Categorie: "Politiek"

Driekwart ton om slimme stad van AV te maken

Jitze Bakker

Jitze Bakker

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Een slimme, elegante, gewiekste stad moet Amstelveen worden. Een ‘Smart City’, want het moet ter wille van het internationale karakter natuurlijk in het Engels worden gezegd. Coalitiepartijen D66 en Burgerbelangen (bbA), vragen woensdag 75 mille voor de weg naar dat doel. Het heeft allemaal te maken met bereikbaarheid (hoewel de Amstelveenlijn vier haltes inlevert en niet meer tot het CS rijdt), leefbaarheid, welzijn, participatie, zorg, energie en economische vitaliteit, dreunen de fracties op.

Het kan volgens hen allemaal dankzij technologische ontwikkelingen, waarbij het aan digitale verslaving lijdende bbA natuurlijk weer op ICT wijst, en aansluiting bij het al bestaande innovatieplatform van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waarbij Amstelveen met tientallen andere gemeenten is aangesloten. Na bijvoorbeeld een economische en een woon agenda, moet er nu ook een ‘Smart City Agenda’ komen, die de route weergeeft naar het te bereiken doel. De VVD zal er wel mee instemmen, want die ziet er natuurlijk City Marketing brood in, en ook de PvdA sluit zich als slaafse vierde coalitiepartij zoals gebruikelijk naar verwachting aan. Waarmee de zaak dus rond is.

PvdA / bbA: ‘Sportclubs moeten zorgvragen opsporen’

logo_pvda[1]In een motie gaan Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en de Partij van de Arbeid (PvdA) woensdag B&W vragen 25 mille te besteden aan onderzoek dat moet uitwijzen of sport-, cultuur- en kunstinstellingen betrokken kunnen worden opsporen van armoede en andere problemen van kwetsbare inwoners.

Die instanties staan volgens de partijen midden in de Amstelveense samenleving, waarmee zijn toegeven dat de politiek dat niet doet. In kwetsbare situaties weten mensen niet altijd tot wie zij zich moeten wenden, zeggen PvdA en bbA, beide behorend tot de coalitie. Zij denken ook aan samenwerking van de instellingen met wijkteams.

Fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA wijst er op dat docenten in het onderwijs al worden opgeleid om signalen dat er thuis iets mis is bij kinderen op te vangen. “Sporttrainers of muziekdocenten zien hun pupillen ook met regelmaat en hebben ogen en oren”, zegt ze. Due moeten dus ook maar verder kijken dan hun neus lang is als het om kwetsbaarheid gaat. “Het zou mooi zijn als het onderwijs verbinding zou zoeken met sport en cultuur om van elkaar te leren hoe je omgaat met dergelijke situaties.”

VVD / bbA: Polder groen en zwemwater in Poel

VVDNIEUW2logobba[1]Een lawine van moties, waarvan enkele volstrekt overbodige, komt woensdag van de coalitie waarop B&W steunen. De partijen zullen elkaar waarschijnlijk niet laten vallen, maar de doeltreffendheid van sommige voorstellen is ver te zoeken. Zo komen VVD en Burgerbelangen maar weer eens met een motie om de Bovenkerkerpolder groen te houden, waartoe allang is besloten.

De gemeenteraad behandelt woensdag de zogenoemde kadernota, met het concept voor de volgende begroting, waarbij diverse financiële voorstellen door B&W worden gedaan. VVD en Burgerbelangen (bbA) geven toe dat over de polder al eerder besluiten vielen, maar de partijen menen kennelijk dat de raad niet duidelijk genoeg kan zijn. Volgens hen komt er steeds meer druk van buitenaf om te gaan bouwen in het gebied van ‘grote natuurlijke, culturele en ook recreatieve waarde’, waar ‘veel Amstelveners genieten van de wijdse schoonheid van deze polder’.

SP steunt protest brandweer

02IMG_7161_klein formaat cutDe SP bezocht zaterdag (9 juli) de Amstelveense brandweerkazerne om loyaliteit te tonen met de landelijke en dus ook in Amstelveen gevoerde actie van de brandweer tegen een nieuwe cao. Die is volgens de werknemers slechter, doordat brandweerlieden tot 62 jaar moeten door werken, in plaats van op 55-jaruge leeftijd al men pensioen te kunnen. Oorzaak ervan is dat door nieuwe regelgeving niet langer gemeenten werkgever zijn, maar veiligheidsregio’s. Daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden van gemeentepersoneel ingevoerd en stichtte de Vereniging Nederlandse Gemeenten een zogenoemde Brandweerkamer die de centrale arbeidsvoorwaarden regelt. Dat laatste gebeurt dus tot ongenoegen van het personeel.

De SP-leden gingen zaterdag met megafoons, afgesteld op sirenefunctie, de kazerne binnen, kregen nog eens voorlichting ober het ontstane conflict en de brandweerlieden een doos met fruit en een taart met het SP logo. Bij de uitrit van de kazerne werden borden geplaatst waaruit bleek dat de SP de actie van de brandweer steunt. Volgens de partij mogen brandweerlieden niet de oud zijn, om de veiligheid van burgers te garanderen.

Burgerbelangen naar Ameland voor lesje energie

IMG_1132   Hoewel van de fractie van Burgerbelangen (bbA) altijd alles digitaal moet, ging zij om daar het grootste zonnepark van Nederland te zien toch fysiek op reis naar Ameland. BBA zit in de coalitie, dus wethouder Peter Bot van die partij, in Amstelveen belast met duurzaamheid, ging ook mee. De hele club zegt van die tweedaagse reis naar de 23.000 zonnepanelen veel te hebben geleerd, zelfs “laaiend enthousiast” te zijn.

Volgens Bot gaat hij met de opgedane kennis in Amstelveen aan de slag. Hoe is niet duidelijk, vertelde hij er ook niet bij, want het dun bevolkte eiland heeft natuurlijk meer grond voor de panelen beschikbaar dan de stad, waar de gemeente afhankelijk is van de eigenaren van daken.

De bbA-afvaardiging kreeg op het raadhuis van Ameland een presentatie van wethouder Nico Oud (duurzaamheid) en projectmedewerker Luc van Tiggelen over de trots van het eiland (‘een mooi uithangbord”, zei Oud), dat uiterlijk 2020 op een duurzame manier wil voorzien in de eigen behoefte aan elektriciteit, warmte en water.

D66 wil nog eerder sparen dan Raat

Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven

Coalitiepartij D66 wil nog vroeger beginnen met jaarlijkse twee miljoen voor de gemeente te sparen dan wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD). Die wil pas 1 januari 2018 beginnen, maar D66 volgend jaar al. En in 1916 al de helft ervan.

De redenering is verder gelijk aan die van Raat en de rest van de coalitie. Het jaarlijkse inkomen uit grondverkoop (gemiddeld acht miljoen) droogt nu eenmaal op en als de voorzieningen – zoals onderwijs, groen, cultuur en sport – op peil moeten blijven is sparen voor de toekomst nodig. De grond is op.

Vooral grote investeringen in schoolgebouwen, infrastructurele projecten (zoals de verdieping van de A9) en de vernieuwingen van verouderde wijken kunnen straks uit de spaarpot worden betaald, zegt raadslid Harmen van der Steenhoven.

“Gelukkig hebben wij in Amstelveen geen gigantische stadsschuld, zoals de Amsterdam. Juist door nu voor de toekomst te sparen voorkomen wij dat wij straks allerlei leningen moeten gaan afsluiten.”

Zoals gebruikelijk zit D66 volledig op de lijn van de VVD. Van der Steenhoven draagt de koers van Raats financiële beleid een warm hart toe. “Maar wij denken ook al in 2016 en 2017 ruimte te zien om met sparen te beginnen.” Dit jaar zou er nog een miljoen euro kunnen worden bespaard.

MRA: ondemocratisch EU-model voor regio

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Terwijl Engeland uit de EU stapt, om te ontkomen aan de ondemocratische regeldruk van Brussel, met een nepparlement dat in feite nauwelijks iets heeft te vertellen, komt er in Nederland een daarop gelijkende metropoolregio, waarvan Amstelveen deel uitmaakt.

Raadslid Harry van den Bergh (PvdA) zei in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) zich over het democratische gehalte van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) ernstig zorgen te maken. Raadsleden krijgen daar nauwelijks wat te zeggen, om over inspraak van de burgers maar te zwijgen. “De democratische legitimiteit is in de MRA volstrekt onvoldoende geregeld”, zei hij. Eerder maakte hij zich al zorgen op dat gebied als lid van de regioraad van de Stadsregio Amsterdam, die nu taken kwijt raakt en eigenlijk alleen nog blijft voortbestaan als vervoerregio. Wegens wetswijzigingen wordt SRA – waarin wordt samengewerkt op gebieden als verleer en vervoer, ruimtelijke ontwikkelingen, volkshuisvesting, economische zaken en jeugdzorg – opgeheven. De erbij behorende gemeenten willen in elk geval het vervoer samen blijven regelen. Wonen en economie verdwijnen naar de MRA, waarin 33 gemeenten zitten. Maar wat er precies met wonen gebeurt en of de gemeente daar nog veel invloed op heeft, is onduidelijk. Er moet, zei burgemeester Mirjam van ’t Veld, meer in subregio’s worden gedaan, zoals Amstelland en de Meerlanden.

Raat: ‘Financieel voert gemeente Drees-beleid’

Harry van den Bergh

Harry van den Bergh

Gerard Hulsman

Gerard Hulsman

“Een Drees-kadernota”, noemde wethouder Herbert Raat van Financiën donderdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) het stuk dat in feite het concept voor de volgende begroting vormt. Hij reageerde daarmee op raadslid Harry van den Bergh van de PvdA, die in het financiële beleid toch wel duidelijk de sporen van de VVD ontdekte. “De invloed van de VVD in deze raad is duidelijk zichtbaar.”

Het raadslid juichte eigenlijk dat strakke beleid, waarin sparen voor de toekomst is verankerd, wel toe, maar waarschuwde dat de gemeente nu eenmaal geen bedrijf is. “De overheid is ook een maatschappelijke entiteit. Voor mijn fractie is de vraag of dit een beleid voor de lange termijn is.”

Raat wilde eigenlijk geen socialistisch, liberaal of duurzaam label op de kadernota plakken. Maar toen hij over een ‘Drees-nota’ begon, riep Van den Bergh: “Dus een liberaal beleid.” Wijlen premier Willem Drees (PvdA) werd in latere jaren meer aanhanger van het liberalisme dan van het socialisme, zijn oorspronkelijke politieke keuze.

Anke Smit overleden

Het vorige week overleden oud-raadslid mr. Anke Smit van D66 wordt morgen (vrijdag 1 juli, 14.00 uur) op Zorgvliet begraven. Zij werd 73 en was zestien jaar lang, tussen 1986 en 2006, raadslid. Enige tijd samen met haar man, de onlangs ook overleden dr. Rob van Kamp, die ook wethouder is geweest. In 1975 werd zij lid van de partij en bestuurslid, enige tijd ook voorzitter, van de plaatselijke afdeling.

Ook had zij tal van andere maatschappelijke en bestuurlijke functies, zoals voorzitter van het lokale Rode Kruis. Verder was zij decaan van de Hogeschool van Amsterdam en oud-docent Jeugdrecht. Anke Smit, die met haar man drie kinderen kreeg, was lid in de Orde van Oranje Nassau en houdster van de zilveren eremedaille van de gemeente Amstelveen.

In de raad en elders pleitte zij vaak voor de belangen van vrouwen. Ook zette zij zich in voor ouderen en voor het langer thuis blijven van hen. Speciaal ging gaar aandacht uit naar dementerenden en streed zij voor een betere en vriendelijke behandeling van hen.

Ook was zij bestuurslid van de in 2013 opgerichte vereniging van oud-raadsleden van Amstelveen.

 

 

Zorggeld naar spaarpot: fout of goed?

Marina Casadei

Marina Casadei

Dat ten aanzien van de gemeentelijke begroting een miljoenen overschot blijkt op het zogenoemde sociale domein, dat vervolgens naar de algemene reserve is gegaan, zit vooral de linkste fracties in de gemeenteraad, maar ook de ChristenUnie, toch niet lekker. Die voelen meer voor oormerken van dat geld voor de toegenomen zorgtaken van de gemeente, nu het Rijk die aan haar heeft gedelegeerd. Maar daar staat tegenover, zei fractieleider Veenboer van de PvdA, dat aan oormerken ook een plafond zit.

De redenering komt er op neer dat uit de algemene reserve geld voor allerlei doeleinden kan worden gehaald, terwijl dat moeilijker wordt als het voor een bepaald doel is bestemd. In datzelfde verband vond raadslid Fréquin (VVD) in de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving dinsdag ook de uitlating van Henk Stoffels (ChristenUnie), die sprak over zorggeld dat naar ‘de grote hoop’ ging nogal denigrerend. Van dat geld worden allerlei voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn betaald, zei hij.