Ook ANWB, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties in verzet tegen golfcentrum

Behalve lokale actievoerders hebben nu ook Milieufederatie Noord-Holland, de stichting Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en ANWB protest aangetekend tegen de komst van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Zij hebben gemeenteraadsleden geschreven dat er tot nu toe maar één recreatieve optie in beeld is gebracht door het gemeentebestuur: de golfbaan. Er is volgens de diverse instellingen sprake van een tunnelvisie.

De polder leent zich, volgens de gezamenlijke instanties – waarbij ook Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder en stichting Bovenkerpolder Natuurlijk zich aansloten – bij uitstek voor een duurzame recreatieve invulling. “De polder vormt als het ware een groen stadshof wegens de onmiddellijke nabijheid van meer dan honderdduizend omwonenden,” aldus de briefschrijvers.

Het ontbreekt Amstelveen volgens hen aan een integrale visie op de totale polder. ´De door het vorige college beloofde structuurvisie – waarin samenhang gebracht zou worden tussen alle losse plannen, zoals N201, compensatiestroken N201, waterberging, AmstelGroen en het golfcentrum – is er nooit gekomen.`

De instellingen bepleiten, evenals verwoord in het burgerinitiatief van stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, een integraal onderzoek naar de meest verantwoorde ontwikkeling van de polder. Amstelveen moet zich niet bij voorbaar beperken tot de aanleg van een golfcentrum, vinden zij.

Lees ook:Actievoerders tegen golfcentrum komen met burgervoorstellen op agenda gemeenteraad
Lees ook:GroenLinks: ‘College stuurt Golfodrama met kluitje in het riet’
Lees ook:‘B&W willen dossier golfcentrum sluiten’
Lees ook:Loogman blijft strijden voor golfcentrum
Lees ook:Politiek negeert burgerinitiatieven golfcentrum

18 reacties op “Ook ANWB, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties in verzet tegen golfcentrum

 1. golffreak

  Moet mijn anwb lidmaatschap maar eens tegen het licht houden, als zij zich zoo voor het karretje laten spannen.

  Of,…, is er naast een woonplaats-, nationaal-, en europees abonnement, straks ook een groen abonnement?

  Enne, korting op lidmaatschap

    /   Beantwoorden  / 
 2. jacques magnee

  De ANWB laat zich niet voor een karretje spannen. De ANWB weet heel goed wat golfen is en organiseerd op dit terrein zeer veel. De ANWB komt o.a. in dit geval op voor de gehele groep bewoners en niet voor een kleine groep golfers bij voorbaad. De ANWB komt op voor de meest optimale mogelijkheden van dit gebied voor alle bewoners in de buurt en voor veel vormen van recreatie die dicht bij huis uitgevoerd zouden kunnen worden en die steeds belangrijker gaan worden nu we gezondheid hoog in ons vaandel gaan plaatsen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Ad en Marie Jansen

  Een beetje off-topic, maar wat is de URL waar die irritante Rabo-banner vandaan komt? Dan voeren we die in ons reclamefilter in. We vinden de Rabo een flutbank en zitten echt niet wachten op hun reclame en al helemaal niet op dit soort drukke rotzooi, die de aandacht probeert af te leiden van het lezen van de tekst.

    /   Beantwoorden  / 
 4. B.J. Wakker

  Aanbevolen: het nieuwe boek van M.Dekkers, waarin het overdreven sporten en sportief vertieren eindelijk de plaats krijgt die het hoort te krijgen: gewoon wandelen, fietsen en normaal bewegen is het motto. Dus houdt het groene gebied intakt en laat de natuur in alle rust zijn gang gaan. Ga maar lekker golfen en sporten op de reeds daarvoor aangelegde plaatsen. Iedereen heeft toch een auto onder de kont, afstand moet dus geen probleem zijn?

    /   Beantwoorden  / 
 5. B.J. Wakker

  Indien huiseigenaren, als belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de golfbaan moeite hebben met de aanleg van deze golfbaan (bijv. wegens risico op planschade zoals waardevermindering van hun huis door overlast, bouwschade en uitzichtbelemmering), kunnen zij bij het ter visie leggen van de gemeentelijke plannen en besluitvormingfases de gemeente (alvast)schriftelijk in kennis stellen van hun bedenkingen en later bij besluitvorming via reguliere bezwaarmogelijkheden ook schadevergoeding eisen (wel onderbouwen met toetsbare gegevens waarop beoordeeld kan worden of eventuele claims gerechtvaardigd zijn!). De eisen die de Awb t.a.v. bestuurlijke procedures stelt zijn streng, in die zin dat je als belanghebbende omwonende tijdig op voornemens en besluiten met respectievelijk zienswijzen en bezwaren moet reageren, liefst aangetekend schriftelijk; dus weekkranten en publicaties goed in de gaten houden.
  Ben je te vroeg met klagen omdat er bijvoorbeeld (nog) geen besluit is, dan ben je veelal niet-ontvankelijk in je verzoek, dat geldt ook als je te laat bent omdat de reguliere(6 weken) bezwaar/beroepstermijn is verstreken. De gemeente houdt dit goed in de gaten. Voor de bestuursrechtelijke procedures (gemeentelijke en provinciale wetgeving) staan de deskundige juristen van de gemeente en de provincie graag tot uw beschikking om u correct en tijdig in te lichten. Zij verwelkomen uw graag, wat logisch is bij een gemeente waar de klant altijd koning is. Mooier kunnen we het niet maken, toch?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Het grappige is, dat het zo schijnt te zijn dat huizen door de aanleg van een golfterrein in de buurt nog nooit in waarde zijn gedaald, daarentegen alleen maar in waarde zijn toegenomen. De bewoners kunnen zich de gang naar de bestuursrechter dus getroost besparen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. B.J. Wakker

  Dat zal dan beslist te maken hebben met
  het feit dat die betreffende gemeenten bewust luxe woningbouw entameren vlak bij deze “topgolflokaties” voor de meest betalenden. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: hoge opbrengst grond (luxe bungalows), dus meer gemeentelijke inkomsten. Reeds om die reden zou je dus tegen moeten zijn, tenzij je misschien lid bent van de VVD, een partij die slechts voor eigen parochie preekt en wars is van maatschappelijke nuances.

    /   Beantwoorden  / 
 8. golffreak

  kijk eens even: plannen om daar een golfbaan te plannen bestaan al sinds 1985-1990, dus kopers hadden kunnen en hadden moeten weten dat dit in de pen zat… dus helemaal geen schade!

  Gewoon stom om niet te kijken,.,.,,.

    /   Beantwoorden  / 
 9. B.J. Wakker

  Bestemmingsplannen hebben een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Dat er ook nieuw bijgebouwd zal worden lijkt mij evident.
  De gemeente heeft daar belang bij. De vraag is of indertijd de golfbaan al in het toenmalige bestemmingsplan was opgenomen in de vorm en plaats zoals die nu voorligt.
  Ook al zou dat zo zijn, zijn de gegevens van toen dermate gedateerd, dat aanpassingen o.g.v. de wet WRO noodzakelijk zijn. Mee spelen de MER’s, waterhuishouding zoals aanleg rioleringen en noem maar op. Dat is dermate ingrijpend en bevat zoveel te wijzigen planelementen dat het ononkoombaar is erstig rekening te houden met alle belangen die hieruit voortvloeien, inclusief planschades.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Golffreak

  Nee hoor, goed luisteren is blijkbaar een vak. De heer Heij heeft gisreavond (na afloop) nog lopen uitleggen dat in het huidige bestemmingsplan recreatie staat en in een concept agrarisch….

  Enne, golf is ook recreatie…

  Daarnaast hebben enkele raadsleden ons kaarten laten zien uit december 1998 waarop al een golfbaan is getekend….

  Dus…..

    /   Beantwoorden  / 
 11. B.J. Wakker

  a. Het gaat natuurlijk om de winst uit inkomsten voor een beperkte doelgroep dat voorbij gaat aan het algemeen belang.

  b. Ik kan u zo plekken in de gemeente aanwijzen waarbij het in juridische zin uiterst discutabel is of hetgeen zich daar feitelijk heeft voltrokken ook daadwerkelijk overeenstemt met de oorspronkelijke betekenis welke aan de toepassing van de planvoorschriften moet worden toegekent.
  Enfin, als u mij niet gelooft, kijkt u maar eens rustig naar, vermoedelijk met bouwvergunning verbouwde (zeg maar misvormde) woonhuizen(blokken) in uw omgeving. Dat kan kennelijk allemaal ongestraft in deze zichzelf respecterende gemeente?

  Wat betreft de invulling/wijziging van bestemmingsplannen nog het volgende.

  Men redeneert naar het belangendoel toe in plaats van zich objectief af te vragen of een ontwerp zich ook verdraagt met de van kracht zijnde regelgeving. Op die manier is ieder bestemmingsplan in beginsel een gatenkaas zonder structuur met desastreuze gevolgen voor de planologische infrastructuur. Je kunt bij ingrijpende wijzigingen in het bestemmingsplan m.i. niet telkens varen op een simpel “postzegelbesluit” om maar te vermijden dat je het bestemmingsplan moet wijzigen met alle daaraan verbonden juridische voetangels en klemmen.

  Het is overigens opvallend hoe de gemeente het kennelijk telkens voor elkaar krijgt hoegenaamd de meest snode plannen ongestraft gerealiseerd te krijgen.
  Dit geeft wel te denken nietwaar?

    /   Beantwoorden  / 
 12. golffreak

  Jemig, geef eens normaal antwoord. Volgens mij ben je ambtebaar?? Wat is je werkelijke naam… Ben je soms dhr. Koot, raadslid Groen Links?

    /   Beantwoorden  / 
 13. B.J. Wakker

  maar de inhoud telt, nietwaar mijnheer Golf Freak, Freek, Vriend of achter welke stick u zich ook verschuilt?

    /   Beantwoorden  / 
 14. golffreak

  Geachte heer Koot,

  Ook uw inhoud is niet juist!

    /   Beantwoorden  / 
 15. Johan Th. Bos

  Waarom strijden sommigen op deze site niet met open vizier. Zoals Golffreak. Of is dat stiekeme gedoe in golfkringen de gewoonte? In kranten worden in principe geen ingezonden brieven zonder naam geplaatst.

    /   Beantwoorden  / 
 16. D. van Aalst

  het zou zeer wenselijk zijn als de dames en heren van de gemeenteraad eens luisterden naar de inwoners van hun gemeente m.b.t. de reacties op een golfterrein in de Bovenkerkerpolder.

    /   Beantwoorden  / 
 17. cora

  ach , hebben ze dat ooit gedaan-clubje bedenkt zelf wel dingen-golfstrand kunnen onze kinderen in met Arseen besmet water zwemmen-maar de Poel uitbaggeren kost teveel geld-is ook te dichtbij het raadhuis-worden ze wakker van het kabaal….

    /   Beantwoorden  / 
 18. Hans van der Liet

  Ze hebben geluisterd. Een hele avond lang. Sterk waren de argumenten niet van de golfbaan-tegenstanders.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.