

In de brief aan de gemeenteraad zegt Bot dat de familie meent eeuwigdurend grafrecht op twee graven te hebben. Maar eeuwigdurende graven bestaan bij Zorgvlied niet, meldt Bot. De begraafplaats kent graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. “Het grafrecht vervalt drie jaar nadat de rechthebbende op het grafrecht is overleden. Tenzij nabestaanden het grafrecht overnemen. Grafrecht erf je namelijk niet automatisch, maar kun je officieel overnemen door overschrijving van het grafrecht”, staat in de brief.

B&W: Zwartboek SP bevat onjuistheden

Zoals viel te verwachten, zeggen B&W zich niet te herkennen in het door de SP aangeboden Zwartboek 2.0 over wantoestanden bij de gemeentelijke behandeling van statuszoekers en minima. Aan de gemeenteraad schrijft het college volledig afstand te nemen van de in het zwartboek gedane beschuldigingen aan het adres van ambtenaren, die volgens de SP in een aantal gevallen respectloos, intimiderend en bedreigend zouden hebben gehandeld.

“De situaties die SP aanhaalt zijn grotendeels bekend bij het college”, melden B&W aan de raad. Zij vinden het naar hun zeggen niet juist in het openbaar op individuele casussen in te gaan. Het college zegt overigens wel dat die allemaal ‘eenzijdig, selectief en soms zelfs onjuist’ zijn weergegeven.

De steun die door de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) en de SP-hulpdienst werd gegeven aan van de gemeente afhankelijke statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en mensen met een minimaal inkomen werkt volgens B&W vaak belemmerend en soms zelfs contraproductief.

“Met bijna 5000 Amstelveners die ondersteuning van de gemeente ontvangen, van wie bijna 2000 minima en 1500 bijstandsgerechtigden, gaat er natuurlijk weleens iets mis”, geven B&W toe. Maar meestal gaat het goed, laten zij daarop volgen. Dat is althans het beeld dat door de (gemeentelijke) onderzoeken naar ervaringen van cliënten volgens het college opdoemt.

Bewoners Stadshart tegen nieuwe aanpak huisvuil

Foto: amstelveenweb.com

Bewoners van de Rembrandthof in het Stadshart hebben grote bezwaren tegen de nieuwe regeling voor het ophalen van huisvuil die de gemeente – met instemming van de gemeenteraad – wil invoeren. Tot nu toe deponeren zij hun afval in een inpandige ruimte, waar containers daarvoor staan, maar de nieuwe regeling houdt in dat er gemeentelijke containers komen, waarvoor zij naar hun zeggen meer dan een halve kilometer moeten lopen.

Zij hebben gevraagd of hun afval dan niet in containers van de winkels mag, maar dat kan volgens ambtenaar Ruud Oosterhof niet, omdat a) een bedrijfsafvalcontainer nu eenmaal wordt verhuurd en b) die nu al overvol pleegt te zijn. Op grond van nieuwe rijksregelingen, baseerde de gemeente een dito aanpak. Maar daardoor worden bewoners van appartementen in het Stadshart geconfronteerd met een voor hen ingrijpende verandering wat inzamelen van huisvuil betreft. Het systeem met de wekelijks geleegde inpandige containers, dat al een kwart eeuw bestaat, behoort tot het verleden.

D66 wil open afvalstation op zondag

Tawros Aslanjan (D66)

In feite stond het al in het verkiezingsprogramma maar D66 wijdt er nu ook een persbericht aan. De gemeente moet meer service buiten kantooruren gaan bieden en daarom moet het Afvalbrengstation aan Langs de Werf op zondag open. Plus op één avond in de week. Dat zegt raadslid Tawros Aslanjan, die ook in het strijdperk trad voor uitbreiding van de koopzondag met de ochtend (waarvan in de praktijk vrijwel niets terecht kwam).

D66 vindt dat de ruimere openingstijden noodzakelijk zijn om beter aan de vraag van de Amstelveense inwoners te kunnen voldoen. Het college van B&W met de mogelijkheden onderzoeken, vindt D66.

Waren alle nevenfuncties Van ‘t Veld verstandig?

Van ‘t Veld bij afscheid Friso de Zeeuw (links).

In het openbaar bleven de gezichten in de plooi en werden er eigenlijk weinig woorden aan vuil gemaakt. Maar in achterkamers moet woede en teleurstelling van sommige politici te horen zijn geweest over het plotselinge vertrek van burgemeester Mirjam van ‘t Veld. Een VVD-raadslid zei dat de kortst zittende burgemeester ooit in de geschiedenis van Amstelveen primair voor eigen welvaart, carrière en portemonnee zou blijven kiezen, toen zij opeens haar ambt bij de gemeente vaarwel zij om de baas van een ziekenhuis te worden.

Anderen hadden voorspeld dat zij niet lang zou blijven. Haar CV toonde aan dat zij vrijwel nergens langer dan drie jaar bleef en trapsgewijs voortdurend haar positie had verbeterd.

Laadpalen elektrische auto sneller plaatsen

Het plaatsen van een oplaadpaal voor een elektrische auto in Middenhoven duurde meer dan een jaar een dat vindt wethouder Peter Botvan Duurzaamheid (Burgerbelangen) achteraf ook wel erg lang. Dat antwoorden zij op schriftelijke vragen van Raadslid Leegstra en raadscommissielid Gerritsen van de VVD in de gemeenteraad. De laadpaal kwam er pas in november vorig jaar, maar was al in 2016 aangevraagd.

Het komt allemaal door de hoge parkeerdruk in de wijk. De gemeente sprak met exploitant Allego af dat een nieuwe meting daarvan zou worden afgewacht, eind 2016, waarvan de resultaten in februari 2017 bekend waren en vervolgens werd naar een goede plek gezocht, waarvoor eerst weer een verkeersbesluit moest worden genomen. Pas in juli vorig jaar kreeg Allego groen licht, waarna de netbeheerder (Liander) voor stroom zorgt. Maar die heeft er wettelijk ook weer maximaal 18 weken voor. “Na oplevering heeft Allego binnen enkele weken de laadpaal geplaatst, helaas duurde het toen nog twee weken langer dan gebruikelijk om de lader in bedrijf te stellen”, reageert Peter Bot op de vragen.

Trendwatcher wordt adviseur gemeente

Adjiedj Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas wordt bijzonder cultureel adviseur van de gemeente. Dat zegde wethouder Herbert Raat hem toe tijdens de talkshow BV Amstelveen, maandag in P60. Of Raat dat met zijn collega van cultuur Maaike Veeningen heeft besproken, bleef onduidelijk.

Overigens trekt Frans Huissen, die de talkshow tot nu toe samen met Matthijs den Hollander presenteerde, zich terug omdat hij kandidaat wethouder voor GroenLinks is. Er werd uitvoerig over citymarketing gesproken, maar de gemeente moet dan wel goed weten wat zij nou eigenlijk wil aanbieden. Blijft het bij een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te vestigen of neemt het een deel van de stroom toeristen over, waardoor Amsterdam nu veel te druk wordt. Diverse sprekers lieten er hun licht over schijnen en Bakas – ook al andere gemeenten adviserend – vindt dat Amstelveen nu eenmaal een deel van de wereld is.

Over de oprukkende technologie, die hij enerzijds toejuicht, heeft hij anderzijds wel gemengde gevoelens. “Leer kinderen op scholen weer hoofdrekenen”, zei hij, toen het hoofdstuk onderwijs aan de orde kwam. Want dat kunnen kinderen niet meer omdat zij tegenwoordig volledig rekenen op computer en smartphone. In de zorg zal in de toekomst steeds meer deprofessionalisering plaats vinden en steeds meer vrijwilligers worden ingeschakeld. Men krijgt roedelvorming en kleine gemeenschappen in de stad, omdat de verzorgingsstaat wordt afgebouwd en er een Participatiestaat voor in de plaats komt.

Afvalstation steeds drukker

Ruim achtduizend keer is vorig jaar meer grof vuil naar het gemeentelijke afvalstation aan Grutterij op het Bedrijventerrein Legmeer gebracht dan in 2016. De teller kwam in 2017 op 164.509. De laatste vier jaar steeg het aantal bezoeken daar voortdurend. In 2014 waren het er nog bijna 149 duizend.

Overigens lijkt gratis brengen van grof vuil naar het afvalstation voorbehouden aan automobilisten. Degenen die geen auto hebben – veelal de minima – moeten het vuil laten afhalen door de gemeente en daarvoor betalen.  Wie tot de armsten van Amstelveen behoort en dientengevolge over een Amstelveenpas beschikt kan wel eenmaal per twee maanden een kuub huisvuil gratis door de gemeente laten weghalen. Wie net niet voor die pas in aanmerking komt, maar niet zoveel inkomen heeft dat hij of zij zich een auto kan permitteren, heeft (financieel) pech.

De gemeente wijst er op dat afval veel waardevolle grondstoffen kan bevatten. Door die te sorteren blijven zijn in de kringloop. “Van restjes latexverf kan bijvoorbeeld nieuwe verf worden gemaakt en van oud ijzer weer een nieuwe fiets”, zegt de gemeente.

Censuur bij gemeenten

Het gaat in veel gemeenten fout met de relatie tussen pers en lokale overheid. Die laatste is veelal niet gediend van media die naar haar mening iets onwelgevalligs over de gemeente publiceren. In sommige gemeenten worden bepaalde media geweerd, omdat die naar het oordeel van B&W geenszins relevant zijn, zodat in feite het college (of de burgemeester) oordeelt over de pers en het toelatingsbeleid neerkomt op censuur.

Het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Genootschap van Burgemeesters die beperking van bewegingsvrijheid voor de pers aangekaart.