Categorie: "Politiek"

GL: ‘Gemeente faalt met ICT en Duurzaamheid’

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Zoals zij al in de gemeenteraad heeft gezegd bij de behandeling van de jaarrekening, blijft GroenLinks erbij dat B&W steken hebben laten vallen op het gebied van Duurzaamheid en Digitalisering. Het laatste zittingsjaar voor de verkiezingen moet het college volgens de fractie op die terreinen de zaken nu aanpakken en tot ‘meetbare afspraken’ met de raad komen.

Voor de programma’s op het gebied van Duurzaamheid en ICT kwamen de wethouders afspraken over het opleveren van resultaten niet na, zegt GroenLinks. Wat overigens door B&W in alle toonaarden werd tegengesproken, al werd vertraging op het terrein van ICT wel toegegeven. Maar de fractie van GroenLinks wil nu snel verbetering en duidelijke resultaten zien, pus betere informatie in de richting van de gemeenteraad.

Een eerder al toegezegd ‘duurzaamheidsfonds’ moet eindelijk operationeel worden om nu inwoners en bedrijven financieel te ondersteunen bij het van de fossiele brandstoffen olie en gas overgaan op alternatieven, zoals wind- en zonne-energie, vindt de groene partij. Eerder al zegde wethouder Peter Bot toe de doelstelling te ondersteunen dat Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Maar de gemeenteraad heeft informatie nodig om na te kunnen gaan hoe he daarmee staat. Er moeten, in de woorden van GroenLinks ‘meetbare resultaten’ komen om de raad in staat te stellen te controleren of de gemeente goed op weg is om de doelstelling te halen.

Raadslid Vervenne nazaat van verzetsheld

Walter Vervenne

Walter Vervenne

Familie van VVD-raadslid Walter Vervenne blijkt in oorlogstijd contact te hebben gehad met een gezin waartoe zowel een verzetsheld als een verrader behoorde. Dat openbaarde Het Parool in de jongste 4- en 5-mei bijlage.

Vervenne heeft inmiddels een gesprek gehad met Onno Hennis, die met onder meer hulp van Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) de achtergronden van zijn familie probeerde te achterhalen en daarover op 5 mei sprak in hotel Schiller. Het Amstelveense raadslid schrijft erover op zijn gemeentelijke blog.

Hij werd gebeld door ene Marjan Leunissen-Hennis, die hem in contact bracht met Onno Hennis, nazaat van de tijdens WO 2 gespleten familie. Oom Henk Vervenne van het raadslid blijkt een belangrijke verzetsrol te hebben gespeeld, samen met Antoon Hennis, de opa van Onno. “Mijn oom was een schipper die zand en grind vervoerde op een van de Hennis binnenvaartschepen. Oom Henk was samen met Henk Stoker, de oudste broer van mijn moeder, onze voogd vanaf 11 februari 1948”, meldt Walter Vervenne, die aan de speurende Onno veel wetenswaardigheden kwijt kon. “Het laatste jaar van de oorlog woonde, ondergedoken, mijn tante Marie met drie kinderen bij ons in. Vanaf je vijfde jaar kun je heel veel gebeurtenissen je goed herinneren. Duitse soldaten marcheerden eerst nog voorbij in de Planciusstraat en daarna Canadezen die feest vierden.”

Daniëlle de Kluiver burgerraadslid bbA

Danielle Kluiver (voorgrond)

Danielle Kluiver (voorgrond)

Daniëlle de Kluijver is woensdag (10 mei) beëdigd als burger raadslid voor bbA (Burgerbelangen Amsteveen). Ten overstaan van burgemeester Miriam van’t Veld legde zij de eed af.

Danielle de Kluijver is al meer dan 25 jaar – in verschillende functies – werkzaam bij een grote multinational en heeft door haar regelmatige reizen veel internationale (werk)ervaring opgedaan. Doordat de samenleving van Amstelveen in steeds grotere mate multicultureel wordt en al veel buitenlandse bedrijven zich hier hebben gevestigd, is dit een terrein waarop bbA haar ervaring als een toegevoegde waarde ziet.

Binnen Amstelveen is zij lid van de Ledenraad van de Rabobank en altijd actief geweest op het gebied van sport, zowel binnen Amstelveen als internationaal. “Mijn reden voor het toetreden tot BbA is dat er in de landelijke politiek niet een bepaalde politieke richting is die mijn voorkeur heeft”, zegt ze. “Ik vind het belangrijker dat bewoners van Amstelveen zich voldoende vertegenwoordigd voelen in zaken die zich dichtbij afspelen o.a. met betrekking tot woon/leefomgeving en natuur. Ook hoop ik op het gebied van toenemende digitalisering en derhalve het contact met de bewoners van Amstelveen mijn bijdrage te kunnen leveren”.

Veeningen deelt zorg SP Volkuniversiteit niet

Marina Casadei

Marina Casadei

Bij de Volksuniversiteit mag dan volgens de SP van alles mis zijn, wethouder Maaike Veeningen (D66) waste tijdens de vergadering van de gemeenteraad op woensdag (10 mei) haar handen in feite in onschuld. Dat er docenten zijn ontslagen is natuurlijk niet leuk, maar culturele instellingen zijn nu eenmaal zelfstandige organisaties een gaan daar dus zelf over, zei ze.

In een eerder antwoord op vragen van de SP had de wethouder verwezen naar de zogenoemde cultuuragenda, waarin staat dat er op cultuur moet worden bezuinigd, wat onder meer door samenvoeging (clustervorming) van instellingen is te bereiken. Maar er staat ook in dat de regie bij de gemeente blijft, wierp SP-raadslid Marina Casadei haar voor de voeten. Haar kritiek op de gang van zaken bij de Volksuniversiteit betrof onder meer het plotselinge vertrek van de directeur, benoeming van die van de Muziek- en Dansschool (MDA) als interim-directeur (die al vast lokalen van de VU voor muziekonderricht heeft overgenomen) en ontslag van docenten die een hulpcomité ter wille van de continuïteit van de Volksuniversiteit vormden.

Oppositie: ‘Jaarrekening toont foute accenten’

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

Dat de gemeente volgens haar jaarrekening in 2016 ruim 14 miljoen euro overhield is mooi, maar SP, ChristenUnie en GroenLinks hadden toch wel graag wat andere accenten in het uitgavenpatroon willen leggen. De eerste twee fracties dachten daarbij vooral aam het sociale domein, waar € 1,7 overbleef en GroenLinks had daarnaast graag meer inspanningen gezien op het gebied van duurzaamheid.

Fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks onderstreepte nog maar eens dat B&W vooral goed zijn in reclame voor zichzelf maken. “Het college past goed op de centen en is handig in de communicatie; ieder kansje om goed nieuws uit te venten wordt benut. De communicatie van goed nieuws is bij dit college dik in orde”, zei hij.

Maar Kortekaas constateerde onderbesteding op het gebied van bevordering van sociale samenhang, bestrijding van laaggeletterdheid en projecten voor Amstelveense kunstenaars.

De resultaten van de langjarige programma’s zijn lang niet zo in orde als de communicatie voor goed nieuws, zei hij. “Het lijkt er op dat de wethouders steeds meer in hun eigen communicatie gaan geloven. En daarmee ontnemen ze zichzelf en de raad het zicht op meetbare resultaten en voortgang en dat zou nu juist de functie van zo’n mooie jaarrekening moeten zijn.”

SP vreest omvallen Volksuniversiteit

Marina Casadei_

Marina Casadei_

Bij de Volksuniversiteit aan het Stadsplein rommelt het door de bezuinigingen op cultuur en de SP gaat daar woensdag in de gemeenteraad opheldering over vragen. De fractie deed dat al eerder al in een raadscommissie, maar de verantwoordelijk cultuurwethouder Maaike Veeningen (D66) was toen niet aanwezig, om een volledig antwoord te geven. Dat deed zij nu wel buiten enige openbaarheid wel schriftelijk via de digitale achterkamer raadsweb, maar ook daar uiterst beperkt. Er wordt verwezen naar het in de zogenaamde ‘cultuuragenda’ door de raad vastgesteld beleid.

Raadslid Marina Casadei van de SP constateert dat B&W zich er in feite gemakkelijk vanaf maken en gewoon, na sluiting van de bibliotheken in Bankras en Middenhoven, gevolgd door ontslagen bij de overgebleven bieb-vestigingen, nu de Volksuniversiteit aan de beurt is.

De gemeente geeft in totaal een slordige € 7 miljoen uit aan cultuur en wil daarop zes ton bezuinigen, onder meer door clusters te vormen bijvoorbeeld instellingen op het gebied van podiumkunsten. De volksuniversiteit zou bijvoorbeeld samen met de Muziek- en Dansschool onder één directie kunnen komen. Namens de docenten bij de volksuniversiteit maakte een van hen hun zorgen over het voortbestaan van de instelling vorig jaar bij een raadscommissie duidelijk, maar dat had – zoals gebruikelijk – geen enkel resultaat. In de woorden van SP-raadslid Casadei: “Zoals dat gaat bij commissievergaderingen was iedereen zeer geïnteresseerd in het relaas en werd de spreekster bedankt voor haar verhaal en ging men daarna over tot de orde van de dag”.

GroenLinks filosofeert weer over cultuurverschillen

Hein van Dongen

Hein van Dongen

Voor de tweede keer komt er een zogenoemde filosofische avond van GroenLinks. Die gaat opnieuw over de multiculturele samenleving, heet ‘Verschil in Culturen’ en wordt woensdagavond 17 mei (20.00 uur) gehouden in Il Caffè in Uilenstede (inloop vanaf 19.30).

Het thema is deze keer: Globalisering en groene politiek. De avond wordt ingeleid door Hein van Dongen, filosoof en docent aan verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast is hij verbonden aan de stichting Filosofie Oost-West.

Zoals dat bij GroenLinks hoort, wordt ook in Uilenstede gehamerd op meer aandacht voor duurzaamheid en meer respect voor cultuurverschillen. Die zijn waarschijnlijk, zegt de partij, voorwaarden voor een vreedzame en leefbare toekomst.

OCA wil groter electoraat + ouderen-wethouder

Cor Spinhoven (OCA)

Cor Spinhoven (OCA)

Waarschijnlijk onder de nieuwe merknaam ‘Amstelveen+’ wil de lokale partij OCA (Ouderen Combinatie Amstelveen) met frisse moed de verkiezingen voor de gemeenteraad tegemoet gaan. Zij wil onder meer een aparte wethouder voor ouderenbeleid. En een rumoerig verleden, met een zelfs door raadslid Henk Fokkink tegen het bestuur aangespannen rechtszaak, laat de partij achter zich, zei voorzitter Tim Lechner woensdag tijdens de ledenvergadering.

Hij vormt samen met secretaris Joop Siemers en penningmeester Peter van der Voort (een accountant) het nieuwe bestuur. Zowel Lechner en Siemers waren in het verleden raadslid voor de VVD. “De partij heeft een enorm verleden aan onmin”, verzuchtte Lechner. “Ik wil dat niet langer laten bestaan en voorzitter zijn van een partij waarvan de leden elkaar met respect behandelen en het verleden maar eens het verleden laten zijn.”

De interne strubbelingen hebben de partij, die twee vertegenwoordigers in de gemeenteraad heeft, bij de vorige verkiezingen stemmen gekost, zei hij. Om een bredere doelgroep te bereiken wil OCA zich op alle vijftig plussers richten.

ICT blijft probleem voor gemeente

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

De gemeente wil in sneltreinvaart digitaliseren, maar het wil niet vlotten. Dat bleek opnieuw bij de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen, die de jaarrekening over 2016 besprak. Twee jaar geleden is 1,7 miljoen uitgetrokken voor verbetering van de ICT, dit jaar moet er 0,7 miljoen bij, maar er zijn nog geen resultaten geboekt, constateerde Martin Kortekaas van GroenLinks.

Verantwoordelijk wethouder Jeroen Brandes gaf toe dat er wel sprake is van vertraging. In huis bleek toch niet de vereiste kennis voorhanden, zodat ie moest worden ingehuurd. “We hebben wel tijd, maar geen euro’s verloren”, suste hij de commissie.

Er is volgens hem geen sprake van een crisis op ICT-gebied, wel is er veel werk aan de winkel. En daarbij is zorgvuldigheid het belangrijkste. Maar intussen is er wel extra geld nodig, zei Brandes. “De wereld staat nu eenmaal niet stil.”

Volgens Kortekaas wordt er van het ICT-front weinig gemeld. Wat de miljoenen hebben opgeleverd, is volgens hem niet vast te stellen en de gemeenteraad wacht al twee jaar op resultaten. “Kan de wethouder ons voorrekenen hoeveel euro’s zijn weggegooid door ICT-fouten?”

 

 

GL: gemeente moet dierenarts minima betalen

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

Mensen met een minimaal inkomen die over een Amstelveenpas beschikking, een door de gemeente verstrekte kortingskaart voor veel bedrijven en instellingen, moeten ook een goedkope regeling voor de kosten van een dierenarts krijgen. Dat vindt GroenLinks in de gemeenteraad.

Volgens raadslid GL-Stieneke Kruijer moet Amstelveen daarmee het goede voorbeeld van Amsterdam volgen. Daar bestaat voor bewoners die recht hebben op de stadspas een Dierenhulp aan Minima-regeling. Ze mogen met een huisdier één keer per jaar gratis naar de dierenarts voor een consult. Als blijkt dat een medische behandeling noodzakelijk is, vergoedt de gemeente ook daarvan de helft van de kosten tot een maximum van 300 euro. Zoiets moet er ook in Amstelveen op kosten van de gemeente komen, vindt Kruijer.