Deel Golfodrome vervalt

Dat is het gevolg van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor dat project. Op de bovenlanden zou een kleine negen holes baan komen, maar daar mogen op basis van de MER geen verhogingen worden aangebracht.

Loogman Vastgoed, die het Golfodrome laat aanleggen, kiest nu alleen voor een oefencentrum en de ´grote´ 9 holes baan. Wethouder Remco Pols heeft dat meegedeeld aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Zie ook commentaar van Ger Loogman onder reacties.

Lees ook:Opnieuw plan voor golfcentrum
Lees ook:Toch ruimte voor golfcentrum in Bovenkerkerpolder
Lees ook:Golfcentrum Amsteldijk houdt open dag
Lees ook:Deel golfodrome schadelijk voor flora en fauna
Lees ook:Levie en twee ex-wethouders openen golfcentrum

34 reacties op “Deel Golfodrome vervalt

 1. Ger Loogman

  Kleine oefenholes geschrapt door Mer
  In overleg met de provincie Nood Holland en de Gemeente Amstelveen is besloten om de geplande kleine negen oefenholes in de bovenlanden (ca. 9,9 hectare) niet te realiseren. Dit is het gevolg van de Mileu Effect Rapportage ( Mer ) waarin naar voren is gekomen dat het opbrengen van grond in de bovenlanden niet is gewenst . Mits er planologische goedkeuring verkregen wordt kan de rest van het Golfodrome, dat met zijn circa 45 hectare nog steeds tot een volwaardig golfcentrum gerekend mag worden, wel gerealiseerd worden. Dit traject zal dan ook door de initiatiefnemer worden voortgezet. Uiteraard blijft bij hen de wens bij aanwezig om toch negen kleine oefenholes te realiseren.
  Overleg met de provincie Noord-Holland heeft in april 2006 uitgewezen dat de landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden van de bovenlanden geen belemmering zouden vormen voor de realisatie van de negen holes oefenbaan in de bovenlanden door de initiatiefnemers van het Golfodrome. Provincie Noord-Holland hanteert het principe ‘behoud door ontwikkeling’ mits er geen sprake is van een monument.
  Vanuit het bodembeschermingbeleid wordt veel waarde gehecht aan de aardkundige waarden in het plangebied. Uit eerder overleg met de provincie is niet gebleken dat dit een knelpunt vormt voor de realisatie van de oefenholes in de bovenlanden. Het gebruik van de bovenlanden vormt in principe geen bezwaar mits het unieke karakter van dit deel van het plangebied behouden blijft. Om die reden is provincie Noord-Holland dan ook van mening dat opbrengen van grond niet is toegestaan. Gemeente Amstelveen heeft tijdens de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad besloten om ophoging ter plekke van de greens op de bovenlanden wel toe te staan. Dit betrof slechts een klein deel ( totaal circa 0,5 hectare ) van de totale oppervlakte van het plangebied in de bovenlanden.

  Ter beoordeling is – aansluitend aan het bodembeschermingbeleid – aan de provincie een maatregel voorgesteld door op te brengen grond te scheiden van de onderlaag met behulp van geotextiel. Met deze techniek blijft de aangebrachte grond altijd traceerbaar en zal het geen schade doen aan het gebied. Naar aanleiding van recent overleg is gebleken dat de provincie van mening is dat hierdoor – ter plaatse van de ophogingen – de veenlaag zal inklinken en op termijn zal verdwijnen.

  Het niet realiseren van het bovenlandse deel van het plan heeft consequenties voor de milieueffecten, zoals beschreven in de MER. Deze effecten zijn een gevolg van een – in dat geval – verminderde opvangcapaciteit ( parkeren ) van het Golfodrome en daardoor ook een vermindering van de te verwachten verkeersintensiteiten.

  In het geval dat het bovenlandse deel van het plan vanwege het bodembeschermingbeleid niet gerealiseerd kan worden zullen de effecten ten aanzien van verkeer (verkeersintensiteiten en parkeren), geluid en luchtkwaliteit gunstiger uitvallen dan in de MER beschreven. Ook zal de grondbalans beperkt positiever uitvallen, omdat geen ophoging in de bovenlanden plaatsvindt.

  Aangezien er nog geen planologische beslissing is genomen door de provincie ten aanzien van een streekplanwijziging zijn in de MER de milieueffecten beschreven die optreden als het volledige plan (inclusief bovenlanden) gerealiseerd wordt. Deze aanpak is in overleg met gemeente Amstelveen overeengekomen. De Mer van het golfcentrum is ondertussen afgerond en zal waarschijnlijk na 21 september openbaar worden gemaakt.

    /   Beantwoorden  / 
 2. corina

  45 ha, voor de HAPPY FEW !

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Hoho, golf is geen elitesport meer! En het was reeds eerder vermeld: golfbanen worden intensiever gebruikt dan voetbalvelden. En hoeveel hectaren voetbalveld hebben we in Amstelveen?

    /   Beantwoorden  / 
 4. Johan Th. Bos

  Absoluut geen 45. Bovendien komen daar vele malen meer mensen dan op die golfvlakten.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Jan Demming

  Meneer Van der Liet, kunt u mij vertellen wat een gemiddelde golfuitrusting en het lidmaatschap van een vereniging kost? Met andere woorden: kan jan met de pet er zonder problemen gebruik van maken? En ter informatie: een gemiddeld golfterrein beslaat 72 voetbalvelden!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Maar we krijgen hier maar een halve golfbaan, dus dan zitten we op 36 voetbalvelden. Ik denk dat er wel 36 voetbalvelden in Amstelveen liggen. En hoewel ik geen flauw benul heb wat een golfuitrusting kost, dunkt me dat je er ook weer geen miljonair voor hoeft te zijn. Ik denk dan ook dat de gemiddelde inwoner van Amstelveen (rijke gemeente!) zich een uitrusting wel kan veroorloven. En wat betreft de “lidmaatschapskosten” citeer ik graag de website van dhr Loogman: “Dit golfcentrum zal geen exclusieve club krijgen waarvan u een aandeel kunt kopen met het daarbij horende speelrecht. Dit was een eis van het vorige college en is een van de speerpunten van dit centrum geworden. De baan wordt straks volgens het Pay en play principe geëxploiteerd net als bijvoorbeeld de banen Naarderbos en Delfland. Het is een nieuwe trend die steeds vaker wordt toegepast. U kunt dan per keer betalen of een 10 , 20 of 30 rittenkaart kopen. In het laagseizoen zullen aantrekkelijke kortingen worden verstrekt. Voor heel veel spelers is dit een veel goedkopere oplossing.” Einde citaat. Zo is de golfbaan dus straks ook te bespelen door Jan met de golfpet.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Jan Demming

  Met alle respect, meneer Van der Liet, maar als er slechts 9.9 hectare afgaat van het golfoefenterrein, dan blijft er dus toch nog 45 hectare over. Dus hoezo: halve golfbaan?

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Goed, het argument van de hoge kosten en het elitaire karakter van de sport is dus nu kennelijk van tafel. We gaan verder. 45 hectare, die straks dus voornamelijk gras wordt. Zal er vast wel mooi uitzien, netjes gemaaid en onderhouden, altijd fris. Waarschijnlijk mooier om te zien dan een stuk polderwei. Ik denk dat dat de meeste Amstelveners dus niet zoveel uitmaakt, of dat nou poldergras of golfgras is. Beter dan woningbouw of een asfaltweg.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Jan Demming

  Ik denk niet dat deze sport weggelegd is voor iemand met een bijstandsuitkering. En of het al dan niet om hoge kosten gaat zal blijken als het gedrocht er eenmaal ligt. Daarover zwijgt de heer Loogman tot op heden nog steeds. En tentslotte meneer Van der Liet, zie IK in elk geval af en toe liever echt groen met koeien, schapen en vogels dan gekunsteld groen met daartussen 300 parkeerplaatsen en allerlei gebouwen.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Kijk, als we in Amstelveen alleen maar voorzieningen willen hebben die (ook) weggelegd zijn voor mensen met een bijstandsuitkering, dan eis ik tevens de onmiddellijke verbanning van alle cricket-, hockey- en tennisclubs, de schouwburg, alle restaurants van bovengemiddeld prijsniveau, alsmede een subiete bedrijfssluiting van alle auto-dealers. Dus dat kan toch geen argument zijn. En voor het “echte” groen verwijs ik u dan naar het Amsterdamse Bos. Paar schapen en koeien erin (zijn die wisenten er nog?), hupsakee.

    /   Beantwoorden  / 
 11. corina

  ha, ha, gaan we met eieren golfen, blijf voor de happy few-immers niet iedereen zal kunnen gaan golven daar!en er zijn al zoveel golfterreinen, ook in de buurt….

    /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Nee, zoals ook niet iedereen naar de schouwburg kan. En nogmaals: tegen voetballers zeggen we ook niet, dat ze maar naar Amsterdam moeten, waar immers genoeg voetbalvelden liggen.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Jan Demming

  Dat niet iedereen, al was het maar af en toe, naar de schouwburg kan, komt dat ook niets deels door uw partij (het landelijke CDA) die, samen met de VVD, de armen arm wil laten en de rijken alsmaar rijker wil maken? Wat die subiete bedrijfssluiting van al die auto-dealers betreft kan ik een heel eind met de heer Van der Liet meegaan. Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en goed voor de natuur. Maar helaas is dat niet haalbaar, want de gemiddelde Nederlander wenst zelfs zijn post per auto naar de brievenbus te brengen!

    /   Beantwoorden  / 
 14. corina

  ach volgens de VVD en CDA kan toch iedereen werken, ook als je alleen je teen kan bewegen of erg ziek bent, vind het heel erg dat er net gedaan wordt of er bep. mensen niet bestaan-een vergeten groep, ….wil ze wel een rondje geven in een verpleeghuis of andere instelling…

    /   Beantwoorden  / 
 15. Hans van der Liet

  Nee hoor, het CDA heeft de afgelopen vier jaar eens te meer aangetoond een uitermate sociale partij te zijn: hard voor wie niet wil, mild en solidair met wie niet kan.

    /   Beantwoorden  / 
 16. corina

  ach, al die onbewaamheid-hier in de gemeente-ze weten niet wat ze eigenlijk wel moeten weten….
  gevolg-hebben de ambtenaren de macht in handen….
  en laten ze aub , die C doorstrepen…..

    /   Beantwoorden  / 
 17. Hans van der Liet

  Bent u mal? Die C onderscheidt ons van de meeste andere partijen en is bovendien een perfecte marketing-tool.

    /   Beantwoorden  / 
 18. corina

  hoezo,heb directe andere en helaas zeeeeeeer slechte ervaringen, beweer niet zomaar iets…………..

    /   Beantwoorden  / 
 19. Johan Th. Bos

  De C als marketing tool? Meer stelt die dus echt niet voor. Een logo, in de zin van een vlag die de lading niet denkt. U had niet beter kunnen aangeven hoe ver het CDA van het Evangelie af staat. Marketing. Meer niet. Te hopen valt dat christenen dat doorzien, maar bedankt voor deze openlijke belijdenis.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Hans van der Liet

  Ik schreef: “bovendien”. Dus als toefje slagroom op de taart. Ik daag u uit een partij te noemen die een meer christelijke invloed heeft gehad op het reilen en zeilen van de landspolitiek in de voorbije 100 jaar dan het CDA en zijn voorlopers.

    /   Beantwoorden  / 
 21. Johan Th. Bos

  Het wordt steeds erger. Christelijk als toefje op de taart. Is dus niet de essentie van de taart. Alleen het toefje. Waarmee u dus toegeeft dat die C niet wezenlijk is voor CDA, zoals ik al signaleerde. En 100 jaar bestaat het CDA nog niet. Van die oude bloedgroepen is niets meer over.

    /   Beantwoorden  / 
 22. Hans van der Liet

  De essentie is de politiek die we bedrijven; “what’s in a name”, zei Shakespeare reeds. En die politiek is door en door christelijk. Eerst werd die politiek bedreven door partijen als daar zijn de RKSP van Dr Schaepman, de ARP, de CHU en de KVP. Later is de fakkel overgenomen door het CDA. 100 jaar christelijk geïnspireerde politiek, wat een weelde!

    /   Beantwoorden  / 
 23. Johan Th. Bos

  Stop maar, ik vrees dat u het niet kunt begrijpen. Ooit vertelde en bekende rabbijn mij dat hij lid van het CDA was en overwoog zich beschikbaar te stellen voor een actieve functie in de politiek. “Eigenlijk sta ik wat Israel betreft dichter bij de RPF,” zei hij. “Maar die stellen Christus zo centraal dat ik met hun grondslag niet kan instemmen en ze zouden mij ook nooit als vertegenwoordiger accepteren.” De RPF is tegenwoordig opgegaan in de Christen Unie. Bij het CDA kan alles onder de vlag christelijk worden geschaard, tot atheisten toe. Als ze maar instemmen met de waarden en normen. Die hebben geen fluit met het geloof in de levende Christus te maken. Islamieten, humanisten, vrijmetselaars en noem maar op kunnen er blijkbaar ook goed in mee. Hoezo ‘gij geheel anders’?

    /   Beantwoorden  / 
 24. Hans van der Liet

  Telkens als het leuk en interessant wordt, wilt u de discussie beëindigen. Dat getuigt niet van veel kracht. Zoals ik u laatst op het gemeentehuis nog probeerde uit te leggen, heeft een politieke partij nu eenmaal andere toelatingscriteria dan een kerkgenootschap. Iedere religie claimt per definitie exclusiviteit: ons geloof is het enig juiste, alles andere is een dwaalleer. Maar dat neemt dus niet weg dat ook een moslim politieke standpunten kan onderschrijven die op het Evangelie geënt zijn. Me dunkt, dat u hier degene bent die iets niet wilt of kunt begrijpen.

    /   Beantwoorden  / 
 25. Johan Th. Bos

  Laat die moslim maar niet horen dat hij op het Evangelie geente standpunten steunt. Het is ook niet zo. U zegt dat het van weinig kracht getuigt dat ik dit geleuter niet wil voortzetten, maar ik denk dat het tot niets leidt. U verwart zaken als de wet, normen en waarden etcetera – waar zelfs atheisten mee kunnen instemmen – blijkbaar met het Evangelie. Daardoor praten wij op een verschillende golflengte.

    /   Beantwoorden  / 
 26. Hans van der Liet

  U moet maar eens even bellen met de heer Coskun Coruz uit Haarlem. Die is 2e-Kamerlid voor het CDA en moslim. Misschien kan hij het u wél aan uw verstand peuteren.

    /   Beantwoorden  / 
 27. Johan Th. Bos

  Een moslim zal zich niet aansluiten bij een partij waarin Christus centraal staat, tenzij de betreffende partij daarvan niet zo’n punt maakt. Dat is hier evident aan de orde. Het gaat het CDA niet om het Evangelie van de enige Weg, Waarheid en Leven, maar om fatsoenlijke normen, waar iedere religie zich bij kan aansluiten. Wij kunnen echt beter stoppen, want wij verschillen fundamenteel over wat het Evangelie (‘de kracht Gods tot behoud’) inhoudt. Het CDA neigt gewoon naar syncretisme.

    /   Beantwoorden  / 
 28. Hans van der Liet

  U draait. Eerst zegt u dat die moslim van ons niet maar beter niet kan horen dat hij op het Evangelie geënte standpunten steunt, en als ik u dan een moslim noem die daar wel degelijk weet van heeft en uit volle overtuiging achter staat, dan zegt u weer “dat het CDA daarvan niet zo’n punt maakt”. Als we uw redeneertrant volgen, dan mag de PvdA zich niet langer sociaal-democratisch noemen, omdat er ook PvdA-leden zijn die in een Jaguar rijden. Want kennelijk maakt de PvdA dan niet zo’n punt van de spreiding van kennis, macht en inkomen.

    /   Beantwoorden  / 
 29. Johan Th. Bos

  Wat een onzin. Een moslim die gelooft in het Evangelie van Jezus Christus is geen moslim meer. Dat bedoel ik nou. Met slappe termen als ‘op het evangelie geente standpunten’ (die ook op de Koran en het humanisme blijken te kunnen steunen) raakt men de kern van de boodschap van Christus niet Daarmee zit je inderdaad op het niveau van de socialist in een Jaguar. Het CDA lijkt mij een waterig aftreksel van waar geloof in Christus voor staat. Er is natuurlijk niet voor niets een ChristenUnie ontstaan. Persoonlijk vind ik overigens dat men beter politiek en geloof niet kan mengen. Maar misbruik het woord christen ook niet voor een syncretistisch religieus genootschap.

    /   Beantwoorden  / 
 30. Hans van der Liet

  Ik zeg ook niet dat hij gelooft in het Evangelie, is het wel? Ik zeg dat hij zich bij het maken van zijn politieke keuzes baseert op dezelfde normen en waarden die wij christenen belijden. Het CDA is ook geen kerkgenootschap, maar een beweging die politieke en maatschappelijke doelen wil bereiken. En dat doet men het beste in een kabinet en niet in de oppositiebanken, zoals de Christenunie probeert.

    /   Beantwoorden  / 
 31. Johan Th. Bos

  Het verhaal is te ingewikkeld voor een gewoon mens die meent dat in een partij met het woord Christen in zijn naam ook christenen zitten. En dus het Evangelie belijden. Maar het blijkt dus een soort vlag die de lading niet denkt. Dat meende ik dus al te weten. Laten we nu maar stoppen, want u blijft er bij dat voor een christen partij ook niet christenen in de Kamer kunnen zitten, omdat zij toevallig over een paar dingen – maar niet over het voor christenen allerbelangrijkste – net zo denken als een christen. Ik deel die mening dus niet. Ik heb CDA-mensen gesproken met volstrekt onbijbelse opvattingen, maar ja, ze zullen wel een paar waarden uit het programma ondersteunen.

    /   Beantwoorden  / 
 32. Hans van der Liet

  Ach, ik ken ook VVD-ers (kamerleden incluis) met hele onliberale opvattingen en zelfs leden van de Christenunie met opvattingen die ik apert onchristelijk noem. Wilt u dan ook de VVD het recht ontzeggen zich Volkspartij voor Vrijheid en Democratie te noemen en de Christenunie om zich Christenunie te noemen? Hou toch op zeg!

    /   Beantwoorden  / 
 33. Johan Bos

  Inderdaad, hou maar op. U wilt of kunt het niet begrijpen. Het Evangelie van de levende Christus vergelijken met liberale of andere politieke filosofie zou in de ogen van christenen onzinnig moeten zijn. Dat een partij voor algemene fatsoensnormen etc. wil staan, waarmee velen kunnen instemmen, is prima. Maar tooi dat niet met de naam van Christus, waar daar heeft het niets mee te maken. Ik stop ermee, hetgeen u wel zwak zult vinden. Maar deze discussie leidt tot niets.

    /   Beantwoorden  / 
 34. Hans van der Liet

  Ach, ik heb nog een stille hoop dat ik andere mensen dan u wél kan overtuigen. Het is mij inderdaad niet duidelijk waarom de PvdA en de VVD hun politieke handelen wel mogen ijken aan socialisme respectievelijk liberalisme, maar dat het het CDA verboden zou zijn om zijn politieke handelen te enten op het Evangelie. Dat is wel bijzonder vreemd.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.