Categorie: "A9"

‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’

suggestie A9De overkapping in het Oude Dorp van de verbrede A9 brengt Amstelveners bij elkaar. Dat melden B&W in een voorstel aan de gemeenteraad akkoord te gaan met de betreffende gebiedsvisie. Hoewel Rijkswaterstaat wel gaat betalen voor herplanting van bomen en ander groen, moet er wel extra krediet op tafel komen voor de uitvoering van de gemeentelijke plannen. Die kan overigens pas na het gereed komen van de verbreding in 2024 plaats vinden. Bij de kadernota 2018 (waarin de contouren voor de volgende begroting duidelijk worden) laat het college weten hoeveel krediet er nodig is.

De plannen omvatten, zoals eerder gemeld, een parkachtig openbaar karakter van het gebied, met een glooiend groentapijt, bomen, sport en spel, zitelementen, terrassen en ruimte voor kleinschalige evenementen. De horeca neemt er toe als het aan B&W ligt.

Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9

34547_fullimage_Perspectief_overkapping_Oude_Dorp_vanuit_noordelijke_richting_270Als de A9 is verbreed, komt er een park bij de overkapping in het Oude Dorp. Het geheel krijgt een openbare functie met onder meer horeca. Dat staat in een zogenoemde Gebiedsvisie, die B&W, naar hun zeggen na overleg met de omwonenden, hebben vastgesteld en gaan voorstellen aan de gemeenteraad. Op dinsdag 7 maart komt het voorstel in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN).

Volgens wethouder Herbert Raat (VVD), die de A9 in zijn portefeuille heeft biedt de overkapping veel kansen. “Er ontstaat een nieuwe openbare ruimte waar fiets- en wandelpaden, park, horeca en cultuur samen kunnen komen”, zegt hij. “Om alle ruimte voor ontwikkelingen open te houden stoten we geen gemeentelijk bezit af in het gebied”.

A9-bouwput lastig voor ondernemers

Darshan van Egmond

Darshan van Egmond

Hoe gemeente en Rijkswaterstaat ook hun best doen, zei kunnen niet verhelpen dat Amstelveen komende jaren verandert in een bouwbout. Dat bleek donderdag tijdens een zogenoemd Breiders Café, georganiseerd door Ondernemersvereniging Amstelveen (OA). “Dat het niet gemakkelijker wordt”, concludeerde directeur Darshan van Egmond van die organisatie aan het einde van alle discussies.

Daarin was ook verkeerswethouder Jeroen Brandes aan het woord gekomen, die opnieuw meldde dat er veel wegen in Amstelveen worden aan en omgelegd tijdens de werkzaamheden voor de verbreding van de A9. Maar of alle ondernemingen in bijvoorbeeld het Stadshart even goed bereikbaar blijven bleef voor sommigen toch de vraag. En nee, een exacte doorrekening over eventuele plaatselijke economische schade, onder meer voor ondernemers, door de bouwput, kon Brandes ook niet op tafel leggen, bleek uit zijn antwoord aan iemand die daarnaar vroeg. Het zou ook een vrij ingewikkelde berekening zijn, waarin mogelijke economische groei moet worden meegenomen.

Circa 75 mensen op info-avond A9

DSC_1793 (2)Ongeveer 75 bezoekers kwamen dinsdag naar een informatiebijeenkomst op het raadhuis over de maatregelen van de gemeente, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland om het verkeer af te wikkelen tijdens werkzaamheden voor de verbreding van de A9. Dien beginnen in 2019.

Volgens de wethouders Herbert Raat van de A9 (VVD) en Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) staat er de komende jaren veel te gebeuren in Amstelveen.  “Samen met onze partners doen we er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken”, zeggen ze. Het volgens hen goed dat inwoners zich obver de aanpassingen laten informeren.  ”Zo zijn zij goed voorbereid en komen ze niet voor verrassingen te staan.”

Ouderkerkerlaan: geen bouw op KKC-sportveld

foto15Er moet absoluut geen woningbouw op het sportveld van het Keizer Karel College (KKC) komen. Bewoners van de Ouderkerkerlaan verzetten zich met dat geluid tegen bewoners van de Meander, die in aangepaste voorstellen over de A9 dat voorstellen. De wethouders Brandes en Raat hebben de bezwaarmakers uitgenodigd voor een gesprek.

Meer dan 20 bewoners van de Ouderkerkerlaan (westzijde van de Keizer Karelweg) hielden vorige week een spoedbijeenkomst om hun protest tegen bebouwing van het KKC-sportveld te uiten. De belangenvereniging van Meanderbewoners ziet in die bebouwing een eventuele mogelijkheid om verdere overkapping van de A9 te bekostigen. Overigens ziet de gemeente daar tot nu toe niets in. “Maar wij vinden dit zo een belangrijk onderwerp dat wij ons standpunt in een brief aan de gemeenteraad en de wethouders Brandes en Raat kenbaar hebben gemaakt”, zegt voorzitter René Kleine van de bewonersgroep Ouderkerkerlaan. “Wij zitten niet te wachten op een nieuwe woonwijk in zo goed als onze achtertuin. Het bouwen van woningen daar zou een ernstige aantasting zijn van ons woongenot. Deze verdichting zou ook het groene karakter van Amstelveen, zoals dat in onze buurt gelukkig bestaat, ernstig aantasten.”

Meander desnoods naar Raad van State over A9

NL-A9.svg[1]De tegen (gevolgen van) de verbreding van de A9 agerende bewoners van Meander en Elsrijk zijn blij dat GroenLinks de kwestie opnieuw heeft geagendeerd en aan B&W onderzoek over meer overkapping gevraagd. Voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander zei dat dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Als aan de bezwaren van de actievoerende omwonenden, die strijden voor een ‘maximale overkapping’ van de weg (en het liefst de ooit geplande tunnel hadden gewild), niet tegemoet wordt gekomen, stappen die naar de Raad van State.

Zij doen dat pas nadat in maart de minister over het nieuwe tracé heeft beslist. De actievoerders vragen onderzoek naar een maximale overkapping om geluid en fijnstof tegen te gaan. Verder vinden zij de nu geplande extra afslag van de snelweg in het woongebied van de Meander, langs het nu bestaande busstation, volstrekt onnodig. “Een extra afslag voorkomt juist dat het stadshart een aantrekkelijk winkelgebied wordt”, zei Van Buren. “Juist méér voetgangersgebied, winkels en horeca trekken meer winkelend publiek. Alleen zonder extra autoverkeer gaat dat lukken. Het Stadshart is al prima ontsloten.

A9 blijft politiek verdelen

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Als het aan B&W ligt, komt er geen onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de maatregelen die de gemeente neemt bij de verbreding van de A9. Dat zei wethouder Herbert Raat dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). GroenLinks in de gemeenteraad had om het onderzoek gevraagd en bewoners van Meander en Elsrijk haakten er bij monde van woordvoerder Roy van Buren opnieuw op in. Die pleitte voor ‘maximale overkapping’ van de weg. Als de lokale politiek niet aan de belangrijkste bezwaren van de bewoners tegemoet komt, stappen die naar de Raad van State. 

Eigenlijk wil die actiegroep ‘Tunnelvisie A9’ nog steeds het liefst een tunnel voor de A9, maar die liet Amstelveen bij nader inzien destijds varen, omdat zij er € 100 miljoen aan moest meebetalen. Er werd een nieuw plan ontwikkeld, dat € 40 miljoen kost en voorziet in enkele overkappingen en geluidschermen.

De VVD, Raats eigen partij, blijft er, net als coalitiepartij Burgerbelangen, bij dat het allemaal een gepasseerd station is en Rijkswaterstaat nu eenmaal beslist. Raat denkt dat er in de aanbestedingsfase nog wel wat geregeld kan worden – GroenLinks vroeg onder meer om een bredere overkapping bij het oude KPMG gebouw – maar ziet een onderzoek naar meer opties niet zitten. De PvdA was, zoals Harry van den Bergh uit uitdrukte, ‘in verwarring’ door het standpunt van B&W en de tegengestelde meningen van enkele fracties. Hij had achting voor inspreker Van Buren en de initiatieven van de actiegroep, wilde die ook eigenlijk niet zonder meer terzijde schuiven (net als de suggesties van GroenLinks), maar anderzijds geen vertraging in het project. Hij wees er op dat de plannen van de insprekende actievoerders ook een financiële onderbouwing hebben.

Klaar voor protest A9 in raadhuis

tunnel protestActievoerende bewoners van de Meander en Elsrijk zijn dinsdag met spandoek present bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), die dan de plannen voor de verbreding van rijksweg A9 bespreekt. Bij de commissie zal door hen worden ingesproken.

In de wijken worden ook flyers uitgedeeld met de bezwaren van de bewoners tegen de plannen. Onder meer zien zij niet zitten wat er gaat gebeuren tijdens de werkzaamheden aan de verbreding – onder meer wordt het Meanderpark goeddeels gesloopt en komt het na vijf jaar pas gedeeltelijk terug – en vreest met voor luchtvervuiling door de A9. De weg had volgens de actievoerders door een tunnel moeten lopen in Amstelveen.

 

 

 

Talloze maatregelen om AV bereikbaar te houden

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

“Het blijft lastig, je moet het niet mooier maken dan het is”, zegt wethouder Herbert Raat (VVD), die onder meer de A9 in zijn portefeuille heeft. Hij en zijn collega Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) weten dat de talloze projecten Amstelveen de komende jaren goeddeels in een bouwput verandert. Onder meer de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn, de renovatie van het Stadshart en de bouw van een nieuwe brug bij Ouderkerk.

Leeg KPMG gebouw te koop

151202-impressie-gebouw-De-Bovenlanden-300x169De ombouw van het al zeven jaar leegstaande voormalige KPMG-kantoor aan de Burgemeester Rijnderslaan tot appartementen complexen gaat niet zonder slag of stoot. De gemeente mag dan met graagte de bestemming ‘wonen’ aan de locatie hebben gegeven, de oorspronkelijke architect van het pand is het met de op til zijnde totale verandering van vooral de voorgevel niet eens. Bovendien lijkt eigenaar CRI in Duitsland het gebouw te willen verkopen.

De juridische strijd loopt al langer. De voorzieningenrechter gaf bureau Alberts & Van Huut, dat tekende voor het oorspronkelijke ‘organische’ ontwerp, geen gelijk. Maandag stonden dat bureau en de Duitse vastgoedmagnaat CRI tegenover elkaar bij de Gerechtshof in Amsterdam. De uitslag is nog niet bekend.