Categorie: "Zorg"

Zonnehuis en ROC breiden samenwerking uit

V.l.n.r: Bas Brussaard (Zonnehuisgroep), Esther van Gog (ROC Nova College). Marjan Sprecher (RvB)Zonnehuisgroep en Harry Bemelmans (directeur ROC) telenden Nova College na het ondertekenen de overeenkomst

Om voor meer functies van medewerkers en toekomstige medewerkers op te leiden, breidt Zonnehuisgroep Amstelland de bestaande samenwerking met ROC Nova College uit. Het gaat om functies in de ouderen- en thuiszorg, zoals Helpende, Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) en Mbo-Verpleegkundige. De partijen ondertekenden woensdag (20 juli) daarvoor een samenwerkingsovereenkomst en in september starten de opleidingen Helpende en Verzorgende-IG, via het traject van werkend leren. Cursisten kunnen de lessen volgen in de instelling, want het ROC verzorgt die op de werkvloer, om praktijk en theorie geheel op elkaar te laten aansluiten. De twee partijen hadden al enkele leerafdelingen op verschillende opleidingsniveaus (leren en stage), eveneens op de werkvloer. De opleidingen zijn landelijk erkend.

Zorgflats K. Zevenster van middelduur naar sociaal

John Levie

Er komen heen zogenoemde ‘middeldure’ maar vijftig sociale huurwoningen bij zorgcentrum Klaasje Zevenster van Stichting Brentano. Dat blijkt uit een door burgemeester en wethouders vastgesteld Programma van Eisen. Door die zorgappartementen neemt de voorraad in de sociale prijsklasse in Amstelveen iets toe, constateert het college. Het spreekt zelfs over een “flinke’ toename, hoewel wethouder Levie tegelijk volhoudt dat die voorraad in de gemeente op peil is. Nieuw in de plannen is ook dat van de 110 zogeheten comfortwoningen er nu vijftig worden gereserveerd voor mensen met een zorg- of dienstverleningsindicatie.  Bij de toewijzing van de woningen hebben de huidige bewoners van Klaasje Zevenster en inwoners met een zorgindicatie een voorkeurspositie.

Volgens wethouder Jacqueline Koops van minima- en ouderenbeleid richt de gemeente zich met de zorgappartementen op oudere senioren met een zorgbehoefte. Een bijstelling in de plannen is ook de toevoeging van extra parkeerplaatsen voor bezoekers in de Klaasje Zevensterstraat. De comfortwoningen zijn vooral bedoeld voor mensen die zorg op afstand nodig hebben.

Koops de wijk in met wijkverpleegkundige

Jacqueline Koops

Samen met wijkverpleegkundige Claudia Muntenaar van Stichting Brentano (thuiszorg) legde wethouder Jacqueline Koops (Zorg en Volksgezondheid) vrijdag een aantal huisbezoeken af in Bankras / Kostverloren. In Nederland bestaan 10 door het rijk gefinancierde zogenaamde proeftuinen, waar wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een wijkgericht model van wijkverpleging. Een ervan is in Amstelveen, onder het langdradige motto ‘Versterken van verpleging thuis, als schakel tussen cure, care en welzijn’.  Het thuiszorgteam in de wijk, bestaande uit verzorgenden en wijkverpleegkundigen, krijgt de ruimte om direct zorg te verlenen aan de klant zonder dat er eerst een CIZ-indicatie hoeft te worden gesteld. Het gaat daarbij vooral om kwetsbare ouderen. Koops bezocht. Een zekere mevrouw Muntenaar en de heer De Vries. Zij sprak ook met huisarts Ham, die recentelijk een scriptie over de rol van de wijkverpleegkundige schreef.. Claudia Muntenaar  is de wijkverpleegkundige in zijn wijk, die samenwerkt met de huisartsenpraktijk en de praktijkondersteuner ouderenzorg.

Stroom uitgevallen in Ziekenhuis Amstelland

In ziekenhuis Amstelland ontstond vrijdagavond een stroomstoring. Dat kon worden opgevangen door het noodaggregaat en heeft te maken gehad met een stroomstoring. Volgens de directie liep de patiëntenzorg geen enkel gevaar. Nutsbedrijf Liander heeft gemeld dat er sprake was van een kabelbreuk. De storing in het openbare net duurde twee uur. Media meldden dat het noodaggregaat niet op tijd aanging, maar het ziekenhuis spreekt dat tegen. Hoewel het toegeeft dat in een beperkt gedeelte van het gebouw de spanning een kwartier later op gang kwam. Hoe dat komt wordt onderzocht. De brandweer hielp bij het aanbrengen van noodverlichting.

Artsenlab en Ziekenhuis fuseren tot diagnostisch centrum

Het laboratorium van Ziekenhuis Amstelland en het Artsenlaboratorium voor Amstelland zijn met ingang van 1 juli gefuseerd tot Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland, ofwel MDC-Amstelland. Volgens de fusiepartners wordt zo ruim vijftig jaar ervaring met medische diagnostiek gebundeld in één diagnostisch centrum voor de regio en vullen de twee laboratoria elkaar goed aan. Het MDC verzorgt laboratoriumdiagnostiek voor artsen en medisch specialisten. Patiënten kunnen door de fusie op meer plaatsen terecht, met ruimere openingstijden. Voor de artsen en verloskundigen houdt de fusie een breder assortiment van producten en diensten in en uniformiteit in uitslagen en onderzoeksmethoden. Als een arts of verloskundige bloed, urine of andere lichaamsvloeistoffen wil laten onderzoeken dan gebeurt dat bij een medisch diagnostisch centrum.

PvdA wil ruimte voor mantelzorgende ambtenaren

Esther Veenboer

De gemeente moet in haar personeelsbeleid ruimt scheppen voor medewerkers die ook mantelzorg verrichten. Daarmee zou zij een goed voorbeeld geven aan andere werkgevers. Zij moet de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ van de stichting Mantelzorg en Werk in de wacht slepen, vindt PvdA-raadslid Esther Veenboer. Zij gaat in de raadsvergadering van woensdag (27 april) B&W vragen naar die erkenning te streven. Mantelzorg is voor de PvdA een van de speelpunten voor haar politieke handelen in deze raadsperiode, naast betaalbaar wonen en het creëren van een jeugdvriendelijke stad. Mantelzorg wordt niet beroepsmatig verleend aan bijvoorbeeld een gehandicapt of ernstig ziel familielid.

Alles in orde in Groenelaan…

Nee hoor, geen problemen met de huishoudelijke zorg in Amstelveen. Die is in orde, meldt de gemeente na een bezoek van wethouder Jacqueline Koops aan verpleeghuis Groenelaan, evenals thuishulpcentrum Amstelring, onderdeel van de in opspraak geraakte zorgkoepel Osira. Alle 27 locaties van daarvan zijn onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg geplaatst. Onder meer omdat – daar gaan we weer – de afstand tussen leiding en werkvloer te groot bleek. Afgezien van de vraag bij welke zorginstelling in Amstelveen dat niet het geval is, scheen het bij Osira de spuigaten uit te lopen. Vandaar dat Koops bezorgd raakte en dinsdag (21 april) persoonlijk even ging kijken. Zij heeft weliswaar formeel geen invloed op de kwaliteit van de in Groenelaan geboden AWBZ-zorg, maar stelde zich graag op de hoogte van de maatregelen die worden genomen om de zaken te verbeteren.  Zij nam een kijkje bij woongroep De Molenhof van demente ouderen, waar zij sprak met mevrouw Stilting en feliciteerde haar met haar verjaardag een dag eerder. Die kon mevrouw Stilting zich overigens nog wel herinneren.

Yeter Tan voorzitter Rode Kruis

Yeter Tan

Voormalig raadslid en wethouder voor de PvdA Yeter Tan is benoemd tot voorzitter van de plaatselijke afdeling van Het Nederlandse Rode Kruis. De ledenvergadering benoemde haar donderdag. Zij neemt het voorzitterschap over van Anke Smit, die wel bestuurslid blijft.  De afdeling, gehuisvest aan het Hueseplein 15, heeft ruim honderd vrijwilligers en 4000 leden en donateurs. De vrijwilligers verzorgen met elkaar diverse activiteiten zoals ‘de telefooncirkel’, het wandelproject, de creatieve groep, aangepaste vakanties, vervoer, EHBO assistentie bij evenementen en cursussen. Ze zetten zich via de hulpverlening in voor de zelfredzaamheid van de Amstelveense gemeenschap door deze zodanig te versterken dat mensen daardoor zichzelf en anderen kunnen helpen op basis van respect en medemenselijkheid. Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door de collecteopbrengsten van de jaarlijkse collecte waarvoor nog collectanten nodig zijn.

Koops bezorgd over kwaliteit verpleging Groenelaan

Jacqueline Koops

Wethouder Jacqueline Koops-Scheele van welzijn maakt zich ernstig zorgen over de onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg geplaatste instelling Osira Amstelring, waaronder behalve de lokale thuiszorg onder meer ook verpleeghuis Groenelaan valt. De inspectie constateerde na een regen van klachten ernstige fouten en veel ondeskundigheid bij  personeel, tegen de achtergrond van financiële problemen en reorganisaties. In een brief aan de Raad van Bestuur van Osira wijst Koops er op dat de gemeente een contract heeft met de organisatie op het gebied van de Hulp bij het Huishouden. Zij heeft een schriftelijke garantie gevraagd dat de contractueel afgesproken kwaliteit geleverd blijft. Zo niet dan gaat de gemeente tot handelen over, war in kan houden dat het contract op grond van wanprestatie wordt beëindigd. Koops gaat donderdag zelf kijken in verpleeghuis Groenelaan om zich uitvoerig te informeren over de daar gekeverde zorg en haar verontrusting te laten blijken.

Pilot woonruimte mantelzorg levert negen urgenties op

Wethouder J. Koops

De pilot voor het beschikbaar stellen van woonurgenties voor mantelzorgers is dinsdag met een symposium min of meer officieel geëindigd. De bedoeling ervan was dat voor mensen die mantelzorg verlenen woonruimte beschikbaar komt bij degenen die zij verzorgen. De gemeente geeft hen een voorkeursbehandeling bij het toewijzen. Wethouder Jacqueline Koops vertelde dat de gemeente ook dit jaar tien urgenties voor mantelzorgers wil toekennen. Er kwamen voor de pilot 20 aanvragen binnen, waarvan er negen met een urgentieverklaring zijn gehonoreerd, wat nog niets eens wil zeggen dat de betrokkenen ook werkelijk een huis hebben gekregen. Bij het symposium waren vertegenwoordigers van – inclusief enkele gemeenten –  liefst zeventien zich op de een of andere wijze met mantelzorg bezig houdende organisaties aanwezig. Allemaal bobo’s zogezegd, blijkbaar niemand die zelf aan het bed staat. Het project werd weer eens door een extern adviesbureau geleid.