Categorie: "Groen"

Burgers zaaien ‘bloeiende kern’ in Stadshart

Alle Amstelveners worden door de gemeente uitgenodigd zaterdag (21 april) mee te helpen met het inzaaien van bijzondere bloemen en planten op de groenstrook naast V&D in het Stadshart. Die wordt voor de derde keer ingericht als ‘bloeiende kern'. De aftrap voor de zaai-actie is tussen 14.00 en 15.00 uur. Elke deelnemer krijgt als attentie een zakje bloemenzaad mee naar huis. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door kinderen van de muziekschool Amstelveen.

 

Gemeente schort kappen van bomen op

Onder druk van de golf van protesten van burgers heeft de gemeente het kappen van gezonde bomen voorlopig opgeschort. Ook de ChristenUnie geeft verzet aangetekend en er op aangedrongen het besluit tot de bezuinigingsoperatie terug te draaien, dat de gemeenteraad in 2003 nam. B en W lijken overigens niet van plan de bezuiniging op groen definitief op te geven, maar zeggen dat ‘verdere inventarisatie' moet uitwijzen hoe die kan worden uitgevoerd.

 

Gratis compost op compostdag – 14 april

Vier zakken van 20 liter compost kan iedere Amstelvener zaterdag 14 april gratis ophalen bij het Afvalbrengstation. Op de landelijke compostdag willen gemeente en afvalbedrijf De Meerlanden de inwoners op die manier bedanken voor het gescheiden aanleveren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval (snoeihout, takken, gras). Van 08.30 uur af kunnen inwoners op het station terecht. Zij moeten wel een legitimatiebewijs tonen.

 

Vijvers bij Meander uitgebaggerd tijdens renovatie park

Tijdens de reniovatie van het Meanderpark gaat Waternet de zes vijvers daaromheen uitbaggeren. Dat begint vrijdag (2 februari) met de vijver aan de Beneluxbaan. Eind 2006 is in een bijeenkomst voor omwonenden de renovatie toegelicht. De bewoners drongen er op aan tegelijk het baggerwerk in de vijvers te doen.

 

 

Storm kostte 200 Amstelveense bomen

Door de storm van vorige week zijn circa 200 bomen omgewaaid in Amstelveen. Bij gemeente en brandweercentrale kwamen circa 250 meldingen binnen over onder meerafgewaaide dakpannen, dakbedekking en bomen die wegen versperden. Ook op de bovenleiding van de museumtram kwamen bomen terecht. Niemand liep persoonlijk letsel op.

 

Alleen oppositie tegen afserveren burgerinitiatieven golfbaan

We nemen al die tegenstanders best serieus, maar we sturen toch aan op een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. Pas als dat plan niet kan worden uitgevoerd, zoeken we alternatieven. In die trant liet de raadsmeerderheid – de coalitie waarop het college van B en W steunt – zich woensdag uit over de twee burgerinitiatieven van tegenstanders van de golfbaan. Pogingen van de oppositie de voorstellen van de burgers uit te voeren werden weggestemd

Er leek wel enige schaamte te bestaan over het feit dat de honderden burgers en de talrijke insprekers, die eerder de raadscommissie Ruimte Wonen en Verkeer over de kwestie bijwoonden, zich daar onheus bejegend voelden door de politiek. Sorry, sorry, sorry, maar verder verandert er niets.

Verantwoordelijk wethouder Remco Pols had er voorafgaande aan de raadsvergadering nog maar eens een uitvoerige notitie aan gewijd. ‘Ik heb goed geluisterd naar de insprekers, naar de indringende en bewogen betogen. Het is mij nog eens duidelijk geworden hoezeer de Amstelveense burgers hechten aan de waarden van de polder,’ aldus Pols.

Maar wat doet u met die bewogen betogen? vroeg de oppositie bij monde van Rien Alink (D66). “Is het college ook gaan bewegen?” Nee dus, constateerde hij.

Een van de initiatiefvoorstellen kwam er op neer een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar alle recreatieve mogelijkheden voor de polder en het andere naar heroverweging van de huidige locatie van het project AmstelGroen. In een motie van de oppositie – GroenLinks, ChristenUnie, D66 en OCA – werd gevraagd die voorstellen uit te voeren zonder de besluitvorming over golfcentrum en AmstelGroen op te schorten. Daar voelde de coalitie niets voor. Overigens heeft het college in zijn programma zelf ook nader onderzoek naar de polder aangekondigd. Versnel dat dan, zei de oppositie in een amendement. Maar ook dat werd getorpedeerd.

Pols vroeg zich achteraf wel af of de formulering de initiatieven maar ‘niet verder in behandeling te nemen’ in het raadsvoorstel van het college nou wel zo slim was geweest.

Een beetje zat de politiek toch wel in de maag met dat afpoeieren van de burgers. Het was de eerste keer (sinds een verordening het mogelijk maakt) dat burgerinitiatieven op de raadsagenda konden worden gezet. Dat is nu gepassioneerd gebeurd. De raad zou dat eigenlijk wel serieus moeten nemen, maar het kwam hem nu even slecht uit. “Wij zijn niet gelukkig met de manier waarop het instrument burgerinitiatief wordt ingezet,” zei PvdA-raadslid Smits. “Wij hadden graag gezien dat de eerste burgerinitiatieven over iets anders gingen.”

VVD-er Walter Vervenne vertolkte de opvatting van de coalitie met de bekende metafoor van de rijdende trein. De procedure loopt nu eenmaal, er komen daarin nog wel momenten voor inspraak, maar in principe dendert Amstelveen gewoon op de golfbaan af. “Als de trein weg is moet je wel een heel snelle auto hebben om die in te halen,” zei Vervenne.

Het voorstel niets met de burgervoorstellente doen, werd met de negen stemmen van de oppositie tegen aangenomen.

KInderen tekenen tegen golfcentrum

In het kinderatelier van het Cobra Museum kunnen kinderen zaterdag (2 september) tussen 14.00 en 16.00 uur tekeningen maken voor het behoud van de Bovenkerkerpolder. Dat is een initiatief van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, die vreest dat het karakter ervan zal worden aangetast door een golfcentrum, woningbouw en wegen.

Verbetering Zorgvlied: 1,6 miljoen

De gemeente gaat de komende tijd ruim 1,6 miljoen euro investeren in verbetering van begraafplaats Zorgvlied. Het is een volgende fase in de uitvoering van een door de gemeenteraad in 2004 vastgesteld bedrijfsplan.

Extra impuls openbaar groen

Aan het gemeentelijk bomenbestand worden 50 ‘waardevolle’ bomen toegevoegd. Dat is het resultaat van een motie van VVD-er Walter Vervenne, mede ingediend door PvdA, CDA en Burgerbelangen (BBA). De kostbare komen gedeeltelijk in straten en gedeeltelijk in plantsoenen. Ook wordt aan heestervakken meer kleur gegeven door aanplant van hortensia in het groen. Er worden maatregelen genomen om onkruid beter te bestrijden.