Categorie: "Politiek"

Casadei (SP): “Praten met burgers top van raadswerk”

Marina Casadei

Marina Casadei

Eerlijk is eerlijk, geen fractie in de gemeenteraad gaat zo intensief met Amstelveners in de diverse wijken in gesprek als de SP. Zelfs VVD-wethouder Herbert Raat gaf ooit toe dat die partij ‘in de haarvaten van de samenleving’ zit. Daardoor ontstaan ook soms rapporten, die als het even kan door de rest van de politieke arena als ‘politiek gekleurd’ terzijde worden geschoven. Kennelijk mag met in de gemeenteraad alleen politiek doen in verkiezingstijd.

SP-raadslid Marina Casadei laat op haar raadsweblog weten in gesprek gaan met inwoners het belangrijkste van het raadswerk te vinden. Mogelijk zeggen ook andere raadsleden dat soms wel, maar zij komen er in de praktijk niet of nauwelijks aan toe.

Dat de SP een zetel verloor in de Tweede Kamer, na een ook voor de Amstelveense leden vermoeiende campagne (“wij zijn nog steeds bezig met afkicken’), is volgens Casadei geen ramp. “Het is een motivatie voor ons om nog beter ons best te doen om mensen te interesseren in de politiek en dan liefst in de SP”, schrijft ze. “Wij gaan door met het bezoeken van Amstelveners in de wijken om met ze in gesprek te gaan. Alleen zo kun je te weten komen wat mensen bezig houdt.”

Nieuw burgerraadslid BBA

Jacqueline Solleveld

Jacqueline Solleveld

Zowel een burgerraadslid als de plaatsvervangende regionale ombudsman en tegelijk kinderombudsman (in dit geval –vrouw) werden woensdag in de raadsvergadering beëdigd.

Een zogenoemd burgerlid behoort wel tot een raadscommissie, maar niet tot de gemeenteraad. In de persoon van Jacqueline Solleveld-Olthof kreeg de fractie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) er een bij. Zij werd woensdag dus beëdigd. Haar belangstelling gaat vooral uit naar wonen, milieu en het sociaal maatschappelijk terrein. Jacqueline Solleveld is sinds februari 2016 zelfstandig ondernemer en werkt onder meer voor het Zorginstituut Nederland aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor diabetes, stoma- en continentie hulpmiddelenzorg.

Zij is partner in de Amstelveense maatschap MJPartners, een bedrijf dat opdrachten uitvoert van organisaties en bedrijven die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen die het functioneren van die bedrijven kunnen beïnvloeden. Dat kan dan gaan van strategisch advies tot verandertrajecten van bijvoorbeeld een subsidie afhankelijke organisatie naar sociaal ondernemerschap. Ook helpt de onderneming bedrijven bij de invulling van hun (nieuwe) maatschappelijke rol.

VVD: scheiden huisvuil moet lonen voor burger

Janneke Leegstra

Janneke Leegstra

Steeds meer scheiden van huisvuil is wel mooi, maar Amstelveners moeten voor de daardoor ontstane lagere kosten bij de lokale overheid wel worden beloond. VVD-raadslid Janneke Leegstra zei dat woensdagavond bij het vaststellen van het Grondstoffenplan 2017-2021 door de gemeenteraad. Wethouder Peter Bot zei de mogelijkheden te onderzoeken voor verlaging van de afvalstoffenheffing, waarop Leegstra aandrong.

Bot wees er wel op dat om de scheiding mogelijk te maken eerst € 3.1 miljoen moet worden geïnvesteerd. “Dat moeten we eerst terug verdienen”, zei hij. Het CDA koos voor een beloning achteraf. Maar de VVD wil boter bij de vis.

De nieuwe inzamelmethode, volgend jaar startend om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding en restafval, houdt in dat restafval alleen nog naar ondergrondse containers wordt gebracht en niet meer aan huis opgehaald. De beter gescheiden grondstoffen leveren – naast de positieve effecten op het milieu – ook meer geld op. De VVD wil deze opbrengsten direct teruggeven aan de inwoners van Amstelveen en niet pas mogelijk na enkele jaren. De resultaten van het onderzoek van Bot worden meegenomen in de behandeling van de kadernota 2018.

Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Met de SP-fractie tegen stemde de gemeenteraad woensdag in met het onttrekken aan de openbaarheid van een stuk grond bij Groenhof. Die toestemming hadden B&W nodig op grond van de Wegenwet. Het terrein wordt verkocht aan de eigenaar van het onder meer met een derde supermarkt (Lidl) uit te breiden winkelcentrum. Omwonenden maken bezwaar tegen de uitbreiding en pas vandaag, donderdag (een dag nadat de raad het besluit heeft genomen), is daarover een hoorzitting. De SP vond dat geen juiste procedure, de rest van de raad en het college van B&W wel.

Patrick Adriaans van de SP had van tevoren gedreigd met een motie van afkeuring tegen onder meer portefeuillehouder wethouder Jeroen Brandes, maar vond dat achteraf toch wel een zwaar middel. Hij had er overigens de raad niet voor meegekregen, waarvan onder meer D66 en PvdA (Brandes’ eigen partij) alleen al de dreiging politiek incorrect vonden.

Volgens Adriaans namen B&W te weinig een regierol op zich. Zij spanden zich te weinig in om tot een oplossing te komen, nu eigenaar en omwonenden overhoop liggen. “Het ontbreekt aan draagvlak”, zei Adriaans. Maar volgens Brandes is er keer op keer contact geweest tussen gemeente, eigenaar en omwonenden. Hij wierp de suggestie van Adriaans zich te weinig inspanningen te hebben getroost verre van zich.

AV adopteert namen slachtoffers holocaust

Esther Veenboer

Esther Veenboer

In een nog op te richten nationaal Holocaust Namen Monument worden namen van uit Amstelveen in wereldoorlog 2 weggevoerde inwoners geadopteerd. Daartoe besloot de gemeenteraad woensdagavond. Hij nam unaniem een door fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA ingediende motie aan bij de behandeling van een krediet voor het verhogen van het historisch besef in de stad, onder het motto ‘mensen maken Amstelveen’.

De raad ging ermee akkoord dat voor het project € 142.000 wordt uitgetrokken, nadat er overigens al eerder geld zestig mille aan was uitgegeven. Volgens B&W is de gemeente in het verleden nogal onzorgvuldig met haar geschiedenis omgegaan. Lessen uit de lokale geschiedenis vormen volgens de gemeenteraad een belangrijke basis voor gesprek over een ‘samenleving die niemand buitensluit’. Er zijn of worden vier projecten gestart: ‘Nooit meer terug gekomen’, het scholenproject ‘Herdenken en ontmoeten’, een digitale beeldbank (met historische foto’s van Amstelveen) en het opnieuw uitgeven van enkele historische boeken, waaronder ‘Jaren van verduistering’ van Tiny Visser over de oorlogsjaren.

Brandes: PvdA verloor landelijk meer dan lokaal

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hoewel de PvdA bij de landelijke verkiezingen dramatisch verloor, kwam de klap in Amstelveen minder hard aan, constateert wethouder Jeroen Brandes van die partij. Hij wijst er op dat meer kiezers dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partij steunden. Overigens was het opkomstpercentage toen ook veel lager. Maar: “Landelijk is echt anders dan lokaal”, zegt Brandes, Hij schrijft dat men een ‘realistische en positieve’ kijk op de ontwikkelingen moet houden.

Na felicitaties aan het adres van winnaars D66 en GroenLinks, constateert Brandes dat de VVD de grootste partij blijft, ondanks verlies. Over zijn eigen partij zegt hij: “Ja, we hebben landelijk verloren t.o.v. van 4 jaar geleden. En flink ook. Een pijnlijke nederlaag. Landelijk bonden we nog maar 5,7% van de kiezers aan onze partij.” Maar in Amstelveen lag dat percentage hoger namelijk 6,9. Brandes: “Appels en peren vergelijken, gaat niet, maar enige nuance is wel op zijn plek. We kunnen elkaar ook helemaal de put in praten. De PvdA in Amstelveen heeft een realistische en positieve kijk op zaken!”

“In 2014 steunden 2857 kiezers onze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wij kozen ondanks een nederlaag voor het deelnemen in het college. Onze partij is een bestuurspartij, die verantwoordelijkheid draagt en in Amstelveen duidelijk laat zien een volwaardige collegepartij te zijn. In 2015 gaven 3367 kiezers tijdens de provinciale staten verkiezingen het vertrouwen in ons.”

Stabiel

“Het huidige college van B&W in Amstelveen bleek stevig financieel solide, dat ruimte hield voor investeringen in mensen, wijkcentra, onderwijs en degelijke keuzes op woningbouwgebied maakte. Uiteraard zouden wij als PvdA als wij het alleen voor het zeggen hadden hier nóg uitgesprokener keuzes in maken. Lokale lasten blijven laag en konden zelfs verminderd worden en zorggarantie staat en blijft hoog in het vaandel staan. Met de komende infrastructurele transformatie van de stad en de ontwikkelingen binnen de stad, is het ook noodzakelijk dat deze stabiliteit blijft.”

“PvdA kiezers zagen ook hoe hun partij vertegenwoordigd is. Tijdens de verkiezingen van afgelopen week bleken 3438 kiezers het vertrouwen te blijven geven.”

Appels en peren….

Brandes: “Sinds 2012 neemt het aantal PvdA stemmers dus bij elke verkiezing toe ( in absolute aantallen ). Daar gaat het om. Ons potentiele achterban groeit. Opkomstpercentages zijn verschillend, de deelnemende partijen zijn verschillend. Hoe je e.e.a. ook uitrekent het blijven 3 stevige zetels en er zit meer in.

Landelijk is echt anders dan lokaal. Het is appels met peren vergelijken!

De komende jaren zal de PvdA in Amstelveen blijven werken aan ontwikkelingen op het gebied van werk, wonen en zorg. Blijven werken aan wijkgericht werken. Blijven inzetten voor mensen die enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Blijven meedoen! Samen voor Amstelveen.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan zullen we onze kiezers in Amstelveen er opnieuw van overtuigen dat de PvdA in Amstelveen er staat. Zoals Lodewijk Asscher aangaf. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg! Tot slot zal ik namens de partij, en samen met mijn fractie blijven uitstralen dat we trots zijn op onze club, en dat we dapper deze storm doorstaan. De afdeling Amstelveen heeft er ongelofelijk veel zin in.”

 

 

 

SP overweegt motie van afkeuring door Groenhof

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

B&W hullen zich kennelijk in zwijgzaamheid over het feit dat een hoorzitting over bezwaarschriften tegen de verbouwing van Groenhof wordt gehouden als de gemeenteraad daarover al heeft beslist. De SP-fractie stelde daarover schriftelijke vragen en wilde die hoorzitting vervroegen. Nu dat niet is gebeurd overweegt zij een motie van afkeuring voor in elk geval wethouder Jeroen Brandes.

Morgen, woensdag 22 maart, besluit de gemeenteraad erover en van de gemeente is nog niets vernomen, vertelt SP-raadslid Patrick Adriaans.

Donderdag mogen de bezwaar makende omwonenden met de (ambtelijke) Commissie voor de Bezwaarschriften gaan praten, min of meer als mosterd na de maaltijd.

VVD blijft ook in Amstelveen grootste partij

VVDNIEUW2Overeenkomstig de landelijke uitslag blijft ook in Amstelveen de VVD de grootste partij met 28,1% van de stemmen, hoewel ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen (35%) een daling valt waar te nemen. D66, nu de tweede partij in de gemeenteraad, steeg ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 13 naar 18 procent. Daarmee blijft Amstelveen een overwegend liberale gemeente. 

Dankzij de populariteit van Jesse Klaver werd grote winnaar GroenLinks met 10,8% de derde partij in Amstelveen bij de woensdag gehouden landelijke verkiezingen, (was 3%). De opkomst van de kiezers was iets groter dan vorige keer, namelijk 82,81%, tegenover 78,8%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bleef de opkomstteller steken bij 54,76%.

Hoorzitting bezwaren Groenhof ná besluit raad

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Een dag nadat de gemeenteraad op 22 maart al over de omstreden uitbreiding van het winkelcentrum Groenhof gaat beslissen, wordt pas een hoorzitting over de bezwaarschriften van omwonenden daartegen gehouden. De SP zegt grote moeite met die gang van zaken te hebben en vraagt B&W die hoorzitting eerder te houden, zodat alle partijen over de kwestie eerst kunnen worden gehoord.

De hoorzitting van de commissie bezwaarschriften is in principe openbaar, maar de gemeente loopt kennelijk met die openbaarheid niet te koop. Media worden er tot nu toe standaard niet voor uitgenodigd.

Om de uitbreiding met onder meer een derde supermarkt (Lidl) mogelijk te maken te maken moet de gemeente een stuk grond aan de eigenaar van het centrum verkopen. Dat kan B&W zelf doen, maar de gemeenteraad is wel nodig voor toestemming om dat terrein aan de openbare ruimte te onttrekken. Daarmee hadden diverse fracties nogal moeite, omdat zij wilden weten wat er dan op die grond gaat worden gebouwd, vooral nu omwonenden moeite hebben met de uitbreiding wegens door hen verwachte overlast. Zij hebben bij een raadscommissie ingesproken. Op voorstel van de SP is het besluit van de gemeenteraad uitgesteld voor overleg tussen de diverse partijen, maar dat heeft blijkbaar niet tot een oplossing geleid. Inmiddels zijn er bezwaarschriften ingediend door bewoners die zich onvoldoende gesteund voelen door de gemeente.

Brandes: ‘Wees trots op de PvdA’

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

“Wees er trots op dat je bij deze club hoort”, zei wethouder Jeroen Brandes vrijdagavond in P60. Daar werd een soort verkiezingsfeest door de PvdA gehouden. Uit de regio kwamen enkele tientallen ‘kameraden’ (zo noemde voorzitter Ad Verklei van de afdeling Amstelveen de aanwezigen) naar het poppodium om dreunende muziek uit de speakers te horen, die bij de gemiddelde leeftijd van de bezoekers niet paste.

Brandes liet voor zijn koste toespraak het nummer ‘I wanna see you be brave’ draaien, waarvan de tekst op een groot scherm verscheen. “Wees dapper en trots”, zei hij. Hij bedoelde: In weerwil ban de peilingen die er voor de PvdA niet goed uitzien. Maar het heeft volgens hem geen zin keer op keer tegenover andere partijen in de verdediging te gaan. “Het gaat er ok waar we voor staan. Dat is voor goede banen, met vaste contracten. Wij durven keuzes te maken.”

Net als landelijk regeert hij lokaal als PvdA-er samen met de VVD. “Maar ik werk liever samen met de VVD dan met een partij die mensen uitsluit.”

Verklei had aan het begin van wat hij een ‘politiek feest’ noemde er aan herinnerd dat in Amstelveen de PvdA deel uitmaakt van een door de VVD gedomineerde coalitie, waarin “D66 de tweede viool speelt”. Volgens hem bracht de PvdA-wethouder er in het sociale aspect zichtbaar te maken in het college van B&W.