Categorie: "Politiek"

PvdA en D66 willen fonds voor zorginnovatie

Paul Meinhardt (D66)

Paul Meinhardt (D66)

De collegepartijen D66 en de PvdA in de gemeenteraad willen meer innovatie in de zorg. Woensdag riepen zijn in een motie het college op ter stimulering daarvan een fonds te creëren om vernieuwingen in de zorg aan te jagen. De motie kreeg de stemmen van alle partijen met uitzondering van de SP.

Het fonds moet lokale zorginstellingen, welzijnsorganisaties, commerciële partijen en bewoners in staat stellen slimme ideeën op het gebied van zorgvernieuwing en -verbeteringen in de praktijk te brengen, zeggen de indieners. Zijn vinden dat sinds de gemeente een groot deel van de zorg heeft overgenomen van rijk en provincie die wel betaalbaar en op peil moet blijven.

‘Nu na twee jaar de balans wordt opgemaakt is het voorzieningenniveau op peil, maar vernieuwing hard nodig om de kwaliteit van de zorg te verhogen’, vinden de partijen. D66 raadslid Paul Meinhardt: “Door vernieuwingen in de zorg toe te passen verhogen we de kwaliteit van leven. Met dit fonds kunnen we dat sneller bereikbaar maken.”

Volgens hem zijn ongeveer twintig gemeenten Amstelveen voorgegaan in het creëren van een innovatiefonds.

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Zij hebbeninnovatiefondsen initiatieven gesteund die onder meer vrijwilligers en mantelzorgers in staat stellen betere hulp te verlenen aan bewoners die dit nodig hebben. Uit de fondsen komt ook hulp maar voor het vergroten van het eigen sociale netwerk, zeggen zij.

PvdA raadslid Esther Veenboer: “Het fonds maakt het mogelijk om initiatieven te steunen die kwaliteit van zorg verhogen en de zorg dichterbij de mensen brengt.”

 

ChristenUnie: Financieel beleid te weinig sociaal

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

Evenals bijvoorbeeld mede-oppositiepartij SP vindt de ChristenUnie dat de gemeente meer geld in economie dan in het sociaal domein steekt. Dat zei CU-fractievoorzitter Bert de Pijper woensdag bij de behandeling van de Kadernota 2018, waarin de contouren voor de volgende begroting zijn vastgelegd.

De ChristenUnie betreurt het naar zijn zeggen dat de goede financiële positie van Amstelveen wel wordt vertaald in hogere uitgaven op het gebied van economie, maar niet in een structurele verbetering van de financiële positie van die Amstelveners die een beroep moeten doen op het sociaal domein. Maar de motie die de fractie samen met andere oppositiepartijen indiende om de eigen bijdrage omlaag te krijgen voor minima die een beroep op de WMO doen werd door de coalitie (meerderheid) getorpedeerd.

D66: Bouwen voor middeninkomens

Frank Berkhout

Frank Berkhout

D66 pleitte woensdag in de gemeenteraad voor meer geld en inzet om de duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen te halen. De fractie vindt – net als trouwens bijvoorbeeld het CDA in de oppositie – ook dat haast moet worden gemaakt met de bouw van meer huur- en koopwoningen voor de middeninkomens.

Met meer zonnepanelen, isoleren van gemeentelijke gebouwen en het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark kunnen volgens D66 de groene ambities worden gerealiseerd. Fractievoorzitter Berkhout blijft geloven in doorstroming op de woningmarkt, wat al decennia lang niet heeft gewerkt, zoals ook raadslid Harry van den Bergh van coalitiepartner Pvda onlangs toegaf, maar de essentie van het woonbeleid van B&W vormt.

Coalitie: geen verlaging eigen bijdrage WMO

Bert de Pijper (CU)

Bert de Pijper (CU)

De complete oppositie in de gemeenteraad vindt dat de eigen bijdrage van mensen met een minimaal inkomen voor de WMO omlaag moet. Maar de coalitie is tegen en daarmee de meerderheid.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarvan de uitvoering aan de gemeente is opgedragen, voorziet in voorzieningen als woningaanpassingen als hulp bij het huishouden en woningaanpassingen om medische redenen. De ChristenUnie diende met steun van de andere oppositiepartijen (CDA, OCA, SP en GroenLinks) de motie in waarin werd gevraagd om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo-zorg, omdat nu sommige mensen uit financiële overwegingen maar geen beroep op de wet doen. Ofwel: Zij krijgen niet waar zij wettelijk recht op hebben. De eigenbijdrage moet substantieel omlaag voor mensen tot 130% van de bijstandsnorm en AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 23.525. , vindt Bert de Pijper van de ChristenUnie.

Gemeenteraad wil talloze onderzoeken

2_Vragen_aan_burgemeesterMin of meer had fractievoorzitter Noomen van de VVD gelijk, toen hij zei dat heel die Kadernota – met de kaders voor de volgende begroting – wat hem betreft een hamerstuk mocht zijn. Wat hij als min of meer verplicht nummer en zijn collega’s in hun algemene beschouwingen zeiden, overlapte elkaar in overbodigheid. Toch rolden uit de discussie nog een dik pak moties, waarin meestal om wéér een onderzoek werd gevraagd, zoals naar de ‘effecten van het inschakelen van Jeugdhulpverlening bij het primaire onderwijs’’, waarmee de raad unaniem akkoord ging.

GroenLinks wil fonds voor lokale journalistiek

Martin Kortekaas. Foto: Groen Links.

Martin Kortekaas. Foto: Groen
Links.

De lokale journalistiek is niet de kritische pers die in Amstelveen zou passen, maar bestaat uit kanalen die voornamelijk ongecontroleerd klakkeloos de reclameverhalen van gemeente en plaatselijke politiek doorgeven. Tot die conclusie kwam fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks woensdag bij de behandeling van de Kadernota (kaders voor de begroting voor volgend jaar) door de gemeenteraad. Hij vroeg zich af of het niet tijd wordt voor een gemeentelijk fonds om de lokale nieuwsvoorziening op peil te brengen.

Dat de Amstelveense media niet aan kritische journalistiek toekomen, is vooral de oorzaak van de sterk gekrompen en onder financiële druk staande redacties, begreep Kortekaas. Hij besefte dat het steunen van media politiek gevoelig ligt, vooral nadat jarenlang bleek dat alleen de – overigens met een leger vrijwilligers en stagiars werkende – lokale RTV zender keer op keer financieel uit het moeras moest worden getrokken.

Ook dat station komt op tv  overigens nauwelijks verder dan louter positief de gemeente en allerlei instellingen in beeld te brengen en in straatinterviews mensen tot nietszeggende uitspraken over actuele onderwerpen te verleiden.

VVD: ‘Gemeente moet niet zelf ICT doen’

Kees Noomen

Kees Noomen

ICT gaat de gemeente miljoenen kosten. Daarvan is de gemeenteraad overtuigd, bleek bij de behandeling van de Kadernota 2018. Het kan wat de VVD betreft niet langzaam genoeg gaan met die digitalisering, zei raadslid Kees Noomen. Wat hem betreft mogen heel die ICT-uitgaven wel tot stilstand komen.

Noomen verwees naar een artikel in Elsevier waarin stond dat volgens politici en managers alles digitaal moet, omdat het efficiënter en goedkoper zou zijn. “Maar dure krachten staat nu zelf te kopiëren. Is dat wel zo slim?” stond er.

Noomen: “Het meeste geld zit niet in aanschafkosten van de software of licentiekosten, maar in het afstellen door externe consultants voor wat Amstelveen eigenlijk nodig heeft. En zij weten dat eigenlijk ook niet en wij gaan ze dat ongeveer eerst vertellen. Vragen om problemen is dat.”

Omstreden procedure ‘groene leges’

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Als een procedurele overval zag de meerderheid van de gemeenteraad het. D66 toverde bij de behandeling van de Kadernota (concept begroting) op het laatste moment een motie uit de hoed, met steun van de VVD, inhoudende dat drie ton wordt gereserveerd voor een fonds waaruit bouwleges geheel of gedeeltelijk worden betaald als het om een duurzaam bouwwerk gaat.

Andere fracties vonden vooral dat zoiets op deze manier niet kan. Er moet een initiatiefvoorstel voor worden gemaakt. “Het is een 1-2tje tussen twee coalitiepartijen”, klaagde GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas.

Raad overrompeld door vertrek Van ‘t Veld

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Kees Noomen (VVD), voorzitter vertrouwenscommissie

Overrompeld voelt de gemeenteraad zich door het plotselinge vertrek van de burgemeester, die per 1 oktober de baas van ziekenhuis Gelderse Vallei wordt. Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD sprak van een anticlimax. Hij zei dat bij de behandeling woensdag van de zogenoemde Kadernota (die de kaders voor de komende begroting bevat).

“Zeker als ex-voorzitter van de vertrouwenscommissie (die de sollicitaties beoordeelt van de kandidaten voor het ambt, red.) trek ik het me bijzonder aan, omdat je je afvraagt: wat hebben we fout gedaan? We hebben bewust het risico genomen door een ambitieuze burgemeester te nemen en dan weet je dat je die op een bepaald moment gaat verliezen, het is tenslotte net als met goede voetballers. Maar dat de nieuwe club zo snel kwam, hebben we niet zien aankomen en valt toch een beetje rauw op ons dak.

SP weer tegen concept begroting

Joep van Erp

Joep van Erp

Zoals gebruikelijk met de stem van de SP tegen is de gemeenteraad woensdag akkoord gegaan met de zogenoemde Kadernota, waarin de contouren voor de volgende begroting zijn vastgelegd. De SP wilde wel instemmen deze keer, mits de gemeenteraad instemde met door die fractie ingediende moties, waarin onder meer werd gevraagd te stoppen met het ‘peperdure’ re-integratie project om ook 50 Plussers aan een baan te helpen en van B&W te horen hoe die denken onder de huisvesting van statushouders niet die van Amstelveense woningzoekenden negatief te laten beïnvloeden.

“Chantage”, noemde VVD-fractievoorzitter Noomen de houding van de SP. Ook andere fracties stemmen in met de kadernota als hun eigen moties door de raad niet worden gesteund. Maar SP-fractievoorzitter Joep van Erp vond dat de Kadernota er een van de complete raad moet zijn en dan met de wensen van zijn partij ook wel eens rekening kan worden gehouden.