Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Met bakfiets de wijk in…

vitaMet hoeveel mensen zij hebben gesproken en wat de vruchten ervan waren, melden Vita Amstelland en Amstelveenvoorelkaar (Vrijwilligerscentrale) niet, maar volgens hen is de ‘bakfietsactie’ van vrijdag ‘succesvol’ geweest.

Zij trokken met een bakfiets naar enkele wijken om te praten met bewoners over de activiteiten van beide organisaties. Vita Amstelland zegt graag te willen weten wat er leeft bij de wijkbewoners ‘en zo het meedoen van iedereen bevorderen’.

GroenLinks wil basisinkomen i.p.v. bijstand

Martin Kortekaas

Martin Kortekaas

Er zou eigenlijk in Amstelveen een basisinkomen moeten komen. Verschillende gemeenten experimenten met uiteenlopende vormen daarvan en Amstelveen zou hun voorbeeld moeten volgen vindt GroenLinks in de gemeenteraad.

“Amstelveen zou een ideale stad zijn om ook eens andere vormen te proberen dan de steeds meer doodlopende weg van de bijstand”, zei fractievoorzitter Martin Kortekaas vorige week. B&W proberen sinds hun aantreden mensen zo snel mogelijk uit de bijstand naar betaald werk te loodsen, maar hun straffe beleid op dat punt blijkt volgens hem niet te werken. “Het doel dat het college zichzelf had gesteld om het aantal mensen in de bijstand te verminderen wordt niet gehaald.” Integendeel: Het aantal mensen in de bijstand neemt allen maar toe.

Kortekaas: ‘Het zou het college sieren als het een deel van het geld dat Amstelveen in he Sociaal Domein overhoudt, inzet om mensen zonder betaalde baan de vrijheid en de kans te geven via scholing of vrijwilligerswerk hun kansen te vergroten. Nu biedt Amstelveen naar eigen zeggen maatwerk aan mensen in de bijstand, maar dat maatwerk kan dan weer niet zover gaan dat mensen vrijgesteld kunnen worden van het zoeken naar een betaalde baan. En toch kan dat soms voor mensen het beste zijn. Dat ze even niet de verplichte re-integratie doorlopen en naar een betaalde baan zoeken, als dat als het ware de ruime maat is die hen past.”

Geen fonds voor uitzichtloze schuld jongeren

Stieneke  Kruijer

Stieneke Kruijer

Een fonds van 50 mille om jongeren met problematische schulden te stellen komt er niet. Oppositiepartijen GroenLinks, SP, Ouderencombinatie (OCA) en CDA steunder de motie waarin dat woensdag werd voorgesteld, maar de coalitie (VVD, PvdA. D66 en Burgerbelangen) voelde er niks voor.

In de door GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer ingediende motie werd gevraagd zulke jongeren, die toch niet kunnen aflossen, terwijl hun schuld (door incassokosten) steeds hoger wordt, in kaart te brengen. Het voorgestelde fonds zou de schulden moeten overnemen en betalen, zodat die incassokosten niet verder oplopen. In Utrecht bestaat een dergelijk fonds. De opgekochte schulden worden daar omgezet in ‘zachte lening’ voor betrokkenen.

Burgerbelangen en PvdA willen ‘ouderenkunst’

Jacquelinne Hocker

Jacquelinne Hocker

De coalitiepartijen Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en PvdA komen woensdag met het voorstel te onderzoeken of kunst niet wat voor ouderen is. Die zouden op dat gebied dan actief moeten worden om hun ‘maatschappelijke participatie, sociale omstandigheden en mentale gezondheid’ te verbeteren. In een motie zeggen zij voor de proef 25 mille te willen reserveren.

In bbA is initiatiefneemster burgerlid Jacqueline Höcker. Zij krijgt steun van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA.

Een burgerlid maakt wel van een raadscommissie deel uit, maar niet van de gemeenteraad. Het voorstel komt aan de orde bij de behandeling door de gemeenteraad woensdag van de zogenoemde Kadernota, waarin de contouren voor de begroting van volgend jaar zichtbaar worden.

In verschillende gemeenten – zoals Groningen, Schiedam, Amersfoort en tien gemeenten in Gelderland – hebben zogenaamde Proeftuinen goede resultaten opgeleverd met dergelijk kunstbeleid.

“Amstelveen heeft behoefte aan succesprojecten voor ouderen” zegt Jacqueline Höcker van bbA. “De stad kent al een aantal sterk vergrijsde wijken en er wordt verwacht dat het aandeel van ouderen in de bevolking er vanaf 2020 hoger is dan 20%. Dat betekent toenemende fysieke problemen, maar ook meer eenzaamheid en hulpbehoevende thuiswonenden” Zij denkt aan samenwerking van de gemeente met zowel sociale als culturele instellingen. “Vita wil dit ook heel graag. Wetenschappelijk is bewezen dat het voor zowel dementerenden als anderen werkt, ook preventief.”

Door haringparty bijna 4 mille voor De Schakel

Haring_04Een cheque van € 3800 woensdagmiddag aan de vereniging De Schakel worden overhandigd. Het was de opbrengst van de eerste Amstelveense Rotary Haringparty, die 22 juni in The WineKitchen at Sea werd gehouden.

De Schakel organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en wil het bedrag onder meer besteden aan professionele keukenapparatuur. De organisatie heeft rond de 135 leden en ongeveer 120 actieve vrijwilligers. Haar doel is de vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking te bevorderen. De doelgroep is bijzonder kwetsbaar en zou zonder de hulp van vrijwilligers voor een groot gedeelte aangewezen zijn op de woonvoorzieningen. Die doen fantastisch werk, vindt de Schakel, maar ook hier zijn de financiële middelen gering en vult de vereniging een groot een gat.

Raat: ‘SP wil zwakke burgers pamperen”

Herbert Raat

Herbert Raat

Dat het bij het zogenoemde Amstelveenloket, waar men zich voor sociale hulp moet melden, allemaal kommer en kwel is, spreekt wethouder Herbert Raat van Zorg tegen. SP-raadslid Marina Casadei had in Het Parool en op amstelveen.blog.nl geschreven dat Amstelveen burgers laat vallen als een baksteen. De gemeente moet de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitvoeren, die voorziet in onder meer huishoudelijke hulp, bijstand en woningaanpassingen.

Volgens Raat heeft de gemeente te maken met 35.000 telefoontjes en 20.000 bezoeker aan de balie per jaar. Er gaat wel eens wat mis, geeft hij toe, maar wat de SP schrijft klopt niet, zegt hij nu op zijn blog. “Het echte, onderliggende verhaal is dat wij een principieel andere visie hebben op de samenleving. Het is een botsing tussen een SP-visie, waarin inwoners vooral als slachtoffer worden gezien. Daar tegenover staat onze visie waar inwoners serieus worden genomen en een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dit bleek ook vorige week weer tijdens een vergadering van de gemeenteraad.”

FNV in beroep tegen stop ‘vogelvrijheid’ PMA

Wil Roode

Wil Roode

Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) gaan in hoger beroep tegen ontbinding door B&W van de Participatieraad Minima Amstelveen (PMA). Die was een officieel adviesorgaan van het college, maar het had blijkbaar met de kritische instelling ervan. Als redenen voor de opheffing voerden B&W onder meer aan zich niet te herkennen in een kritisch rapport van PMA, strubbelingen binnen die raad en het streven naar één cliëntenraad voor het gehele sociale domein, waarin ook andere organen, zoals de Seniorenraad, moesten opgaan. 

Wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) zei desgevraagd geen commentaar te hebben op het persbericht. “We kijken wel hoe het loopt en wachten af”, zegt hij.

De rechtbank gaf de leden van de PMA, die zich verzetten tegen de opheffing, geen gelijk. Zowel FNV als LCR vechten dat vonnis nu aan. Het lijkt er volgens hen op dat – gelet op de uitspraak van die rechtbank – cliëntenraden vogelvrij zijn en geen bescherming hebben. “Als een cliëntenraad kritisch is en zijn werk goed doet, kan een gemeente via een verordening zo’n hele raad eenvoudig laten ontbinden en een andere instellen met door haar zelf gekozen leden”, zeggen zij. “Dat lijkt ons niet de bedoeling van de Participatiewet, die juist inspraak van belanghebbenden regelt.”

Financieel café ziet na jaar bredere taak

ALLEMAN

ALLEMAN

Het zogenoemde Financieel Café in de wijk Bankras / Kostverloren bestaat een jaar. Het helpt mensen bij het invullen van talloze formulieren, zoals voor de aanvraag van uitkeringen, toeslagen of kwijtscheldingen.

In het tweede jaar wil men het Financieel Café verder uitbreiden met activiteiten die bewoners van de wijk dichter bij elkaar brengen en elkaar helpen. Dat wordt dan Financieel Café XXL genoemd.

Adriënne Bosch van VITA Amstelland en Henk Jurriansen van Humanitas Thuisadministratie zijn ruim een jaar geleden met het café gestart. Elke woensdag van de maand van 10:00-12:00 uur (met moet dus niet gewoon werken) kunnen wijkbewoners binnenlopen bij wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, met vragen op financieel of administratief gebied.

Raad buigt zich in geheim over PMA-rapport

GemeentehuisHoewel tot nu toe geen enkel lid van de gemeenteraad in het openbaar er ook maar iets over heeft gezegd, blijkt nu een aantal raadsleden in het geheim alsnog te spreken over een rapport van de Participatieraad Minima Amstelveen (PMA), die door B&W is opgeheven. Het rapport bevatte kritiek op de manier waarop ambtelijk met bijstandsgerechtigden wordt omgesprongen en werd een van de oorzaken van de opheffing.

B&W zeiden zich totaal niet in het rapport te herkennen. Ook interne strubbelingen bij de PMA, een adviesorgaan van het college, en de wens één cliëntenraad voor alle terreinen van het sociale domein er op na te houden, waren volgens het gemeentebestuur redenen om PMA de laan uit te sturen. Als vrijwilligersorganisatie blijft die overigens onder een andere naam (VMA) cliënten nog wel bijstaan.

SP: ‘Maatwerk van B&W is een mythe’

Marina Casadei

Marina Casadei

Het maatwerk voor burgers, dat B&W en de coalitie in de gemeenteraad waarop die steunen tot uitgangspunt van hun beleid zeggen te hanteren, is gewoon een mythe. Tot die conclusie komt SP-raadslid Marina Casadei. Zij heeft kritiek op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waar onder meer hulp in de huishouding en woningaanpassingen onder vallen, en op die van de rest van het zogenoemde sociale domein. Zaterdag uitte zij haar kritiek in Het Parool. Onder meer de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP door het college, enkele maanden terug, vindt zij kennelijk nogal onder de maat.

(D0or Marina Casadei, SP-raadslid)

“Evenals in andere gemeenten moeten Amstelveense burgers zich melden bij het WMO-loket als zij een voorziening willen aanvragen zoals Hulp bij het Huishouden. De gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer taken dan ooit. Aanvragen voor Hulp bij het Huishouden, aanpassingen van woningen en bijzondere bijstand zijn zo maar enkele zaken waarvoor mensen zich bij het Amstelveenloket in het raadhuis moeten melden.”