Categorie: "Overheid"

BbA wil inwoners laten meepraten over beleid

logobba[1]Aansluitend bij het gemeentelijke programma ‘Mensen Maken Amstelveen’ moet er een nieuwe vorm van burgerinspraak komen: Het zogenoemde Stadsgesprek. Aan een groep via loting aangewezen bewoners worden beleidsplannen voorgelegd. Dat wil althans de fractie van Burgerbelangen (bbA), die woensdag in de gemeenteraad voorstelt er 75 mille voor vrij te maken. In de Kadernota (de concept begroting) komt die post onder Participatie.

De inwoners die bij het stadsgesprek worden betrokken vormen een aselecte groep. Die wordt over alle voors en tegens van de beleidskeuze geïnformeerd. Waarschijnlijk krijgt bbA de meerderheid mee, want de partij hoort bij de coalitie en zaak is natuurlijk in achterkamers allang beklonken. De coalitie vormt de meerderheid en bbA heeft een wethouder in B&W.

Raat: ‘SP wil zwakke burgers pamperen”

Herbert Raat

Herbert Raat

Dat het bij het zogenoemde Amstelveenloket, waar men zich voor sociale hulp moet melden, allemaal kommer en kwel is, spreekt wethouder Herbert Raat van Zorg tegen. SP-raadslid Marina Casadei had in Het Parool en op amstelveen.blog.nl geschreven dat Amstelveen burgers laat vallen als een baksteen. De gemeente moet de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitvoeren, die voorziet in onder meer huishoudelijke hulp, bijstand en woningaanpassingen.

Volgens Raat heeft de gemeente te maken met 35.000 telefoontjes en 20.000 bezoeker aan de balie per jaar. Er gaat wel eens wat mis, geeft hij toe, maar wat de SP schrijft klopt niet, zegt hij nu op zijn blog. “Het echte, onderliggende verhaal is dat wij een principieel andere visie hebben op de samenleving. Het is een botsing tussen een SP-visie, waarin inwoners vooral als slachtoffer worden gezien. Daar tegenover staat onze visie waar inwoners serieus worden genomen en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dit bleek ook vorige week weer tijdens een vergadering van de gemeenteraad.”

FNV in beroep tegen stop ‘vogelvrijheid’ PMA

Wil Roode

Wil Roode

Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) gaan in hoger beroep tegen ontbinding door B&W van de Participatieraad Minima Amstelveen (PMA). Die was een officieel adviesorgaan van het college, maar het had blijkbaar met de kritische instelling ervan. Als redenen voor de opheffing voerden B&W onder meer aan zich niet te herkennen in een kritisch rapport van PMA, strubbelingen binnen die raad en het streven naar één cliëntenraad voor het gehele sociale domein, waarin ook andere organen, zoals de Seniorenraad, moesten opgaan. 

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) zei desgevraagd geen commentaar te hebben op het persbericht. “We kijken wel hoe het loopt en wachten af”, zegt hij.

De rechtbank gaf de leden van de PMA, die zich verzetten tegen de opheffing, geen gelijk. Zowel FNV als LCR vechten dat vonnis nu aan. Het lijkt er volgens hen op dat – gelet op de uitspraak van die rechtbank – cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. “Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met door haar zelf gekozen leden”, zeggen zij. “Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt.”

Provincie juicht ‘sparen vooraf’ toe

Logo-provincie-Noord-HollandDe provincie Noord-Holland heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten de voor komende jaren uitgezette koers van structureel ‘sparen vooraf’ goed te vinden. De brief is door de raadsgriffie kennelijk via de digitale achterkamer raadsweb naar raadsleden doorgezonden.

Het fenomeen is overigens in lokale politieke een eigen leven gaan leiden. Blijkbaar beseft niet ieder raadslid wat er nou precies mee wordt bedoeld en raadslid Gerard Hulsman (CDA) zei donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) dat men zich beter bezig kan houden met nu te financieren projecten dan eindeloos te leuteren over de buffer voor de toekomst.

B&W willen citymarketing ook op MKB richten

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

Hoewel personeel, met uitzondering van bovenmodaal betaalde expats, er niet kan wonen, blijft de gemeente zoveel mogelijk bedrijven naar Amstelveen halen. Nieuw is dat zij zich nu meer op Nederlandse bedrijven – inclusief het MKB – gaat richten, hoewel B&W natuurlijk ook rond de wereld blijven reizen om internationale ondernemingen hierheen te lokken. De andere pijler van de zogenoemde citymarketing is promotie voor toerisme. 

B&W hebben dat via de digitale achterkamer raadsweb aan de gemeenteraad laten weten. Eerder dit raad sprak die zich uit voor drie pijlers van citymarketing: promotie voor toerisme en als vestigingsplaats voor bedrijven en steun via een zogenoemd innovatiebudget voor het ondernemerschap. Omdat dat laatste erbij komt, wordt de totale reservering voor citymarketing verdubbeld van  € 50.000 tot een ton.

Nationale bedrijven ‘binden en boeien’ noemt wethouder Maaike Veeningen (D66) van economische zaken het. Volgens haar heeft Amstelveen ‘veel in huis’ als vestigingsplaats voor bedrijven en zij wil de stad op beter op de kaart zetten, waarnaar met name VVD en D66 als voorlopers allang streven. Amstelveen kan nog meer profiteren van de aanpak van Amsterdam om toeristen in de regio te spreiden, omdat de stad zelf overloopt. Toeristen moeten meer gaan profiteren van ‘alles wat Amstelveen heeft te bieden’ vindt ze.

Kwetsbaren moeilijk aan werk te krijgen

Maaike Veeningen

Maaike Veeningen

Hoewel menige inwoner die er gebruik van moest maken het tegendeel beweert, houdt de gemeente vol dat gebruikers van het zogenoemde Werkplein AA in het raadhuis tevreden zijn. Volgens de gemeente is het zogenoemde werkplein effectief, maar bezoekers ervan klagen dat zei allemaal op dezelfde baan moeten solliciteren per computer. Maar zij geeft wel toe dat het voor kwetsbare groepen moeilijk is banen te vinden en de hoeveelheid mensen in de bijstand toenam.

Voor de re-integratie op de arbeidsmarkt heeft de gemeente overigens een bureau ingehuurd. Het werkplein bestaat ruim een jaar. Met de opening ervan werd volgens wethouder Maaike Veeningen van Werk en Inkomen (D66) een nieuwe werkwijze ingezet. Volgens haar vindt bijna de helft van het aantal bezoekers (45%) direct werk, zodat geen aanvraag voor een bijstandsuitkering hoeft te worden aangevraagd. Onduidelijk is overigens wat de vakkennis en opleiding van hen is. Door fraudepreventie is 22% van de aanvragen voor bijstand afgewezen. ‘Minder vaak dan landelijk gemiddeld komen cliënten terug in een uitkering nadat ze zijn uitgestroomd naar werk’, zegt de gemeente.

School tast monument Van Leer niet aan

Peter Bot

Peter Bot

Als de uit India afkomstige internationale school in het Van Leerpand aan de Amsterdamseweg komt, blijft dat gebouw wel dezelfde uitstraling houden. Er wordt niets aan vertimmerd dat de monumentale status ervan in gevaar brengt.

Dat antwoordde wethouder Peter Bot dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) op vragen van zijn partijgenote Linda Roos van Burgerbelangen. Hij ondersteunde haar idee dat subsidie van het Schipholfonds kan worden gevraagd voor het aanleggen van daken die fijnstof uit de lucht halen.

De kwesties kwamen aan de orde bij de behandeling van de kadernota 2018 (concept begroting). Daarin speelde duurzaamheid weer een rol. Volgens Bot wordt er alles aan gedaan om duurzaam te bouwen, ook op de plek van de Emergohal, die gaat verdwijnen als er een grote vervangende sporthal komt bij het te stichten nieuwe Hermann Wesselink College.

Voor de bouw van panden die volgens de gemeente de ‘stadsentree’ bepalen, zoals de nieuw te bouwen woontoren van 70 meter hoogte bij Bankrashof (die de huidige kantoortoren gaat vervangen,  is een wedstrijd bij de Rietveld Academie uitgezet, meldde Bot. De gemeente nomineerde drie van de acht ingediende ontwerpen, die nu worden uitgewerkt.

Vervoersraad blijft ondemocratisch

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

De raad van de zogenoemde Vervoersregio mag dan terug gaan van 57 naar 50 zetels, de gemeente Amsterdam houdt daarin wel een even groot stemrecht. De hoofdstad levert op voorstel van het dagelijks bestuur de helft van veertien zetels in, maar de stemmen van de zeven overgebleven vertegenwoordigers krijgen een dubbele stemwaarde.

Amstelveen houdt vijf zetels in die raad. Die worden bezet door leden van de gemeenteraad. De kwestie kwam dinsdag aan de orde in de commissie Ruimte, Wonen (RWN) daarvan. De Vervoersregio is de voortzetting sinds 1 januari van de Stads Regio Amsterdam, die zich met meer dan alleen het vervoer bezig hield, maar voor de andere taken nu is vervangen door de veel grotere Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Beide organen zijn overigens geenszins democratisch, herhaalde raadslid Harry van den Bergh (PvdA) nog maar eens. De vertegenwoordigende raadsleden erin, afkomstig uit diverse fracties, worden geacht het standpunt van hun gemeente erin naar voren te brengen. Terwijl hun politieke visies best uiteen kunnen lopen. “Maar de politieke visie is niet uit te sluiten”, zei Van den Bergh. Hij vond het logisch met partijgenoten uit andere gemeenten te praten.

Bedrijventerrein Wagenweg wordt ontmanteld

IMG_9871 (2)Omdat het totaal is verloederd en trouwens niet meer in de visie past die de gemeente voor het gebied heeft, wordt het bedrijventerrein Wagenweg opgeheven. De gemeente gaat er kavels die vrijkomen niet opnieuw verhuren. Al jaren vinden er illegale praktijken plaats, zoals een hennepplantage, opslag van gestolen spullen en ruzies tussen de huurders. Het is nu genoeg, vinden B. en W. blijkbaar.

“Voor ons is de maat vol”, zegt wethouder Herbert Raat van Vastgoed (VVD). Hij vindt het de hoogste tijd om maatregelen te treffen. “Het is elke keer weer raak. Ook tijdens het laatste bezoek met burgemeester Mirjam van ’t Veld stonden er weer autowrakken op de weg.”

Honderd bezoekers infomeeting KK Plein

Wethouder Jeroen Brandes kijkt belangstellend toe bij de uitleg over de mogelijke verkeersmaatregelen Keizer Karelweg.

Wethouder Jeroen Brandes kijkt belangstellend toe bij de uitleg over de mogelijke verkeersmaatregelen Keizer Karelweg.

Ongeveer honderd buurtbewoners bezochten de inloopavond over de verkeersmaatregelen rondom het Keizer Karelplein en de Ouderkerkerlaan. Tot genoegen van verkeerswethouder Jeroen Brandes (PvdA).

Er is in de aanloop naar de verbreding en verdieping van de A9 hebben verkeerskundigen van de gemeente de situatie rondom het Keizer Karelplein onder de loep genomen en een nieuw ontwerp gemaakt. In het nieuwe zgn. belevingscentrum Amstelveen InZicht op de tweede verdieping van de Bibliotheek aan het Stadsplein, konden inwoners zien hoe het er uit gaat ziet en daarop reageren.