Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied

Op basis van onder een aselecte steekproef onder bewoners gehouden onderzoek constateert de gemeente dat de bevolking tevreden is over de informatieverstrekking over de aanleg van de A9-tunnel en de herontwikkeling van het gebied langs de snelweg. Tegenover beide staat men pover het algemeen positief, meldt de gemeente. Volgens haar is het onderzoek representatief. 85 procent van de respondenten volgt de ontwikkelingen rond het project. Een ruime meerderheid haalt de informatie uit de gemeentepagina en de lokale media. Men is vooral geïnteresseerd in wanneer de werkzaamheden beginnen, hoe de bereikbaarheid wordt en hoe het gebied er uit komt te zien. Zestig procent van de respondenten verwacht dat het leefklimaat door de tunnel beter wordt. Twaalf procent is het daar niet mee eens.Bijna veertig procent denkt dat, als de tunnel en de gebiedsontwikkeling klaar zijn, het alle moeite meer dan waard  zal blijken te zijn geweest. Achttien procent spreekt dat tegen. De bevolking maakt zich wel zorgen over de financiering, de variatie in het woningaanbod in de Zone A9 en het sluipverkeer.

Naast de steekproef is ook het digipanel benaderd en zijn via de digitale nieuwsbrief van de Zone A9 en de gemeentepagina mensen opgeroepen deel te nemen aan het onderzoek. Een kwart van de respondenten was jonger dan 44 jaar. Het is relatief vaker ingevuld door mensen die in de Zone A9 wonen.

Lees ook:VVD: ‘Tunnel mag geen prestigeproject worden’
Lees ook:Hoge opkomst raadsverkiezingen verwacht
Lees ook:Gemeente wil aantrekkelijker werkgever voor jongeren worden
Lees ook:Amstelveen steeds grijzer
Lees ook:Bouw A9-tunnel op losse schroeven

22 reacties op “Tevredenheid over informatie A9-tunnel en -gebied

 1. Online Banking Saftey

  That was intriguing . I like your finesse that you put into your work. Please do move forward with more like this.

    /   Beantwoorden  / 
 2. seo chennai

  This article is comprehensive in its data. I appreciate this having much information laid out in such a clear format. You have a knack for engaging and influencing your readers. Interesting content can be rare.

    /   Beantwoorden  / 
 3. ppi claim

  You are a very smart and talented writer! I’ve been reading your article content for an hour or so and it has made me reconsider this issue. I think you have great insight. Thank you.

    /   Beantwoorden  / 
 4. hair shears

  I am glad you wrote this great article and shared it here. You made great and poignant points that I can agree with and understand.

    /   Beantwoorden  / 
 5. food

  This is a prime example of great writing. I think you’ve made valid points and formatted this in a clean and clear way. Thank you.

    /   Beantwoorden  / 
 6. fiestaware colors

  I like how this article is written. Your points are sound, original, fresh and interesting. This information has been made so clear there’s no way to misunderstand it. Thank you.

    /   Beantwoorden  / 
 7. plastic playhouse

  I feel more enlightened on this topic after reading your article. Your content is fascinating, persuasive and thought-provoking. I just wish I were good with words like you so I could express my appreciation better.

    /   Beantwoorden  / 
 8. First Choice

  You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you.

    /   Beantwoorden  / 
 9. licuadoras

  I couldn’t stop reading this article. It’s not just interesting, it’s written in an easy to understand manner as well as being easy to understand. Thanks for your great work!

    /   Beantwoorden  / 
 10. gerben

  Zo komt het dak over A9 weer tot leven!

    /   Beantwoorden  / 
 11. tecnologia binaural

  This article is intelligent. I can think of no better word to describe it. I stand in agreement with many points mentioned in this article. That’s likely because this writer seems to think like me.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Robot Multifonction

  Many times I have to figure out what the writers is trying to say in their articles. There’s no doubt about your article. It’s great!

    /   Beantwoorden  / 
 13. Microsoft Net Programming

  I can’t come close to expressing my respect for your content like other readers, but I do know I enjoyed reading your article. Thank you.

    /   Beantwoorden  / 
 14. DeinDeal

  I got into this article which surprises me since this isn’t one of my interests. You did such a good job of presenting your facts that I couldn’t stop reading.

    /   Beantwoorden  / 
 15. ecole de coaching

  As I sit here after reading your article, I could only wish to be able to produce such a well-written document as you. I am no where near your caliber.

    /   Beantwoorden  / 
 16. vocal coaching

  All I can say is wow! I stand in awe of this info and am in complete agreement on nearly every point made here. Thanks for caring about your content.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Ramiro Norris

  I would say you did a lot of research on this topic before you started writing on it. You have solid points listed here that I agree with and appreciate.

    /   Beantwoorden  / 
 18. berita baru

  It’s clear that you really know this subject matter well. After reading other articles of this type, I was discouraged. I will walk away from your article with more knowledge.

    /   Beantwoorden  / 
 19. cancer

  The ideas you posed in you article are first rate, fresh and revealing. You must continue to produce these kinds of articles in order to enlighten the masses. Thank you.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Terry & Amy Hansen

  I have learned something from reading your article today. I appreciate your presentation and knowledge on this subject. This has given me reason to consider the points you made here and I will be back.

    /   Beantwoorden  / 
 21. gaming consoles

  Great job on this article. I haven’t read anything this thought-provoking in a long, long time. I agree with much of what you have stated. This is well laid out and written in my opinion.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.