Categorie: "Politiek"

Ook Pia Dijkstra in zorgdebat Amstelveen

 

Sprekers CDA Zorgdebat

Sprekers CDA Zorgdebat

Behalve al eerder genoemde sprekers komt nu ook Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 naar het zorgdebat op maandag 24 november (18.30 uur) bij boekhandel Venstra aan het Stadsplein 102.

Eerder hadden Tweede Kamerleden Mona Keijzer (CDA) en Renske Leijten (SP) en wethouder Tom Horn (PvdA, Haarlemmermeer) hun medewerking al toegezegd aan het Groot Amstelveens Zorgdebat, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van het CDA.

Ton Johannisse en vrouw overleden

 

Ton Johannisse

Ton Johannisse

Zowel voormalig raadslid Ton Johannisse (72) als zijn vrouw Aafke (67) is vorige week overleden. Hij op donderdag (13 november), zij een dag later. Beiden worden vrijdag (21 november) om 13.30 uur gecremeerd op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam (Kruislaan 126). Het paar was al geruime tijd ziek.

Johannisse (geboren op 19 juni 1942)  maakte 18 jaar lang deel uit van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Van 1998 tot 2004 was hij fractievoorzitter, later ook waarnemend voorzitter van de raad. Johannisse stond bekend als een uiterst deskundig en eigenzinnig raadslid. Hij was niet bang om tegen de stroom in te roeien. Voorspelde bijvoorbeeld als enige, c.q. een van de zeer weinigen, dat KPMG een nieuw te bouwen gebouw helemaal niet nodig had wegens groei van het personeel, zoals die onderneming de gemeente had wijs genaakt. Ze gaan gewoon verhuizen, waarna wij dus met een enorm groot leeg gebouw blijven zitten, voorspelde Johannisse. Want in het nieuwe gebouw zouden 5000 mensen komen werken, zodat hij zich afvroeg waar die duizendtallen dan op dat moment allemaal zaten. Logische vraag, maar politiek is nu eenmaal niet logisch. Hij kreeg later wel gelijk.

Volgens het CDA was hij de gemeentepolitiek met hart en ziel toegedaan. Maar na het eerste kabinet Rutte stapte hij uit het CDA wegens het gedogen door die partij en de VVD van de PVV. Zijn vrouw (geboren op 17 april 1947), die overigens heel actief was in de wijk Groenelaan en het wijkplatform, bleef wel lid van de partij.

Ton Johannisse speelde een rol als adviseur bij de Ouderencombinatie (OCA), ten tijde van het conflict tussen de fractie en het bestuur van die lokale partij, waarvan hij overigens zelf geen lid was. In elk geval gedurende de laatste jaren was hij overtuigd republikein en lid van het Nieuw Republikeins Genootschap, waarvan hij ook bestuurslid werd.

Bij zijn afscheid in 2004, als een raadslid met zijn zittingstermijn doorgaans een Koninklijke Onderscheiding krijgt, liet hij de burgemeester – die kwam polsen – weten daar geen prijs op te stellen. Om een weigering in het openbaar te voorkomen ging de onderscheiding dan ook niet door. Wel accepteerde hij de gemeentelijke eremedaille.

Beide echtelieden hebben zich bijzonder ingezet voor de lokale gemeenschap.

 

PvdA nu tegen meer sociale huurwoningen

 

Esther Veenboer

Esther Veenboer

Hoe volledig de PvdA in de gemeenteraad haar standpunt op het gebied van wonen heeft gewijzigd, bleek vorige week weer uit de algemene beschouwing van fractievoorzitter Esther Veenboer. Vier jaar geleden stond de partij tegenover vooral de VVD in de verkiezingstijd, waar het over sociale huurwoningen ging. Daarvan zijn er genoeg, vond en vindt de VVD. De PvdA dacht van niet en pleitte voor bouw van meer van die goedkope woningen om de ellenlange wachtlijsten te doen verminderen. De VVD zag – evenals D66, CDA en Burgerbelangen – alle heil in doorstroming en het opheffen van scheefwonen.

De PvdA kwam dan ook niet in het vorige college. Dat gebeurt ons geen tweede keer, moet men daar hebben gedacht. Zodat de partij ijlings het standpunt over wonen herzag en nu, ondanks zetelverlies, in de coalitie kwam en weer een wethouder kon leveren.

“De PvdA zet in op doorstroming van de woningmarkt”, zei Veenboer nu. Zij trapte zelfs een open collegedeur in door B&W te vragen ‘niet te dure’ huur- en koopwoningen te bouwen.  “De sociale woningvoorraad is op peil, het probleem zit in de doorstroming”, praatte Veenboer de VVD na. Zoals de liberalen kennelijk vier jaar geleden al door hadden, toen de PvdA zover nog niet was. De strijd voor sociale huurwoningen laat zij nu aan de SP over.

CDA wil technische school

Jan-Willem Groot

Jan-Willem Groot

Het CDA wil een ambachtsschool in Amstelveen en  heeft, evenals trouwens andere fracties, toch wel vragen bij de half miljoen euro die B&W extra in het onderwijs willen pompen. Veel geld, vond fractievoorzitter Jan-Willem Groot. En hij miste een analyse van waar dat dan heen moet. “Wat wilt u nu precies verbeteren? “ vroeg hij onderwijswethouder Maaike Veeningen. Die beloofde binnenkort met een nota te komen over hoe zij het geld precies denkt te gaan uitgeven.

Het grootste deel gaat naar ambtenaren of coördinatoren, constateerde Groot. En zeventig mille naar meer cultuur op school en langere lestijden. “De vraag is welk probleem u daar nu precies mee oplost”, zei hij. “En kunnen scholen deze extra druk goed opvangen? Zij dan nou echt de belangrijkste zaken die moeten worden verbeterd? “ Het CDA zegt het geld liever besteed te zien in de klas dan in allerlei coördinerende, ambtelijke functies. Aan onderwijs dat echt aansluit bij de arbeidsmarkt. Al eerder stelde de fractie voor te komen tot oprichting van een ouderwetse ambachtsschool, waar weer eens vakmensen kunnen worden opgeleid. Groot verwees naar het technasium in Hoofddorp, op het niveau van HAVO en een groot succes. Hij pleitte voor een dergelijke opleiding in Amstelveen.

D66 wil soberder minimabeleid

Frank Berkhout

Frank Berkhout

Met alleen de Ouderencombinatie tegen, nam de gemeenteraad deze week een door D66 ingediende motie aan, waarin B&W worden opgeroepen ook na volgend jaar, gedurende de rest van hun zittingsperiode, groene gevels en daken te blijven stimuleren. Die toepassing van planten moet op grotere schaal plaats vinden, vindt de raad. Het college moet met een visie komen hoe het dat denkt aan te pakken.

Bijzondere aandacht moet het Stadsplein krijgen, met bijvoorbeeld een groene gevel van de Bibliotheek en de gemeentelijke gebouwen langs de cultuurstrip. Plus groene daken op de parkeerhuisjes. D66 betoogde bij monde van fractievoorzitter Frank Berkhout ook dat er meer aandacht en geld moet komen voor onderwijs, het minimabeleid moet worden versoberd, en de houding en werkwijze van ambtenaren op het raadhuis anders moet worden. Het woord versobering gebruikte Berkhout in relatie tot het minimabeleid niet – hi had het over ‘herzien’  – maar zijn betoog liet weinig ruimte voor iets anders. D66 wil dat het voor mensen in de bijstand aantrekkelijker wordt te gaan werken. Nu leveren sommigen geld in als zij aan de slag gaan, als gevolg van allerlei voor hen bestaande regelingen. De zogenoemde ‘armoedeval’ moet volgens de partij, gesteund door de PvdA, verdwijnen of kleiner worden.

Sluiting bedrijfsrestaurant Raadhuis

 

Jacqueline Koops

Jacqueline Koops

Door het sluiten van het personeelsrestaurant in het raadhuis denkt de gemeente drie ton te kunnen besparen op de kosten van het apparaat. In totaal wordt voor twee miljoen in eigen gemeentelijk vlees gesneden. Voor de ChristenUnie is het weliswaar goed dat de gemeente zelf het voorbeeld heeft met bezuinigingen, maar vindt kennelijk dat het niet al te rigoureus in het nadeel van de ambtenaren kan. “Onze medewerkers moeten om hun werk goed te kunnen doen, goed worden gefaciliteerd”, zei CU-fractievoorzitter Jacqueline Koops woensdag bij de behandeling van volgend jaar.

Die sloot overigens alleen doordat er 2,6 miljoen euro uit de gemeentelijke spaarpot (algemene reserves) is gehaald. De ChristenUnie, maar ook andere fracties in de oppositie, hebben nogal moeite met de half miljoen euro die extra voor onderwijs is gereserveerd, terwijl daar tegenover geen concrete plannen staan. Een deel gaat in elk geval naar coördinatoren, hetgeen tot enige argwaan in de gemeenteraad leidde. Volgens wethouder van onderwijs Maaike Veeningen worden het geen ingehuurde krachten, maar ook is niet helemaal duidelijk wat zij precies gaan doen. De coördinatoren moeten ‘het onderwijsbeleid van B&W gaan invullen’, zei ze.

VVD: Veel fraude bij bijstand en subsidies

Kees Noomen

Kees Noomen

Menige uitkering en subsidie in Amstelveen valt in een frauduleus putje. Die waarschuwing kwam althans van de VVD tijdens de behandeling van de begroting voor komend jaar. Fractievoorzitter Kees Noomen zei daarin, noch in de uitvoeringsnota van de B&W, het woordje misbruik niet te zijn tegen gekomen.

Het komende jaar wordt er 53 miljoen euro in de Zorg en het welzijn gepompt, voor naar schatting 3500 mensen uit Amstelveen, betoogde Noomen. “Daarvan gaat alleen al meer dan 10 miljoen naar de bijstand, waar overigens 43% van de mensen die bijstand ontvangen niet hoeft te solliciteren”, zei hij. “In Amstelveen zijn we in veel gevallen nog wat royaler dan in veel andere gemeenten. Uiteraard fijn dat het kan, want ook bij de VVD laten we niemand door het ijs zakken wanneer het echt nodig is, want het kan ons allemaal overkomen”.

VVD wil fusie gemeenten en af van raadhuis

 

Kees Noomen

Kees Noomen

Er is een lappendeken van regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, waarop de burger geen enkel zicht meer heeft. Ook het gemiddelde Amstelveense raadslid trouwens niet. Op voorstel van de VVD heeft de gemeenteraad nu B&W gevraagd alles eens op een rij te zetten en met een zogenoemde ´position-paper´ te komen, waarin de voor- en nadelen van al die verbanden, de democratische legitimatie, toekomstperspectief, opvattingen van andere gemeenten en provincie, alsmede de visie van het college op een worden weergegeven.

De stad werkt nu – om er maar een paar te noemen – samen in Stadsregio, AM-Gemeenten, Metropoolregio, Noordvleugel, binnenkort Vervoersregio en meer instituties. Ambtelijk wordt samengewerkt met Aalsmeer en Amstelveen doet voor vijf gemeenten de belastingzaken, maar die andere gemeenten storten zich nu – buiten Amstelveen om – op ICT. “Samenwerking is een kappendeken, er is veel bestuurlijke drukte en er zijn weinig controlemogelijkheden voor de gemeenteraad”, constateert Kees Noomen van de VVD.

GroenLinks gispt afspraak negerende Bot

naamloos“Dit accepteert GroenLinks gewoonweg niet”, zei voorzitter Axel Boomgaars van die fractie vanmiddag. Samen met SP, ChristenUnie en Ouderencombinatie (OCA) diende hij een amendement in om doorgaan met het chemische middel RoundUp, ter bestrijding van onkruid, volgend jaar tegen te houden. Eerder was in de gemeenteraad afgesproken en nog eens door de nieuwe verantwoordelijke wethouder Peter Bot beloofd dat de gemeente volgend jaar met RoundUp zou stoppen.

Maar uit de begroting blijkt dat wethouder om financiële redenen die afspraak aan zijn laars lapt. Hij doet dat namens een college waarin nu Maaike Veeningen (D66) zit, die destijds mede een motie indiende tegen het middel. Die motie werd trouwens ook gesteund door de hedendaagse collegepartijen PvdA en Burgerbelangen (bbA). “Afspraak is afspraak”, heette het amendement van vanmiddag. Het middel wordt per 1 januari 2016 wettelijk verboden, maar B&W willen er, anders dan andere gemeenten, zo lang het nog mag mee doorgaan.

GroenLinks verwijt B&W gemakzucht

 

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Door daarvoor teveel te rekenen op vrijwilligers uit de samenleving gaan B&W nogal kritiekloos om met de gemeentelijke taken op het gebied van zorg en welzijn. Die kritiek kwam bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar van fractievoorzitter Axel Boomgaars van GroenLinks. “We moeten niet vergeten dat dit uiteindelijk een doodordinaire bezuiniging is vanuit Den Haag die een boel zorgtaken onder het mantra van ‘eigen verantwoordelijkheid’ over de schutting gooit”, zij hij.

Het college van B&W lijkt volgens hem de idee te omarmen dat alle problemen kunnen worden opgelost door mensen in te schakelen als mantelzorgers en via burgerinitiatief. “Het heeft geen zin alle heil te verwachten van spontaniteit, want hoe geslaagd is onze Amstelveense participatiesamenleving als we niet eens de benodigde vrijwilligers voor een avondvierdaagse bij elkaar krijgen?” vroeg hij zich af.