Grootscheepse renovatie Keizer Karelpark

Zeshonderd nieuwe woningen moeten er in Keizer Karelpark komen. Dat plan hebben gemeente en Woongroep Holland. De Van der Hooplaan wordt hét winkelgebied. Daarmee is dan blijkbaar een knoop doorgehakt, want tot nu toe was niet duidelijk of Lindenlaan en Van der Hooplaan sámen als centraal winkelareaal zouden gelden. De gemeente ziet nu het liefst dat winkeliers zoveel mogelijk naar de te herstructureren Van der Hooplaan verhuizen. Daar is ook een grote supermarkt voorzien. Er bestaan verder plannen voor een nieuw wijkcentrum. Tijdelijk fungeert het voormalige gebouwtje van De Boemerang (kringloopwinkel) als zodanig. Overigens betekent het allemaal niet dat het woningbestand drastisch wordt uitgebreid: het gaat vooral om renovatie. Volgens Stichting Cardanus verslechtert nu de leefbaarheid in de wijk. Er moeten volgens de gemeentelijke wijkvisie vooral woningen voor ouderen en starters komen.

Kritiek watersporters op Poeloeverplannen

Watersportvereniging Amstelveen (WSA) heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen van de gemeente voor de Noordelijke Poeloever. B en W willen haar daarheen laten verhuizen. Dinsdagavond maakte de WSA gebruik van haar inspreekrecht bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Verkeer om de Nota van Uitgangspunten voor herstructurering van het gebied rond het voormalige zwembad De Poeloever te bekritiseren. De watersporters hebben nu een terrein aan de oostelijke oever, naast Van Diemen Watersport (Handweg). Daar wil de gemeente woningbouw. Op de nieuwe locatie krijgt WSA te weinig ruimte. Zij vreest terugloop van het ledental. ‘De locatie ligt ook in een uithoek, pal aan de snelweg A9 met geluids- en standoverlast. Buitenactiviteiten voor onze jeugdleden zijn niet meer mogelijk,’ aldus WSA, die de plek ook onveilig vindt. Zij klaagt er ook over niet bij de voorbereiding van de Nota te zijn betrokken.

Raadscommissie wil standplaatsenbeleid van de agenda

De raadscommissie Ruimte, Wonen en Verkeer gaat het presidium van de gemeenteraad vragen de beleidsnota over standplaatsen voor bloemen- en andere stalletjes van de agenda te halen. Zij willen zij dat B en W de nota terugtrekken. Standhouders hebben felle kritiek op het nieuwe beleid. Onder meer zouden zij (de goodwill van) hun bedrijf niet meer kunnen doorverkopen aan een nieuwe eigenaar, wat zij als roof van hun ‘pensioenvoorziening’ zien. In het vervolg zou alleen de gemeente een kandidaat voor een standplaats kunnen aanwijzen. B en W willen verder dat in elke kiosk mobiel is en dagelijks verwijderd moet kunnen worden. De standhouders demonstreerden met grafkransen bij de commissie. De Vereniging van Amstelveense Detailhandelsorganisaties steunt hun protest.

Stevens: Bouwen in Bovenkerkerpolder

Nu stadsuitbreiding met meer dan 6000 woningen in de :Legmeerpolder door rijksbeleid niet kan doorgaan, moet er in de Bovenkerkerpolder worden gebouwd. Dat betoogde de voormalige Amstelveense wethouder Casper Stevens dinsdagavond tijdens een door de Rabobank georganiseerd debat over ‘wonen in Amstelveen.’ Volgens Stevens – nu interim wethouder in Weesp en lid van Provinciale Staten voor het CDA – zal het maar om een beperkt deel van de polder kunnen gaan, omdat ook die grotendeels – net als de Legmeerpolder – binnen de nieuwe geluidscontouren rond Schiphol valt. De uitbreiding van die contouren is de oorzaak van een rem op de woningbouw in regio. Het beleid van de gemeente is gericht op groen en ‘stil’ houden van de Bovenkerkerpolder.

Fusie Rabobank nog niet rond

Fusie van de Rabobank Amstelveen met de zusterbanken in Ouderkerk, Weesp en Muiden gaat waarschijnlijk wel door, maar is nog niet rond, "Het is zoiets als emigreren, Dat doe je ook niet na het lezen van een folder of het bezoeken van een voorlichtingsavond over het eventuele land van vestiging," zei voorzitter Ron Wunderink van de bank dinsdagavond tijdens de jaarvergadering. Ër moeten voor de fusie heel veel dingen worden geregeld door drie partijen." Een lid van de bank vroeg zich af waarom geen aansluiting is gezocht bij de banken in Uithoorn, Aal;smeer en of Haarlemmermeer. Wunderink gaf toe dat die constructie logisch zou zijn. Hij hield het voor mogelijk dat die in een tweede fase alsnog aan de orde komt, hoewel naar zijn mening lokale / regionale Rabobanken ook niet te groot mogen worden. Het gevaar zou dan dreigen dat zij te ver van de leden af komen te staan,

Goed jaar voor Rabobank

Rabobank Amstelveen heeft naar eigen zeggen een goed jaar achter de rug. Dat staat in het jaarverslag 2004. Het nettoresultaat bleef 23 procent achter bij dat in 2003, maar er is volgens directeur Leo van der Plas geïnvesteerd in groei, een voorwaarde voor de beoogde structurele verbetering na een aantal magere jaren. Het brutoresultaat was drie procent lager. De bank trok 117 miljoen euro meer middelen aan dan in 2003, een stijging van 26 procent en voegde bijna 1,7 miljoen euro toe aan de reserves (16 procent meer dan in 2003). De vorderingen op leden, bepalend voor de resultaten van het rentebedrijf van de bank, stegen met 23 procent en de jaarproductie van hypotheken verdubbelde ruimschoots. Daar stond wel een forse stijging van de kosten met tien procent tegenover, een hoger percentage dan verwacht. De personeelskosten namen toe met 20 procent, m aar het ziekteverzuim is sterk gedaald.

Door de dalende rente zijn de baten uit nieuwe financieringen lager. Er was sprake van veel herfinancieringen, die op korte termijn voor een plus maar op langere termijn voor een lagere opbrengst zorgen. De volumegroei moet die prijserosie compenseren, meldde Van der Plas.

De opbrengsten uit provisie op onder meer verzekeringen bleven – na een verlies in voorgaande jaren – na de inzet van een opgaande lijn in 2003 ook in 2004 (met 17 procent) stijgen. Ook de effectenprovisie kwam (bescheiden) uit het dal. Het balanstotaal van de ban steeg van 481 naar bijna 600 miljoen euro.

Computercursussen en Engelse les voor senioren

In september gaan in ‘t Open Hof (Burg. Haspelslaan) computercursussen voor senioren (55 plus) van start, waaronder over het programma Photoshop Digitaal (beeldmanipulatie). Ook gaat een cursus Engels voor beginners voor die categorie van start. De peuterspeelzaal Dreumel is in het nieuwe seizoen open op maandag, dinsdag en vrijdag.De eerste van zeven fietstochten (‘Zadelpret”) wordt woensdag 29 juni (10.00-16.00 uur) gereden onder professionele begeleiding en is 25 kilometer lang. Schaakclub Rosso in ‘t Open Hof zoekt nieuwe leden voor interne competitie in het nieuwe seizoen (donderdagavonden 20.00 uur). Aanmelden: 020 6416844.

Directeur Rabobank Van der Plas stapt op

De directeur van de Rabobank Amstelveen, Leo van der Plas, stapt na ruim drie jaar op. Hij wordt directievoorzitter van de door fusie te formeren Rabobank Vlietstreek Zoetermeer. In Amstelveen trad hij aan toen de bank in een dal verkeerde. Hij kwam met een herstelplan dat inmiddels vruchten afwierp. In 2003 boekte de bank een nettowinst van 1,6 miljoen euro. Het aantal bijkantoren werd de laatste jaren fors ingeperkt en internetbankieren gestimuleerd. Nu ook een fusie van de Amstelveens Rabobank met zusterbanken in Ouder-Amstel, Aboude en Weesp voor de deur staat, vindt hij het een geschik moment om te vertrekken. Het bankbestuur betreurt zijn besluit.

Blog: nieuw nieuwsmedium voor Amstelveen e.o. van start

Er is een nieuw interactief medium voor nieuws uit Amstelveen en omgeving. Amstelveen.blog.nl is na een korte proefperiode sinds maandag (27 juni) operationeel. De weblog op het internet volgt dagelijks de lokale actualiteit.

De site is een initiatief van Blog Online BV in Amstelveen, die maandag ook themablogs startte over voetbal en wielrennen. Andere gespecialiseerde edities zijn in voorbereiding. Het bedrijf ziet snelheid en het laagdrempelige karakter als voordelen van een blog in vergelijking met traditionele media als kranten.

Bouwbedrijf BAM stelt weer A3 voor

Zou er, nadat het plan in de zestiger jaren werd afgeblazen onder druk van de milieubeweging, alsnog een A3 komen? Op het oorspronkelijke trace voor die weg staan in Amstelveen nu woningen. Bouwbedrijf BAMstelt voor die weg door het Groene Hart alsnog aan te leggen en komt met twee varianten, respectievelijk aan de west- en de oostkant van dat beschermde gebied. Er zou 3,5 miljard mee zijn gemoeid.Helemaal serieus lijkt BAM ook niet te zijn. Het bedrijf wil de discussie over een zogenaamd unsollicited proposal (ongevraagd voorstel) weer op gang brengen. In andere landen kent men dat. "Wij pleiten niet voor de aanleg van de A3, maar het gaat ons om aandacht voor de procedure," zegt BAM-bestuurder Nico de Vries.