Alleen SP tegen beleid Participatiewet

Marina Casadei

Marina Casadei

Met alleen de SP tegen stemde de gemeenteraad met de lokale uitvoering van de volgend jaar van krachtwordende Participatiewet, gericht op aan het werk helpen van mensen. Ook van degenen die een grote of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De nieuwe wet vervangt de Wet werk en Bijstand (WWB), een deel van de op een uitkering voor jongeren gerichte Wajong en de wet Sociale werkvoorziening (WSW).

De raad nam, met de Ouderencombinatie tegen, een motie aan waarin er voor werd gepleit bij door de gemeente in te kopen artikelen en diensten te letten op het PSO keurmerk. Bedrijven die dat hebben of er naar streven, zouden voorkeur moeten genieten, omdat zij arbeidsgehandicapten in dienst hebben. PSO staat voor prestatieladder sociaal ondernemen.

Met de stem van de VVD tegen ging de raad ook akkoord met een motie van GroenLinks die er in voorziet dat niet te snel korting op of intrekking van een bijstandsuitkering wordt doorgevoerd op basis van vermeende fraude. Het beleid moet op zorgvuldigheid en menswaardigheid zijn gebaseerd, zei GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer. Zij verwees naar een in haar ogen verontrustend rapport van de Nationale Ombudsman over het automatisme waarmee overheden soms tot de maatregel overgaan, zonder te onderzoeken of er werkelijk van fraude, dan wel onmacht of onwetendheid sprake is. “Fraude moet hard worden aangepakt, maar in de praktijk gaat er nogal eens wat mis:, zei Kruijer. “De boete is vaak disproportioneel.”

Haar fractie maakte bij het instemmen met de beleidsnota en de daarbij behorende verordeningen een voorbehoud voor het de ‘tegenprestatie’ die in de uitvoering van de nieuwe wet wordt gevraagd van bijstandsgerechtigden. Ook de SP verzette zich tegen dat begrip. De tegenprestatie kan uit vrijwilligerswerk bestaan, maar is intussen wel verplicht. En iets verplicht vrijwillig doen, is met elkaar in tegenspraak, zeiden de fracties.

“Niemand zit voor zijn lol in een uitkering”, zei Marina Casadei van de SP. “En hun eigen initiatieven worden eerder ontmoedigd dan gestimuleerd door dit beleid. Je hebt mar te doen wat je wordt opgedragen, anders krijg je strafkorting of verlies je de uitkering. VVD en D66 hebben daar geen boodschap aan. Wij verzen het ergste.” Zij zag in de verplichte tegenprestatie, die ook verdringing op de arbeidsmarkt teweeg zou brengen, een moderne vorm van slavernij.

 

 

Lees ook:SP hekelt bijstandbeleid van college
Lees ook:Meer mensen aan ‘t werk doel nieuw beleid
Lees ook:SP: ‘Plan arbeidsgehandicapten desastreus’
Lees ook:Uitkeringsfraude zwaarder bestraft
Lees ook:SP wil geen extern bedrijf voor re-integratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.