Categorie: "A9"

Meander desnoods naar Raad van State over A9

NL-A9.svg[1]De tegen (gevolgen van) de verbreding van de A9 agerende bewoners van Meander en Elsrijk zijn blij dat GroenLinks de kwestie opnieuw heeft geagendeerd en aan B&W onderzoek over meer overkapping gevraagd. Voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander zei dat dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Als aan de bezwaren van de actievoerende omwonenden, die strijden voor een ‘maximale overkapping’ van de weg (en het liefst de ooit geplande tunnel hadden gewild), niet tegemoet wordt gekomen, stappen die naar de Raad van State.

Zij doen dat pas nadat in maart de minister over het nieuwe tracé heeft beslist. De actievoerders vragen onderzoek naar een maximale overkapping om geluid en fijnstof tegen te gaan. Verder vinden zij de nu geplande extra afslag van de snelweg in het woongebied van de Meander, langs het nu bestaande busstation, volstrekt onnodig. “Een extra afslag voorkomt juist dat het stadshart een aantrekkelijk winkelgebied wordt”, zei Van Buren. “Juist méér voetgangersgebied, winkels en horeca trekken meer winkelend publiek. Alleen zonder extra autoverkeer gaat dat lukken. Het Stadshart is al prima ontsloten.

A9 blijft politiek verdelen

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Als het aan B&W ligt, komt er geen onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de maatregelen die de gemeente neemt bij de verbreding van de A9. Dat zei wethouder Herbert Raat dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). GroenLinks in de gemeenteraad had om het onderzoek gevraagd en bewoners van Meander en Elsrijk haakten er bij monde van woordvoerder Roy van Buren opnieuw op in. Die pleitte voor ‘maximale overkapping’ van de weg. Als de lokale politiek niet aan de belangrijkste bezwaren van de bewoners tegemoet komt, stappen die naar de Raad van State. 

Eigenlijk wil die actiegroep ‘Tunnelvisie A9’ nog steeds het liefst een tunnel voor de A9, maar die liet Amstelveen bij nader inzien destijds varen, omdat zij er € 100 miljoen aan moest meebetalen. Er werd een nieuw plan ontwikkeld, dat € 40 miljoen kost en voorziet in enkele overkappingen en geluidschermen.

De VVD, Raats eigen partij, blijft er, net als coalitiepartij Burgerbelangen, bij dat het allemaal een gepasseerd station is en Rijkswaterstaat nu eenmaal beslist. Raat denkt dat er in de aanbestedingsfase nog wel wat geregeld kan worden – GroenLinks vroeg onder meer om een bredere overkapping bij het oude KPMG gebouw – maar ziet een onderzoek naar meer opties niet zitten. De PvdA was, zoals Harry van den Bergh uit uitdrukte, ‘in verwarring’ door het standpunt van B&W en de tegengestelde meningen van enkele fracties. Hij had achting voor inspreker Van Buren en de initiatieven van de actiegroep, wilde die ook eigenlijk niet zonder meer terzijde schuiven (net als de suggesties van GroenLinks), maar anderzijds geen vertraging in het project. Hij wees er op dat de plannen van de insprekende actievoerders ook een financiële onderbouwing hebben.

Klaar voor protest A9 in raadhuis

tunnel protestActievoerende bewoners van de Meander en Elsrijk zijn dinsdag met spandoek present bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN), die dan de plannen voor de verbreding van rijksweg A9 bespreekt. Bij de commissie zal door hen worden ingesproken.

In de wijken worden ook flyers uitgedeeld met de bezwaren van de bewoners tegen de plannen. Onder meer zien zij niet zitten wat er gaat gebeuren tijdens de werkzaamheden aan de verbreding – onder meer wordt het Meanderpark goeddeels gesloopt en komt het na vijf jaar pas gedeeltelijk terug – en vreest met voor luchtvervuiling door de A9. De weg had volgens de actievoerders door een tunnel moeten lopen in Amstelveen.

 

 

 

Talloze maatregelen om AV bereikbaar te houden

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

Verkeersafwikkeling nieuwe situatie

“Het blijft lastig, je moet het niet mooier maken dan het is”, zegt wethouder Herbert Raat (VVD), die onder meer de A9 in zijn portefeuille heeft. Hij en zijn collega Jeroen Brandes van verkeer (PvdA) weten dat de talloze projecten Amstelveen de komende jaren goeddeels in een bouwput verandert. Onder meer de verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn, de renovatie van het Stadshart en de bouw van een nieuwe brug bij Ouderkerk.

Leeg KPMG gebouw te koop

151202-impressie-gebouw-De-Bovenlanden-300x169De ombouw van het al zeven jaar leegstaande voormalige KPMG-kantoor aan de Burgemeester Rijnderslaan tot appartementen complexen gaat niet zonder slag of stoot. De gemeente mag dan met graagte de bestemming ‘wonen’ aan de locatie hebben gegeven, de oorspronkelijke architect van het pand is het met de op til zijnde totale verandering van vooral de voorgevel niet eens. Bovendien lijkt eigenaar CRI in Duitsland het gebouw te willen verkopen.

De juridische strijd loopt al langer. De voorzieningenrechter gaf bureau Alberts & Van Huut, dat tekende voor het oorspronkelijke ‘organische’ ontwerp, geen gelijk. Maandag stonden dat bureau en de Duitse vastgoedmagnaat CRI tegenover elkaar bij de Gerechtshof in Amsterdam. De uitslag is nog niet bekend.

Geen extra overkappingen A9

Overkapping Oude Dorp

Overkapping Oude Dorp

De extra overkappingen over de verbrede A9, die de Meanderbewoners voorstellen, komen er wat wethouder Herbert Raat en Rijkswaterstaat betreft niet. Maar er zijn nog wel allerlei aanpassingen aan de in het – gewijzigde – ontwerp tracébesluit (OTB) vastgelegde plannen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst met fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Tegen de plannen zijn al eerder bezwaren van organisaties en inwoners gerezen, die Rijkswaterstaat zegt mee te hebben genomen bij het opstellen van een binnenkort te presenteren definitief tracébesluit, dat naar verwachting in maart door de minister van infrastructuur en milieu wordt getekend. Maar daarna kunnen bezwaarmakers nog naar de Raad van State stappen, die zich naar schatting een jaar later uitspreekt. Volgend jaar start overigens de aanbestedingsfase, waarin nog wel aanpassingen mogelijk zijn. In 2019 wordt de zaak aan een aannemer gegund.

GroenLinks wil onderzoek ándere A9

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

GroenLinks in de gemeenteraad wil dat B&W onderzoeken of het met de verbreding van de A9 toch niet anders kan. Daarover komt de fractie woensdag met een motie. Uit informatie van Rijkswaterstaat en gemeente zelf blijkt volgens haar dat de plannen voor verbreding nog kunnen worden bijgesteld.

Zij wijst er op dat ook bewoners van de Meander en de actiegroep ‘A9 Tunnelvisie’ al langer op verbetering van de nu op tafel liggende plannen aandringen en raadsleden alternatieven hebben gepresenteerd.

De bewoners willen eigenlijk het liefst de tunnel, die door de gemeente werd afgeketst om zij daarvoor een bijdrage van € 100 miljoen moest ophoesten. Zij koos voor een alternatief met gedeeltelijke overkapping en geluidsschermen á € 40 miljoen.

GroenLinks zegt geen groot voorstander te zijn van verbreding van de Rijksweg en nog meer asfalt, maar wil wel dat onderzocht wordt hoe de aanpassing van de A9 voor Amstelveen zo gunstig mogelijk uitpakt.

De partij ziet ten minste drie concrete kansen op verbetering voor Amstelveen, die volgens haar het onderzoeken waard zijn.

Verbreding van de fietsbrug bij het Bovenlandenpad (bij het oude KPMG-gebouw) tot een derde overkapping, al eerder ter sprake geweest, is er een van.

Bewoners Meander / Elsrijk willen park op A9

suggestue 2 A9Het nu door gemeente bedachte plan, om het rond de verbrede A9 voor de bevolking een beetje dragelijk te houden, deugt voor geen meter. Dat vinden bewoners van Stadshart en Elsrijk, die de gemeenteraad een alternatief hebben aangeboden. De weg moet meer horizontaal (minder verticale geluidsschermen) worden afgeschermd, de afslag bij de Meander kan achterwege blijven en het geheel kan veel groener worden dan nu uit de ontwerpen blijkt.

De actiegroep van bewoners wil dat de gemeenteraad een motie indient, om B&W topt andere gedachten te brengen dan in het nieuwe zogenoemde tracébesluit zijn vervat. Wat de gemeente nu door Rijkswaterstaat wil laten uitvoeren, is een gemiste kans, zei Roy van Buren dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Het alternatief, dat ook aan alle fracties werd gestuurd, is gebaseerd op oplossingen die men in tal van andere landen boven en rond wegen vond.

Piet Heinschool wegens vuile lucht te dicht bij A9

piet_hein__1_De Piet Heinschool voor basisonderwijs in het Oude Dorp  (achter de Annakerk)  ligt te dicht bij de verbrede rijksweg A9, die wordt aangelegd. Dat zei Wil Seiffers van de Ouderencombinatie (OCA) woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving. De norm is dat een school minimaal driehonderd meter van een snelweg ligt, omdat de lucht dichterbij te ongezond zou zijn. Aan die norm voldoet de Piet Heinschool niet.

Maandag info A9 in Oude Dorp

Ap oude dorpMaandag 24 oktober kunnen omwonenden (en andere belangstellende inwoners) tussen 18.30 en 20.30 uur zich op het raadhuis laten informeren over wat de verbreding van de A9 plus de overkapping daarvan voor het Oude Dorp inhoudt.

Het is een zogenoemde inloopbijeenkomst waar gemeente en Rijkswaterstaat dat aan betrokkenen komen uitleggen. De eerste schetsen van de overkapping liggen er. In het Oude Dorp m0eten enkele woningen, inmiddels al dicht getimmerd, verdwijnen voor de verbreding. Ook verdwijnt de pastorie van de Annakerk.