Categorie: "Groen"

Storm kostte 200 Amstelveense bomen

Door de storm van vorige week zijn circa 200 bomen omgewaaid in Amstelveen. Bij gemeente en brandweercentrale kwamen circa 250 meldingen binnen over onder meerafgewaaide dakpannen, dakbedekking en bomen die wegen versperden. Ook op de bovenleiding van de museumtram kwamen bomen terecht. Niemand liep persoonlijk letsel op.

 

Alleen oppositie tegen afserveren burgerinitiatieven golfbaan

We nemen al die tegenstanders best serieus, maar we sturen toch aan op een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. Pas als dat plan niet kan worden uitgevoerd, zoeken we alternatieven. In die trant liet de raadsmeerderheid – de coalitie waarop het college van B en W steunt – zich woensdag uit over de twee burgerinitiatieven van tegenstanders van de golfbaan. Pogingen van de oppositie de voorstellen van de burgers uit te voeren werden weggestemd

Er leek wel enige schaamte te bestaan over het feit dat de honderden burgers en de talrijke insprekers, die eerder de raadscommissie Ruimte Wonen en Verkeer over de kwestie bijwoonden, zich daar onheus bejegend voelden door de politiek. Sorry, sorry, sorry, maar verder verandert er niets.

Verantwoordelijk wethouder Remco Pols had er voorafgaande aan de raadsvergadering nog maar eens een uitvoerige notitie aan gewijd. ‘Ik heb goed geluisterd naar de insprekers, naar de indringende en bewogen betogen. Het is mij nog eens duidelijk geworden hoezeer de Amstelveense burgers hechten aan de waarden van de polder,’ aldus Pols.

Maar wat doet u met die bewogen betogen? vroeg de oppositie bij monde van Rien Alink (D66). “Is het college ook gaan bewegen?” Nee dus, constateerde hij.

Een van de initiatiefvoorstellen kwam er op neer een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar alle recreatieve mogelijkheden voor de polder en het andere naar heroverweging van de huidige locatie van het project AmstelGroen. In een motie van de oppositie – GroenLinks, ChristenUnie, D66 en OCA – werd gevraagd die voorstellen uit te voeren zonder de besluitvorming over golfcentrum en AmstelGroen op te schorten. Daar voelde de coalitie niets voor. Overigens heeft het college in zijn programma zelf ook nader onderzoek naar de polder aangekondigd. Versnel dat dan, zei de oppositie in een amendement. Maar ook dat werd getorpedeerd.

Pols vroeg zich achteraf wel af of de formulering de initiatieven maar ‘niet verder in behandeling te nemen’ in het raadsvoorstel van het college nou wel zo slim was geweest.

Een beetje zat de politiek toch wel in de maag met dat afpoeieren van de burgers. Het was de eerste keer (sinds een verordening het mogelijk maakt) dat burgerinitiatieven op de raadsagenda konden worden gezet. Dat is nu gepassioneerd gebeurd. De raad zou dat eigenlijk wel serieus moeten nemen, maar het kwam hem nu even slecht uit. “Wij zijn niet gelukkig met de manier waarop het instrument burgerinitiatief wordt ingezet,” zei PvdA-raadslid Smits. “Wij hadden graag gezien dat de eerste burgerinitiatieven over iets anders gingen.”

VVD-er Walter Vervenne vertolkte de opvatting van de coalitie met de bekende metafoor van de rijdende trein. De procedure loopt nu eenmaal, er komen daarin nog wel momenten voor inspraak, maar in principe dendert Amstelveen gewoon op de golfbaan af. “Als de trein weg is moet je wel een heel snelle auto hebben om die in te halen,” zei Vervenne.

Het voorstel niets met de burgervoorstellente doen, werd met de negen stemmen van de oppositie tegen aangenomen.

KInderen tekenen tegen golfcentrum

In het kinderatelier van het Cobra Museum kunnen kinderen zaterdag (2 september) tussen 14.00 en 16.00 uur tekeningen maken voor het behoud van de Bovenkerkerpolder. Dat is een initiatief van de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, die vreest dat het karakter ervan zal worden aangetast door een golfcentrum, woningbouw en wegen.

Verbetering Zorgvlied: 1,6 miljoen

De gemeente gaat de komende tijd ruim 1,6 miljoen euro investeren in verbetering van begraafplaats Zorgvlied. Het is een volgende fase in de uitvoering van een door de gemeenteraad in 2004 vastgesteld bedrijfsplan.

Extra impuls openbaar groen

Aan het gemeentelijk bomenbestand worden 50 ‘waardevolle’ bomen toegevoegd. Dat is het resultaat van een motie van VVD-er Walter Vervenne, mede ingediend door PvdA, CDA en Burgerbelangen (BBA). De kostbare komen gedeeltelijk in straten en gedeeltelijk in plantsoenen. Ook wordt aan heestervakken meer kleur gegeven door aanplant van hortensia in het groen. Er worden maatregelen genomen om onkruid beter te bestrijden.

VVD-wethouder vindt groenbezuiniging nu ‘kwaliteitsverbetering’

De door bezuinigingen in de vorige raadsperiode doorgevoerde renovatie van het openbaar groen in de gemeente heeft volgens de nu daarvoor sinds kort verantwoordelijke wethouder Joss Tabak (VVD) tot veel verbeteringen geleid. Onder meer zijn veel plekken veel veiliger geworden. Zij zei bij de presentatie van het collegeprogramma daarover veel complimenten te horen.

Grote schoonmaak zwerfafval

Zes medewerkers van de Amstelland en Meerlandengroep (AM Groep), het regionaal werkvoorzieningschap, gaan de komende vijf weken 5 weken zwerfafval opruimen in de stad. De jaarlijkse gemeentelijke schoonmaakactie startte maandag (13 februari) in Patrimonium, Elsrijk, Randwijk, Kronenburg, Kostverloren, Bankras en het Stadshart. Daarna komen Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven, Keizer Karelpark, Oude Dorp, Bovenkerk en Westwijk aan de beurt. De acties worden altijd in de winter gehouden, omdat het afval dan goed zichtbaar is tussen de (kale) struiken.

Hondenplaag in Bos gevreesd door uitlaatcentrales

In het Amsterdamse Bos wordt een hondenplaag verwacht, veroorzaakt door uitlaatcentrales. Daarom heeft de bosleiding aan de gemeente Amstelveen gevraagd limieten te gaan stellen het aantal per vergunning uit te laten honden. Omdat een dergelijke beperking voor zulke bedrijven ook al door de recreatiegebieden Spaarnwoude, Twiske en Groengebied Amstelland is ingesteld, vreest men dat er nu een run op het Amsterdamse Bos zal ontstaan. B en W hebben nu besloten dat het hoofd van dat bos (het is eigendom van Amsterdam, maar ligt op Amstelveens grondgebied) bevoegd is maximaal vijftien vergunningen voor uitlaatcentrales uit te geven. Dat aantal is nu al bereikt. De gemeente en de boswachterij vrezen overlast voor de recreanten als nog meer bedrijfsmatig uitlaten wordt toegestaan. Wie zich nog aanmeldt met een centrale komt op een wachtlijst. Er mogen maximaal drie hondenuitlaters per centrale worden toegelaten. Per persoon mag men maximaal vijf honden bij zich hebben. Dat geldt ook voor hondenbezitters.

Onderzoek ter verbetering van glastuinbouw in Legmeer

Om erachter te komen wat de circa 80 glastuinders in de Noordelijke Legmeerpolder in de toekomst met hun bedrijven willen, wordt een onderzoek gestart. Tot voor kort was het de bedoeling in dat gebied woningen te bouwen, maar door de uitbreiding van het gebied dat binnen de geluidshindercontouren van Schiphol valt, is dat niet meer mogelijk. Het rijk heeft de norm voor de zone waarin geen woningen meer mogen komen namelijk verlaagd van 35 naar 20 Kosteneenheden (Ke). Van der Waal & Partners voert het onderzoek uit, in opdracht van Stivas (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) De Meerlanden-Amstelland. De gemeente draagt 20 duizend euro bij. Medio 2006 zijn de resultaten bekend.