Categorie: "Politiek"

Kappen bomen gemakkelijker

Volgend jaar is niet meet voor het kappen van elke boom een vergunning nodig, alleen nog voor een lijst van monumentale exemplaren, samen te stellen door een werkgroep. De gemeenteraad ging woensdag (28 september) akkoord met intrekking van de kapverordening. Het gereduceerde kapverbod komt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De raad stemde in met een amendement van VVD-er Vervenne, inhoudende dat in 2009 de effecten van het nieuwe beleid op de groenvoorziening wordt geëvalueerd door een werkgroep. D66 en Burgerbelangen (BBA) stemden tegen het amendement. Burgers hebben de mogelijkheid bomen voor de lijst op te geven. BBA was tegen de wijziging van het beleid en vreest dat daardoor veel mooie bomen, waren burgers zijn gehecht, zullen verdwijnen.

BBA tegen nationale politie!

De fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad is tegen een nationale politie en opheffing van de regiopolitie, zoals voorgesteld door de commissie Een nodeloos ingewikkelde structuur, vindt BBA. Amstelveen valt nu onder het Amsterdam-Amstelland korps en kan daar Amstelveense prioriteiten kenbaar maken. De Amstelveense burgemeester is plaatsvervangend voorzitter van het College van korpsbeheerders. De invloed vervalt in de nu voorgestelde landelijke constructie, waarschuwt BBA. De fractie steunt het signaal van commissaris Welten en burgemeester Cohen op dat punt.

Wethouder Blok niet beschikbaar voor nieuwe termijn

Wethouder Winnie Blok-Melai (PvdA) is na 24 jaar gemeentepolitiek niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Zij stekt zich niet meer beschikbaar voor een wethouderszetel. Blok kwam in 1982 voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad., was lang fractievoorzitter en nu acht jaar wethouder. Tot haar wapenfeiten rekent zij de komst van het poppodium P60 en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor goede en deels nieuwe schoolgebouwen. “Ik zie om mij heen een nieuwe generatie PvdA-ers met talent, die moet nu aan de bak,” vindt Blok. Zij heeft in B en W de portefeuilles onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, zorg en volksgezondheid, accommodatiebeleid en volkshuisvesting (toewijzing en doelgroepenbeleid).

Alink weer lijsttrekker D66

D66, nu met drie zetels in de gemeenteraad, heeft wethouder Rien Alink (59) tot lijsttrekker gebombardeerd. De overige volgorde op de kandidatenlijst wordt in november bekend. De leden van de afdeling stemmen daarover. Alink werd aan het begin van de huidige zittingsperiode wethouder. In de voorafgaande verkiezingen was hij ook al lijsstrekker. Sinds 1990 was hij fractievoorzitter in de raad.

PvdA wil betere ‘zoektocht’ naar minima

De PvdA wil dat de gemeentelijke sociale dienst actiever op zoek gaat naar mensen met een minimaal inkomen, Zij stelt een aanpak als in Hengelo voor, waar een informatieteam de wijken intrekt om minima op te sporen. Dat leverde vorig jaar 400 extra aanvragen voor een bijstandsuitkering op. Volgens PvdA-er Gerben Drost weten veel minima niet precies waar zij recht op hebben en slaagt de gemeente er niet in hen te bereiken.

B en W wisten al een jaar van waterafsluiting

Volgens de gemeenteraadsfractie van Burgerbelangen (BBA) wisten B en W al medio vorig jaar dat Amstelveense huishoudens waren afgesloten van het waterleidingnet door Eneco. Zij vindt het goed dat wethouder Theo Tiemessen nu actie onderneemt, maar betreurt het dat het pas gebeurt nadat de kwestie landelijk in de publiciteit kwam, aangekaart door de SP (die niet in de raad zit). PvdA en BBA stelden vervolgens schriftelijke vragen aan het college. Zonder daarnaar te verwijzen kwam de gemeente met een persbericht over het overleg dat Tiemessen met het Amsterdamse waterleidingbedrijf (dat water aan Amstelveen levert) in overleg is gegaan. Op de vragen heeft de raad intussen nog geen antwoord gekregen. Ruim 50 gezinnen zitten zonder water, wegens betalingsachterstand.

VVD tegen meer geld voor minima

De gemeenteraad wil dat de voordelen van het lokale minimabeleid voor een grotere groep inwoners beschikbaar komen. Nu komen alleen gezinnen met inkomens tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm in aanmerking. De raad wil die grens verhogen naar 125 procent en steunde daartoe een motie van de coalitiepartijen. De fracties van VVD en Burgerbelangen (BBA) stemden tegen. “De gemeente verliest er geld door en de minima een prikkel om aan de slag te gaan,” zei de VVD-er Rietdijk. De coalitie heeft een voorstel van B en W gevraagd voor de begroting 2006. De dekking moet komen uit de inmiddels als structureel te beschouwen ‘onderschrijding’ bij de uitgaven voor het minimabeleid. Kort gezegd: elk jaar wordt er minder uitgegeven dan was begroot.

Burgerbelangen tegen subsidie christelijke koren

Burgerbelangen (BBA) heeft woensdagavond (13 juli) geprobeerd de gemeentelijke subsidie van het Pauluskoor en de Christelijke Oratorium Vereniging (ruim veertien mille) over te hevelen naar andere verenigingen en organisaties. Volgens BBA-er David de Jong hebben instellingen die op basis van religie functioneren maar een ‘beperkt bereik’ en moet de gemeente religieus neutraal blijven. Zijn amendement maakte overigens geen schijn van kans. Wethouder Rien Alink constateerde dat beide koren waardevol zijn voor de cultuur in Amstelveen. Tevergeefs probeerde De Jong ook de Amstelveense kunstprijs om zeep te helpen en de vrijkomende 13.500 euro te geven aan nu door subsidiebezuinigingen gekorte (neutrale) verenigingen. Hij beschuldigde PvdA-wethouder Winnie Blok (welzijn) ervan haar socialistische principes te verloochenen door mee te werken aan een in zijn ogen weinig sociaal beleid. Blok: