VVD-lijstrekker kwaad op[ ‘eigen’ wethouders over jeugdzorg

Herbert Raat

Amstelveen moet de extra bijdrage van 140 duizend euro aan Jeugdzorg betalen, waar Amsterdam om heeft gevraagd. Dat zei VVD-lijsttrekker Herbert Raat maandag in het door zijn partij georganiseerde debat, waarin hij en de Amsterdamse PvdA-wethouder Asscher de hoofdrolspelers waren. Raat probeerde de aanwezige Amstelveense wethouders Pols (PvdA) en Jan-Willem Groot (CDA) staande de vergadering topt een toezegging te verleiden. Maar CDA-fractievoorzitter en lijsttrekker Ben Jonker kwam tussenbeiden met het al eerder door het college ingenomen standpunt dat het Rijk het probleem moet oplossen. Asscher gaf toe op het gebied van de jeugdzorg fouten te hebben gemaakt, maar constateerde tegelijk dat er nu dringend geld nodig is. Hij heeft alle gemeente in de regio, waarvoor de in Amsterdam gevestigde organisatie werkt, gevraagd te helpen. “Diemen en Amsterdam trekken de portemonnee, maar Amstelveen weigert.”Raat: “Er moet iets worden opgelost, het gaat om kinderen. Ik was kwaad op mijn eigen VVD-wethouders, omdat het college heeft geweigerd. Dit moet je niet partijpolitiek maken.” Maar Jonker betoogde dat het gemeentebestuur moet zorgen niet bij Jeugdzorg terecht komen. Alsof dat helpt voor degenen die er al mee hebben te maken en op lange wachtlijsten staan.

Pols wenste tijdens het debat geen toezeggingen te doen. Hij onderstreepte aanwezig te zijn als bestuurder en niet namens het hele college ter plekke toezeggingen te kunnen doen. Raat constateerde dat Pols en Jonker ‘technisch’ gelijk hadden. “Maar als een kind bij Jeugdzorg terecht komt, is er echt iets aan de hand. Wij als VVD vinden dat je als overheid dan je verantwoordelijkheid moet nemen.”

Hij drong er bij Pols op aan de kwestie in het college van B&W aan de orde te stellen. Pols: “Het kind staat ook voor ons centraal, maar als we het hier even regelen, ben ik als politicus en niet als bestuurder bezig.”

Raat: “Hier zitten onze kiezers.” Pols: “Wij willen best wat voor de kinderen regelen.” Maar een harde toezegging kwam er niet. Afwachten dus tot hoever B&W financieel willen gaan.

Lees ook:BBA verwijt B&W verzwijgen problemen bij Jeugdzorg
Lees ook:VVD-vragen aan wethouder over chaos bureau Jeugdzorg
Lees ook:VVD en GroenLinks bezorgd over jeugdzorg
Lees ook:VVD: al genoeg sociale woningen in Amstelveen
Lees ook:Politiek café over economie met Herbert Raat en Lodewijk Asscher

22 reacties op “VVD-lijstrekker kwaad op[ ‘eigen’ wethouders over jeugdzorg

 1. David de Jong

  Door te schermen met kinderen, word het falen van Bureau Jeugdzorg gemaskeerd. Lodewijk Asscher draagt daar een verantwoordelijkheid voor. Het rapport en plan tot verbetering is slecht dat je zelfs als je geld wilt geven, het niet in een beerput moet stoppen. Bovendien ga je beginnen aan iets waar het einde van zoek zal zijn wat geld betreft. Dat Lodewijk Asscher het uit de zowat lege kas van Amsterdam betaalt, wil niet zeggen dat Amstelveen uit een evenzo lege kas, dat moet betalen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   En dus blijven de wachtlijsten bestaan. Of zet Amstelveen zelf een bureau Jeugdzorg op? Met roepen wie schuldig is, zijn de kinderen niet gebaat. Daar heeft Herbert Raat wel een punt. Maar van BBA dus geen cent extra voor Jeugdzorg begrijp ik? Dan weten we dat.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Hans van der Liet

  Hulde aan Ben Jonker (CDA), die voorkwam dat de Amstelveense belastingbetaler ervoor moet opdraaien om de door een Amsterdamse PvdA-wethouder gemaakte kreukels weer glad te strijken. Topper!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Zie mijn reactie op David de Jong. Zo0 hoef je ook niets voor Haiti te geven (want de overheid is daar niet helemaal zuiver), niets aan welk goed doel dan ook (want waar die voor staan moet het Rijk maar betalen) etc. In deze regio zijn wel degelijk kinderen op enigerlei wijze in nood. Ook Amstelveense kinderen. Als een huis inj brandt staat moet er worden geblust, niet gediscussieerd over wie schuldig is aan de vuurzee en ondertussen niks gedaan.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    PS: ook het standpunt van het CDA is dus duidelijk: laat de kinderen in nood maar aan Amsterdam en het Rijk over. Op extra hulp uit Amstelveen hoeven zij niet te rekenen.

      /   Beantwoorden  / 
 3. David de Jong

  Johan: allereerst, natuurlijk wil BBA dat wachtlijsten ophouden te bestaan en dat kinderen goede zorg wordt gegeven.
  Wat jij vraagt is misschien wel waar. Ik stuur de tekst van wethouder Veenboer van anderhalve week geleden dat verheldert zaken. BBA is het hierover volledig eens met Veenboer.

  “Wethouder Veenboer informeert u over de actuele stand van zaken rondom het investe-ringsplan Bureau Jeugdzorg. Deze informatie is voor de commissie B&S van 20 januari.

  Op verzoek van de fractie van BBA wordt hierbij een korte stand van zaken gegeven rondom het investeringsplan Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) en het verzoek aan de Stadsregiogemeenten om 8 miljoen euro bij te dragen aan BJAA.

  Tijdens het portefeuillehoudersoverleg jeugdzorg van 11 november 2009 is de opdracht geformuleerd om te komen tot scenario’s met betrekking tot de toekomst van de jeugd-zorg en de consequenties daarvan ten aanzien van de rol, taken en verantwoordelijkheden van Bureau Jeugdzorg.* Deze opdracht wordt uitgevoerd door Radar en BMC. Op basis van interviews met gemeenten en (ambtelijke) bijeenkomsten op 12 januari jl. en 21 januari a.s. wordt een rapport opgesteld, dat wordt aangeboden aan het portefeuillehoudersover-leg jeugdzorg SRA op 3 februari a.s. Alle gemeenten uit de SRA en enkele ambtenaren van de SRA werken in gezamenlijkheid mee aan deze opdracht.

  Het huidige jeugdzorgstelsel staat ter discussie. Zo zijn er plannen om de indicatiestelling voor jeugdzorg (huidige taak van BJZ) te laten vervallen en om de geïndiceerde zorg over te hevelen van provincies en Stadsregio’s naar gemeenten. Minister Rouvoet heeft aange-kondigd in het vroege voorjaar te komen met een visie van het kabinet hieromtrent.

  BBA vraagt het college naar haar actuele standpunt rondom het investeringsplan. Aange-zien er nog zoveel onzekerheden zijn t.a.v. de toekomst en het traject t.a.v. de scenario’s nog in volle gang is en Amstelveen samen wil optrekken met de gemeenten in de stadsre-gio, is het standpunt van het college tot op heden ongewijzigd, zie hiervoor de brief van het college aan de raadsleden d.d. 3 november 2009. Zodra er meer duidelijkheid is over de toekomst van het jeugdzorgstelsel en er zicht is op wat dat betekent voor Amstelveen, zal het college een standpunt innemen.

  Overwegingen:
  Nu investeren in Bureau jeugdzorg is investeren in een onzekere toekomst aangezien de rol en functie van Bureau jeugdzorg wordt geherdefinieerd. Het ligt meer voor de hand om te investeren in versterking van het preventieve domein (gemeentelijke verantwoordelijk-heid) om zo de instroom in de geïndiceerde zorg in te dammen. Daarbij gaat het uitdrukkelijk ook om investeringen in het zgn. “grijze gebied” (hulp tussen licht en zwaar in). De afstand tussen wmo en geïndiceerde zorg is nu nog groot. Een dergelijke investering in het gemeentelijk domein maakt investering in BJAA voor een deel overbodig.

  Daarnaast heeft het wegvallen van de functie indicatiestelling door BJAA (die mogelijkheid bestaat vanaf 2010) tot gevolg dat ook ten aanzien van die functie een investering bij BJAA overbodig wordt. In het centrum voor jeugd en gezin (cjg) kan bepaald worden welke zorg nodig is. Deze ontwikkelingen roepen tegelijkertijd de vraag op welke taken Bureau jeugdzorg in de toekomst nog heeft.

  Als er toch geïnvesteerd moet worden in jeugdzorg, moet dit direct ten goede komen aan het kind, niet aan de structuur.

  Een groot deel van de problematiek van BJAA wordt veroorzaakt door personeelsverloop en ziekteverzuim. Een betere samenwerking tussen de verschillende Bureaus jeugdzorg in het land zou deze problemen voor een groot deel kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door het organiseren van een personeelspoule, waardoor het telkens weer inwerken achterwege kan blijven. Overigens zijn de financiële problemen bij Bureau jeugdzorg niet uniek. Vrijwel ieder BJZ in Nederland heeft of had te kampen met tekorten. De provincies financieren die tekorten vanuit hun belastinginkomsten, maar alleen voor hun eigen bureaus jeugdzorg en niet voor die van de Stadsregio’s, die geen belastinginkomsten hebben.

  * Inmiddels wordt niet meer gevraagd om een bijdrage in 2010, maar wordt het bedrag dat Amsterdam en Diemen ter beschikking hebben gesteld beschouwd als een voorschot voor 2010.”

    /   Beantwoorden  / 
 4. Hans van der Liet

  Gescheiden taken en verantwoordelijkheden, meneer Bos. We gaan niet opdraaien voor PvdA-blunders uit Amsterdam, anders kunnen we het geld net zo goed meteen naar IJsland overmaken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nou ja, in overmaken naar IJsland was dit college ook heel goed. Dus…Had het toch beter bij die kinderen terecht kunnen komen. En wat die gescheiden taken betreft: dan moet Amstelveen ook economisch niet zo graag met Amsterdam meedoen, met handelsmissies van Greater Amsterdam (waarvan de Amstelveense burgemeester zich in het buitenland graat mayor noemt!), in toeristische campagnes etc. En natuurlijk zelf een bureau jeugdzorg opzetten, geen Amstelveense kinderen op Amsterdamse wachtlijsten….

     /   Beantwoorden  / 
 5. David de Jong

  Johan: jouw vergelijking met Haiti is een beetje vergezocht met de kennis van de brief van wethouder Veenboer!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Botterik

  Wat zitten jullie nu allemaal te zeveren (behalve Johan), zorg dat er wat gebeurt met die kinderen. Zo gebeurt er in ieder geval helemaal niets. En dat iemand dat nog partij-politiek is helemaal om te kotsen. Wat dat betreft vind ik hr Raat sympathiek. En die Hans heeft zeker een contactstoornis. Heeft zelf hulp nodig. Een zielige man.

    /   Beantwoorden  / 
 7. David de Jong

  Beste ‘botterik’, mij gaat het net zo als Herbert Raat om de jeugd en kinderen. Als de inhuur van externen, trainingen, en allerlei onzinnige kostenverslindende zaken de kinderen moet helpen, dan breekt mijn stoel. Daar ga je geen geld in stoppen. Zeker niet als juist ten behoeve van de kinderen er mogelijk veel betere structuren komen. Kortom het lijkt sympathiek, maar achter het geroep zit een hele wereld.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Het blijft een gemakkelijk excuus om maar helemaal niets te doen. Zoals veel mensen niets aan goede doelen geven, omdat daar teveel aan de strijkstok blijft hangen. Ik speek dat niet tegen, maar ga er altijd van uit dat er dorgaans toch wel iets, hoe minimaal ook, bij de behoeftigen terecht komt. Maar ik ken inderdaad nogal wat mensen die op het gebied van de charitas heel goedkoop uit zijn, dankzij de fouten bij sommige organisaties. Zij mogen met corruptie etc. wel heel blij zijn, want die verschaft hen altijd een argument om de portemonnee dicht te houden.

     /   Beantwoorden  / 
 8. David de Jong

  Johan: jouw redenatie zou opgaan als er nooit geld bij Jeugdzorg bij is gegaan de afgelopen jaren. Het systeem en de structuur is nu niet goed. Dan kan je er nog meer geld bijgooien, maar dat gaat niet helpen.

  Ik wil er op wijzen dat in 2005 er nog 139 miljoen euro naar Jeugdzorg ging in de Stadsregio Amsterdam. In 2010 heeft Jeugdzorg 193 miljoen euro ter beschikking gekregen! Dat is 54 miljoen euro meer. En de problemen zijn alleen maar groter geworden. Ik en wethouder Veenboer zeggen niet niets te doen. Maar een smak geld erbij gooien – wat de afgelopen jaren al gebeurd is vanuit belastingmiddelen – wetende dat dat de oplossing niet is, helpt weinig. Ze hebben er in 5 jaar tijd circa 39 % bijgekregen en we hebben het over tientallen miljoenen euro’s. Het is dus zeker niet zo dat er minder geld naar Jeugdzorg gaat!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ach, welke structuur bij overheid, zoorg/ en andere instellingen is wél goed? Ik stuit dagelijks op de rampzaligheid van de bureaucratie. In principe gaat niets goed als je met zulke instellingen te maken krijgt. Het is een soort winnend lot in een loterij als er toevallig eens wel wat goed gaat.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Zoveel miljoenen komen in elk geval niet uit Amstelveen, lijkt mij…

     /   Beantwoorden  / 
 9. David de Jong

  “John van den Heuvel onthult wantoestanden Jeugdzorg” zondag 21:30 uur SBS 6.

  Het SBS 6-programma Das je goed recht toont zondag hoe gebrek aan deskundigheid bij Bureau Jeugdzorg vreselijke gevolgen heeft voor een gezin. Das je goed recht bezoekt de instelling undercover met een verborgen camera. Ter plekke blijkt onder andere dat gezinsvoogden zonder relevante vooropleiding of werkervaring de zware verantwoordelijkheid krijgen over probleemgezinnen waardoor jonge kinderen soms ten onrechte uit huis worden geplaatst. De organisatie bij Bureau Jeugdzorg blijkt zo lek is als een mandje. John van den Heuvel trekt zich het lot van de betrokken families zeer aan en gaat keihard de confrontatie aan met de instelling. Das je goed recht is zondag om 21.30 uur te zien bij SBS 6.

  John van den Heuvel zet zich wekelijks in voor mensen die de dupe dreigen te worden van malafide praktijken of ogenschijnlijk onoplosbare conflicten hebben met instanties. Aan de hand van exclusief beeldmateriaal laat de presentator zondag zien hoe gebrek aan controle en toezicht bij Bureau Jeugdzorg ingrijpende gevolgen heeft voor gezinnen. Uit geheime opnames blijkt dat gezinsvoogden zonder relevante vooropleiding of werkervaring verscheidene probleemgezinnen onder hun hoede krijgen. Ook is in het programma te zien hoe ouders door ernstige tekortkomingen van de instelling geruime tijd hun kind niet mogen zien. De problematiek rond Bureau Jeugdzorg is in de media al geruime tijd onderwerp van gesprek. John van den Heuvel neemt het zekere voor het onzekere en gaat op onderzoek uit.

    /   Beantwoorden  / 
 10. David de Jong

  Johan Bos: zoveel miljoenen zijn bestemd voor de algehele stadsregio Amsterdam waar Amstelveen onderdeel van is. Bureau Jeugdzorg werkt officieel als EEN orgaan voor de hele stadsregio. De gelden komen vooral van rijkswege en van de Stadsregio zelve (waar Amstelveen ook aan bijdraagt)

    /   Beantwoorden  / 
 11. Johan Bos

  Precies: het meeste geld komt uit andere bronnen. De Amstelveense bijdrage zal maar een fractie zijn van die door jou genoemde slordige 200 miljoen.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Hans van der Liet

  Botterik heeft zijn pseudoniem goed gekozen. Laffe botterik zou nog iets vollediger zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 13. David de Jong

  Johan Bos: Amstelveen gaat toch ook niet ineens bijbetalen aan allerlei andere zaken die niet tot haar competenties behoren!? Het is een stadsregio-taak en vanuit die hoedanigheid wordt er veel belastinggeld ingestopt en meer dan ooit. Het (interne) systeem deugt niet; dan kan je geld er bij blijven storten, maar dat lost niets op. Amstelveen heeft er op dit moment beleidsinhoudelijk niets over te zeggen, behoudens via haar vertegenwoordiging (4 leden slechts) van de stadsregioraad. Lodewijk Asscher is de politiek verantwoordelijke voor jeugdzorg en die komt niet met echte oplossingen, het spijt me.Op dat punt zou het mooi zijn dat ofwel het terug komt naar Amstelveen met de bijbehorende financiering ofwel dat het via de provincie loopt.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Frank Bikker

  Natuurlijk gaan er dingen mis bij jeugdzorg, waardoor er kinderen en gezinnen nog meer in de knel komen. Natuurlijk is er bureaucratie, maar waar en ook in het bedrijfsleven komt dat niet voor. Er zijn echter ook succesverhalen en die moeten ook genoemd worden. De hr. de Jong praat over John van den Heuvel. Is hij een professionel op dat gebied. Nee, hij is een journalist die misstanden aan het licht brengt. Hij lost ze echt niet op. Hij is al weer bezig met de volgende scoop, terwijl de problemen van die kinderen niet opgelost zijn. De problemen moeten opgelost worden en hoe dat is volstrekt onbelangrijk, maar om helemaal niets te doen is ronduit a-sociaal. Ook al gebruikt men dure externen. Het bureau Jeugdzorg zal heus wel blijven bestaan, maar zal misschien een andere organisatie krijgen en een ander naampje. Om in de tussentijd niets te doen is geen optie, want wat doen we in de lopende gevallen? Laten stikken! Ik ben het volledig eens met hr Raat om dit boven de partij-politieke orde te stellen. Degenen die dat wel doen moeten zich uit menselijk oogpunt gezien schamen. Wat dat betreft ben ik het met botterik eens, alleen kan hij het wat beschaafder zeggen.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Hans van der Liet

  Hij heet niet voor niets botterik. Overigens vind ik het nogal aanmatigend om te zeggen dat ik me “uit menselijk oogpunt” zou moeten schamen. Ik betaal 52% belasting en als goede burger doe ik dat zonder enig morren. Maar mag ik dan alsjeblieft wel verlangen dat dat geld goed wordt besteed?! David geeft messcherp aan waarom dat hier niet het geval zou zijn. Ik schaam me dus niet in het minst.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.