Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

Jeugdoverlast Westwijk loopt uit de hand

Niet alleen in Middenhoven, waar nu extra politietoezicht bestaat, maar ook Westwijk zorgt jeugd voor overlast. Daar neemt die toe. Buurtregisseur Frits Kraamwinkel van de politie zegt in wijkblad Westwijk Info dat de situatie hem zorgen baart. Die worden gedeeld door VVD-raadslid Herbert Raat. Hij vindt dat welzijnstichting Cardanus, verantwoordelijk voor wijkcentra en uitvoering van jeugdbeleid, een wanprestatie levert, waarvoor de gemeente vijf miljoen euro per jaar betaalt. De politie heeft aangekondigd meer bekeuringen te gaan uitdelen.

 

VVD-er Raat: ‘Ouders te weinig aangesproken op wangedrag kinderen’

Ouders van overlast veroorzakende jongeren worden te weinig op het gedrag van hun nazaten aangesproken. Dat vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad. Die gaat daarover vanavond (4 december) in de raadscommissie Burgers en Samenleving verantwoordelijk wethouder Yeter Tan opheldering vragen. Weliswaar zijn de ouders van en aantal jongeren ‘geïnformeerd', lieten B en W in antwoord op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Herbert Raat weten, maar het is hem allemaal niet genoeg. Er is inmiddels met circa 20 ouders gesproken, liet het college verder weten. Maar dat gebeurde volgens Raat allemaal pas, nadat er veel publiciteit over de probleemjongeren in Middenhoven was ontstaan.

Gemeente gaat strenger handhaven

De gemeente gaat strenger controleren op parkeerovertredingen. Dat blijkt uit het handhavingsprogramma 2008-2010, waarmee B en W vooral de veiligheid in de stad zeggen te willen verhogen. In het Stadshart wordt in het vervolg twee, in de wijken één keer per dag gecontroleerd. Behalve de veiligheid te bevorderen door toezicht als preventief instrument in te zetten, wil het college snel en streng optreden bij overtredingen. Tegelijk moeten er minder regels komen, vindt het.

Burgemeester houdt volle bevoegdheid camera’s te plaatsen

Burgemeester Jan van Zanen krijgt toch de volledige bevoegdheid voor het instellen van preventief cameratoezicht. De oppositie stemde daar in de gemeenteraad woensdagavond (28 november) tegen, met steun van coalitiepartij PvdA. B en W waren de tegenstanders eerder tegemoet gekomen door een aangepast voorstel aan de raad voor te leggen, maar dat werd door een krappe meerderheid van de raad afgewezen. Het gewijzigde voorstel hield in dat de burgemeester, nadat hij zou hebben besloten op een bepaalde locatie cameratoezicht in te stellen, dat besluit eerst aan de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen voor moest  leggen, voordat de camera's worden geplaatst.

Bevoegdheid burgemeester plaatsing camera’s beteugeld

De bevoegdheid van de burgemeester cameratoezicht in te stellen wordt beperkter dan B en W hadden voorgesteld. Daarmee krijgen PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hun zin, hoewel een politieke meerderheid in de gemeenteraad het voorstel van het college wilde steunen. In de raadsvergadering van woensdag (28 november) komt een aangepast voorstel op tafel. Het behelst dat de burgemeester wel de vrijheid krijgt preventief cameratoezicht in te stellen, maar alleen nadat hij voordat de camera's worden geplaatst zijn besluit voorlegt aan de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen.

 

 

Burgemeester praat met door jongeren gedupeerden Middenhoven

Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Yeter Tan hebben namens het college van B en W een bezoek gebracht aan door de buurt terroriserende jongeren geteisterde bewoners van Middenhoven. Die hebben geklaagd over de aanhoudende pesterij. "De problemen zijn niet eenvoudig," verzuchtte Tan tegen de raadscommissie Burgers en Samenleving. Raadslid Herbert Raat (VVD) had in die commissie gevraagd of het bezoek de bewoners enigszins had gerustgesteld over de gemeentelijke inzet om een einde aan de ellende te maken. Daarop kan men beter niet rekenen, bleek uit het antwoord van Tan.

"Gemakkelijke oplossing zijn er niet," zei de wethouder. Volgens haar heeft de gemeente al veel stappen gezet, die ook tot goede resultaten hebben geleid. "Maar de situatie heeft zich nu naar een andere plek verplaatst in de wijk. Maar wij zitten er bovenop."
Zijn er toezeggingen aan de bewoners gedaan voor oplossingen op korte termijn? wilde Raat weten. Tan: "Wij kijken voor de korte termijn onder meer naar verscherpt toezicht." Volgens Tan is van de oorspronkelijke probleemjongeren een deel vaste bezoeker van jeugdcentrum Galjoen geworden. Daarmee zou het probleem goeddeels zijn opgelost. Volgens haar is op een nieuwe locatie een nieuwe situatie ontstaan.

 

VVD: ‘Bewoners door jongeren weggepest uit Middenhoven’

Overlast veroorzakende jongeren blijven de wijk Middenhoven verzieken. De problemen nemen de laatste tijd, onlangs extra gemeentelijke subsidie van 70 mille aan Cardanus voor de inzet van jeugdwerkers, alleen maar toe. Sommige bewoners willen verhuizen. Een ouder echtpaar, bijvoorbeeld, dat geregeld wordt getreiterd door circa twintig jongeren verlaat nu al geregeld de woning om elders een paar dagen even rust te hebben. Dat meldt VVD-raadslid Herbert Raat, die schriftelijke vragen aan B en W heeft gesteld. ‘De gemeente heeft voor het gebied een plan van aanpak gemaakt en er is extra toezicht ingehuurd,' schrijft hij. ‘Het extra toezicht is weer afgeschaft en zijn de bewoners weer terug bij af. Vooral op maandag-, dinsdag- en zaterdagavond, als jongerencentrum Galjoen dicht is, loopt het de spuigaten uit.' Volgens de worden bewoners gewoon weggepest. Zij vindt dat onaanvaardbaar en eist snel maatregelen van het college.

Extra controle op fietsverlichting

Ook in Amstelveen controleert de politie de komende maanden extra scherp op het voeren van fietsverlichting. Dat gebeurt in het kader van de jaarlijkse landelijke campagne, op 22 oktober gestart onder het motto ‘Val op.' Wie niet de juiste verlichting en reflectie op zijn fiets heeft, krijgt een bekeuring. De campagne is vooral gericht op jongeren van 12 tot 17 jaar. Onderzoek wijst uit dat vooral die categorie er met de pet naar gooit wat verlichting van fietsen betreft. Ondanks intensieve politiecontroles blijken zij de pakkans overigens laag in te schatten. Vandaar de radiocommercial die specifiek de aandacht vestigt op de stevige boete.

 

D66: inwoners betrekken bij opsporing van strafbare feiten.

D66 wil dat de gemeente de inwoners betrekt bij de opsporing van strafbare feiten. De fractie gaat dat donderdag bij de behandeling van de begroting aan de gemeenteraad voorstellen. Zij wil dat er een Burgernet in Amstelveen komt, waarmee ook in andere gemeenten al wordt gewerkt. Het komt er op neer dat inwoners ogen en oren van de politie worden, als die hen informeert over inbraken, diefstal, vernielingen en andere overtredingen en misdrijven in hun buurt. Volgens fractievoorzitter Catharina de Leur werkt een Burgernet ook preventief. "Als een potentiële dader weet dat er met een Burgernet wordt gewerkt, denkt hij wel goed na voordat hij in Amstelveen iets uithaalt. Maar dan moeten er natuurlijk wel voldoende mensen aan het netwerk deelnemen."

Burgemeester kan straks tot cameratoezicht besluiten

De burgemeester krijgt in de toekomst de bevoegdheid cameratoezicht toe te passen op sommige locaties in Amstelveen, ter wille van de openbare orde en veiligheid. Althans als de gemeenteraad eind november akkoord gaat met door B en W voorgesteld beleid. Er zijn wel strikte voorwaarden aan het cameratoezicht verbonden. Telkens als camera´s worden ingezet op een bepaalde plek, moet de noodzaak daarvan worden aangetoond. Cameratoezicht wordt ook niet afzonderlijk toegepast, maar in een pakket van maatregelen opgenomen