Categorie: "Overheid"

De budgettaire chaos in de wijken…

3232_fullimage_gemeentehuis_570x317Kan er niet één budget per wijk komen waarover de bewoners dan zelf beslissen? Eigenlijk was dat het doel van een door de gemeenteraad aangenomen motie. In een brief laten B&W nu weten hoe zij daaraan gevolg geven. In de wijken werken door de gemeente bedachte instanties dermate langs elkaar heen, dat bewoners zelf besloten er maar één stichting van te maken. Men kon namelijk van de op het raadhuis bedachte bomen het bos niet meer zien.

Dat betekent, vatten B&W nu de motie samen, veelal dubbel werk of inefficiënt gebruik van publieke middelen. Volgens het college programma moet wijkgericht maatwerk worden geleverd, maar in de praktijk leent zich niet alles ervoor, heeft datzelfde college nu bedacht. Dat blijkt althans uit een brief van B&W aan de gemeenteraad.

Eigenlijk was de motie gericht op het niet langer plaatsen van schotjes tussen al die instanties in de wijk. Maar ‘ontschotting’ leent zich niet altijd dat de gemeente de besteding van de budgetten direct aan bewoners of hun vertegenwoordiging overdraagt, staat in de brief.

Start campagne nieuwe kinderburgemeester

Persbericht zoektocht nieuwe kinderburgemeesterWat nou eigenlijk de invloed op het beleid van zo’n functionaris is, blijft volstrekt onduidelijk, maar er komt weer een nieuwe kinderburgemeester, als opvolger van Melle Vos, die een jaar geleden werd benoemd. Daarvoor kunnen alle Amstelveense kinderen uit groep 6 en 7 zich verkiesbaar stellen.

De aftrap voor de zoektocht vond plaats op basisschool De Cirkel waar naast burgemeester Mirjam van ’t Veld, ook de huidige kinderburgemeester Melle Vos vertelde hoe leuk het is kinderburgemeester te zijn.

Die gaat met de ‘echte’ burgemeester of een wethouder mee naar activiteiten en houdt daar soms een korte toespraak. Hij of zij praat met de collegeleden en andere mensen in de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld over spelen, school of sport, zegt de gemeente. Waar dat ooit tot besluitvorming leidde, is onduidelijk. De kinderburgemeester wordt voor een jaar benoemd.

Gemeenteraad: Visie city-marketing ontbreekt’

Inza Gast

Inza Gast

Nog altijd wil de gemeente Amstelveen op de kaart zetten. Citymarketing heet dat. Maar eigenlijk weet zij ook niet zo goed hoe. Die kritiek kwam donderdag uit de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Er lag een notitie op tafel met vijf verschillende varianten, variërend van een omvangrijke aanpak, die zes ton kost, tot een die louter op het aantrekken van toeristen is gericht. Eigenlijk kiezen B&W voor een versie waarbij Amstelveen wordt gepresenteerd als aantrekkelijke vestigingsstad voor bedrijven, versterking van het ondernemerschap plus het aantrekken van toerisme.

Niks nieuws, reageerde Martin Kortekaas van GroenLinks op die notitie. “Dit hadden we twee jaar geleden ook wel kunnen bedenken.” De variant waar nu kennelijk de voorkeur van B&W heen gaat kost € 175.000 per jaar, waarvan het grootste deel al eerder is gereserveerd. Volgens Kortekaas en anderen moet er een duidelijk businessplan komen en anders moet de gemeente stoppen met het zichzelf willens en wetens op de internationale kaart te willen zetten, vinden die.

‘Huiskamer’ in raadhuis en dialoog geopend

0046_20170419_MensenMakenAmstelveen_046-9694“Uw huiskamer”, noemde burgemeester Mirjam van ’t Veld de totaal omgebouwde eerste verdieping van het gemeentehuis, bij de raadszaal. Die werd woensdagavond officieel door haar geopend. Het was ook de aftrap van ‘Mensen Maken Amstelveen’, waarmee de gemeente een beweging op gang wil brengen “waarbij inwoners en partijen met elkaar in gesprek gaan”.

De term ‘huiskamer’ heeft overigens een voornamelijk overdrachtelijke betekenis, want geen inwoner komt zo lastig zijn huiskamer in als die op het raadhuis. Hij moet via een beveiliging, vertellen waar hij voor komt en wordt dan – als zijn afspraak is bevestigd – door iemand opgehaald. Wat dat betreft is het gemakkelijker voor Amstelveners hun huiskamer in de wijkcentra te zoeken dan op het gemeentehuis. Daar is trouwens enorm geïnvesteerd, onder meer in een veertien tinten blauw bevattende nieuwe vloerbedekking, zitjes met comfortabele banken, gemakkelijke stoelen, bijzettafels, een buffet met (bier) tap en wanden vol kunst van (uiteraard bekende) lokale kunstenaars.

Raat: Verzet tegen bunker gaat om waarde woning

bunker20 aangepastBewoners van de Wolfert van Borsselenweg die de daar gelegen bunker willen slopen, terwijl de gemeente er een historisch monument van heeft gemaakt, hebben ambtenaren zo ongeveer voor rotte vis uitgemaakt. Dat wil althans de destilleren uit het antwoord van wethouder Herbert Raat op vragen van Maria Vlaar van de ChristenUnie in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. De omwonenden hebben de vereniging ‘Sloop de Bunker’ opgericht, die een juridische procedure tegen Raat begon en probeerde talloze instanties achter zich te krijgen, verloor eigenlijk tot nu toe de juridische strijd.

Volgens de wethouder ligt aan de strijd tegen het opwaarderen van de bunker tot educatief centrum de niet in het openbaar uitgesproken vrees voor waardevermindering van de huizen van betrokkenen ten grondslag.

B&W vergaderde nu bij SAKB

College SAKBDeze keer waren de ateliers voor amateur kunstenaars aan de Ouderkerkerlaan  dus aan de beurt om het vergaderende college van B & W te ontvangen.

Dat gebeurt namelijk niet meet op dinsdag uitsluitend in het raadhuis, maar geregeld buiten de deur. De bestuurders zeggen op die manier contact met bedrijven en instellingen te hebben.

De Stichting Amstelveense Kunstbelangen (SAKB) is een centrum voor het opleiden in en beoefenen van de beeldende kunst. Zij biedt cursussen tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren, kunstgeschiedenis en filosofie.

Er zijn open inloop ateliers, workshops en exposities. Docenten delen hun kennis met mensen die graag beeldend bezig zijn.

De SAKB levert een belangrijke bijdrage aan de culturele ontwikkeling en verrijking van Amstelveen en omgeving.

 

 

Amstelveen op 4e plaats met laadpalen auto’s

snellaadstationUit de benchmark Elektrisch vervoer blijkt dat Amstelveen van 390 gemeenten, na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag landelijk de vierde plek heeft bereikt wat haar laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer betreft. Amstelveen beschikt over voldoende openbare laadpalen en voldoet goed aan de vraag naar laadpalen door ondernemers en inwoners.

De Benchmark elektrisch vervoer 2017 brengt in kaart in hoeverre het huidige netwerk van (semi)openbare laadpalen is voorbereid op de huidige en toekomstige vraag aan openbare laadbehoefte van Amstelveners die elektrisch (gaan) rijden tot en met 2020. Een belangrijke randvoorwaarde voor de opmars in elektrisch vervoer is een tijdige beschikbaarheid over voldoende openbare laadpalen. Ten opzichte van de benchmark uit 2016 stijgt Amstelveen met 11 plekken van plek 15 naar 4. Daarmee staat Amstelveen op de tweede plek op de lijst van grootste stijgers.

Hoorzitting bezwaarschrift nu aangekondigd

Herbert Raat

Herbert Raat

Het heeft even geduurd, maar de hoorzittingen van de ambtelijke Commissie Bezwaarschiften worden nu op de website van de gemeente aangekondigd. Zij zijn in principe openhaar (al zijn daar weer veel uitzonderingen op), maar werden tot nu toe niet – zoals bijvoorbeeld de openbare vergaderingen van de gemeenteraad. In een brief aan die raad schrijft wethouder Herbert Raat dat dankzij amstelveen.blog.nl en Wil Roode van de Vrijwilligersraad Minima Amstelveen (VMA) de openbaarmaking er nu door is.

Overigens is de aankondiging daarvan – vermelding van data, tijdstippen en onderwerpen – volgens hem niet wettelijk verplicht, maar een service van de gemeente op het gebied van de transparantie. Met andere woorden: Hoorzittingen zijn wel openbaar, maar wanneer die plaats vinden hoeft niemand te weten. In het vervolg kan wanneer die plaats vinden worden gezien op www.amstelveen.nl/bezwaarschrift.

Er worden, meldt Raat, onder meer bezwaren over vergunningen en handhaving behandeld. Overigens zijn bezwaren inzake het ambtenaren gerecht en het sociale domein niet openbaar, wegens privacy gevoeligheid.

 

 

Gemeente hield in 2016 € 14 miljoen over

Herbert Raat

Herbert Raat

Hoewel eerder door financieel wethouder Herbert Raat werd gezegd dat de gouden tijden voor Amstelveen voorgoed voorbij zijn, heeft de gemeente een zeer sterke financiële positie, laat zij weten. Zij baseert zich op het accountantsverslag en het jaarverslag over 2016, waarin € 14,5 miljoen winst werd gemaakt. Daarvan gaat 8 miljoen in de spaarpot. De accountant constateert een positieve ontwikkeling bij inkoop en aanbesteding.

Raat (VVD) wil intussen het geld niet over de balk gooien en kritisch blijven kijken naar het uitgeven van elke euro. “We willen de volgende generaties zo min mogelijk achterlaten met schulden,” zegt hij.

Raat wil blijven sparen voor in de toekomst te verwachten uitgaven. Vandaar dat hij daarvoor acht miljoen reserveert. Er komt vrijwel geen geld meer uit grondverkoop voor wijken en bedrijfsterreinen. Met het financiële beleid stemde de raad overigens in.

De gemeente heeft veel minder schulden dan het landelijke gemiddelde per inwoner. In 2014 was er een schuldquote van -1% en het gemiddelde +63%. Vorig was de schuldquote nog lager (-3%), wat betekent dat de gemeente er in twee jaar nog beter voor kwam te staan.

Andere indeling van wijken

WIJKENDe Amstelveense wijk- en buurtindeling wordt anders. Per 1 januari gaat het aantal bij de gemeente geregistreerde wijken omlaag van twintig naar veertien. Er worden er namelijk samengevoegd en sommige ervan krijgen dan ook andere namen. Overigens zal dat in het spraakgebruik van de inwoners voorlopig nog wel bij het oude blijven. Volgens de gemeente voldoet de bestaande wijkindeling niet meer aan de richtlijnen daarvoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vraag is wat de gevolgen zijn voor wijkcoaches van welzijnsinstelling AanZ, behorend tot Participe in Alphen aan de Rijn. Binnen de wijken worden 47 buurten met gedeeltelijk nieuwe buurtnamen gecreëerd.

De nieuwe indeling ziet er als volgt uit.