Categorie: "Welzijn"

PvdA vindt uitvoering Nieuwe Welzijn ‘treurig’

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Volgens de PvdA-fractie in de gemeenteraad is er in Amstelveen een jaar lang eigenlijk niets gebeurd op het gebied van welzijnswerk, ontwikkeling van sociale samenhang in de wijken en alle noodzakelijke veranderingen die onder druk van de regering met het ‘Nieuwe Welzijn’ moeten inluiden. “Treurig”, noemt de fractie de gang van zaken. Zij komt deze maand in de gemeenteraad met een motie om initiatieven van burgers in de wijken ook onder hun regie en niet onder die van de gemeente te laten uitvoeren.

B&W hebben wel veel taken bij welzijnsstichting Cardanus weggehaald en de subsidierelatie daarmee onderzocht, maar de vraag van de complete gemeenteraad aan wethouder Jacqueline Koops blijft volgens PvdA-raadsleden Esther Veenhoer en Jeroen Brandes nog steeds wat zij nu gaat doen. Het bleef al een jaar lang in feite stil, zegt Brandes.

GroenLinks is ‘getreuzel’ B&W over welzijn zat

Stieneke Kruijer

Stieneke Kruijer

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad, nooit te beroerd voor forse aanvallen op wethouder Jacqueline Koops, vindt dat die teveel treuzelt met invoering van het nieuwe beleid op het gebied van zorg en welzijn. En dat het college van B&W ook maar niet met concrete openbare informatie daarover komt. In dat verband hekelt de fractie ook het – al twee keer dit jaar – afgelasten van de vergaderingen van de raadscommissie Burgers en Samenleving. In die commissie komen de dossiers van Koops namelijk aan de orde. De fractie wil dat de commissie volgende keer gewoon op de vastgestelde datum bij elkaar komt en zal dan om een duidelijke planning van B&W vragen, zodat gemeenteraad en bevolking weten “wanneer welke stap gezet gaat worden en wanneer zij hun stem kunnen laten horen.”

Volgens de partij moet er heel veel gebeuren op dat gebied, maar lijkt het wel of alles op het gebeid van zorg en welzijn in Amstelveen in kannen en kruiken is. Niets is minder waar, menen de GL-commissieleden Dorien Mijksenaar en Stieneke Kruijer. Het college moet aan de bak, zeggen ze.

Jonker: ‘Enquête brengt vrijwillige wijkinzet matig in beeld’

Ben Jonker

Ben Jonker

Onder het motto ‘Buurt in beeld’ voert Cardanus een enquête uit in de diverse wijken. Waarschijnlijk om te peilen wat daar aan mogelijke vrijwillige capaciteit aanwezig is, want in het nieuwe welzijnswerk moeten wijkbewoners nu eenmaal zelf oplossen, wat vroeger absoluut door professionals moest gebeuren. Want tijden – en vooral budgetten – veranderen, zodat de voorheen voor ongeveer elke handeling vereiste professionaliteit toch niet zo noodzakelijk schijnt te zijn als de overheid ons lange tijd wijs maakte. De enquête, bijvoorbeeld uitgezet in Bankras / Kostverloren,  is bedoeld om erachter te komen welke wijkbewoners ‘wat voor hun omgeving kunnen betekenen’ en wie een steuntje in de rug nodig heeft.

De formulieren bevatten een reeks vragen over hoe lang men in de buurt woont en  of men wel eens wat voor andere wijkbewoners doet en – zo ja – wat.  Fractievoorzitter Ben Jonker, wonend in Kostverloren, vindt de vragen nogal eenzijdig.

‘Verschraling welzijn en zorg maakt Rode Kruis meer nodig’

Omdat welzijn en zorg door bezuinigingen verschralen, is het werk van het Rode Kruis ook in Amstelveen had nodig. Voorzitter Yeter Tan van de plaatselijke Rode Kruis afdeling zei dat vrijdag bij de opening van het nieuwe seizoen. De afdeling bestaat 76 jaar, met onder meer een diner voor alle vrijwilligers. Tan zette de diverse activiteiten van de afdeling nog eens op een rijtje. Zoals  organiseren van vakanties voor chronisch zieken, mensen met beperkingen en hulpbehoevende ouderen, het wandelproject (in samenwerking met Vita), EHBO inzet bij evenementen (en cursussen) en de dit jaar sterk gegroeide creatieve groep, die zorgt voor te verkopen handgemaakte spullen. Voor die laatste activiteit was het volgens Tan een topjaar. De telefooncirkel bestond bovendien 25 jaar en dat werd gevierd. Tijdens de collecteweek is in vergelijking met vorig jaar een verdubbeld bedrag binnen gehaald.

Vrijwillers gezocht voor psychiatrische patienten aan hun tafel

Mensen met een psychiatrische achtergrond aan tafel te nodigen is het doel van Roads aan Tafel. Om gesprekken, lekker eten en aandacht voor elkaar te verkrijgen. Ook in Amstelveen en omgeving zijn er mensen die zich door hun psychiatrische achtergrond eenzaam voelen, redeneren de organisatoren. Het doel van Roads Tafelgasten is deze mensen zich ‘welkom’ te laten voelen door ze in contact te brengen met vrijwilligers om samen te eten. ‘Samen eten verbindt,’ zegt Roads.  Op basis van een intakegesprek wordt een vrijwilliger aan één of meer deelnemers gekoppeld, waarna zij samen een eetgroepje vormen. Eenmaal per maand komt het eetgroepje samen en wordt er bij de vrijwilliger(s) thuis gegeten. De grootte van het groepje wordt altijd in overleg bepaald.

Raad wil regie houden over welzijnswerk

Rien Alink

De gemeente moet stevig de regie in handen houden bij samenwerking met welzijnsorganisaties. Die mogen wel met adviezen komen, maar die zijn niet bindend. Dat heeft de gemeenteraad woensdag in een door Burgerbelangen (BBA) ingediend amendement vastgelegd. SP en PvdA stemden tegen het amendement. In een raadsvoorstel, gevolg van een raadsonderzoek naar wat er allemaal mis ging in de loop der jaren met Cardanus, stond dat gemeente en een uitvoerende instelling in de toekomst samen tot een visie op welzijn moeten komen. Daarin zag de raad blijkbaar ondermijning van zijn rol als opdrachtgever. En juist dat lijkt in het verleden te zijn gebeurd. Er zijn door zowel gemeente als Cardanus forse fouten gemaakt, constateerde het bureau dat in opdracht van (en begeleid door een commissie uit) de raad een onderzoek uitvoerde. B&W hebben nu de opdracht gekregen de aanbevelingen uit het raadsonderzoek naar de subsidierelatie met Cardanus uit te werken. Over de vorm van die uitwerking ontstond trouwens onduidelijkheid. D66 en andere fracties verwachten voor het einde van het jaar een nieuw raadsvoorstel, maar dat kan niet zo snel, betoogde wethouder Jacqueoline Koops van welzijn.

Buurthulpdienst zoekt weer vrijwilligers

De Buurthulpdienst van Cardanus, die vrijwillige hulp verleent aan ouderen of mensen met een beperking, zoekt weer een aantal vrijwilligers voor activiteiten in diverse Amstelveense wijken. Voor een mevrouw van 38 jaar in Westwijk, bijvoorbeeld, iemand die met haar wil praten, een spelletje doen en eens er op uit gaan. Zij is door een ongeluk beperkt mobiel geraakt en heeft moeite met spreken. Zij komt oorspronkelijk uit China.  Voor een oudere mevrouw in Bovenkerk zoekt die dienst een vrijwilliger om met de rolstoel naar buiten te gaan. Een oudere heer in Groenelaan heeft een vrijwilligster nodig om met de rolstoel naar Groenhof te gaan. En een slechtziende dame in Amstelveen-Noord zoekt een vrijwilliger om met de tandem te gaan fietsen.

Dagbegeleiding licht dementerende ouderen in Amsteltuin

Koops (links) in gesprek met ouderen in De Amsteltuin

Wethouder Jacqueline Koops van welzijn is tevreden over de manier waarop een aantal licht dementerende ouderen nu dagen in de plaatselijke wijngaard ‘De Amsteltuin’ doorbrengt. Vorig jaar kreeg het gelijknamige dagcentrum een projectsubsidie van de gemeente om die dagbesteding te verzorgen. Ook de ouderen en hun eventuele mantelzorgers zijn volgens B&W tevreden over de pilot. Zij beoordelen die dagbesteding met het gemiddelde cijfer 8,7. Er wordt een programma geboden met gevarieerde activiteiten, zoals bewegen in een veilige, natuurlijke omgeving, zegt Koops. “Dat heeft een positief effect op de stemming van ouderen die meestal vergeetachtig zijn. Ook uit het klantonderzoek van de Amsteltuin blijkt dat positieve effect.” Om verantwoorde begeleiding te bieden, telt een groep maximaal twaalf deelnemers. Volgens deskundigen kan dagbesteding een dreigend isolement voorkomen

B&W twijfelen over geschillencommissie subsidierelatie welzijn

B&W willen wel onderzoeken of er een procedure is te bedenken om conflicten met gesubsidieerde instellingen, zoals die er in ernstige mate met stichting Cardanus waren, maar staan kennelijk niet te trappelen. Dat blijkt uit hun reactie op het rapport van een raadscommissie die bekeek wat er in de loop der jaren misging in de relatie met Cardanus. De commissie heeft aanbevolen een procedure vast te leggen om in het vervolg in een vroeg stadium, bijvoorbeeld via bemiddeling of een geschillencommissie,  verschillen van inzicht tussen partijen te behandelen. Daarbij zou dan de gemeenteraad moeten worden betrokken. Het college zegt te willen bekijken of een preventieve geschillencommissie ‘wenselijk en haalbaar’ is en welke rol de raad daar ‘eventueel’ in kan spelen. Maar het denkt dat bij een zakelijke opstelling van de gemeente en korter dan met Cardanus durende subsidierelaties een geschillencommissie of mediation minder relevant is, omdat ‘bij onvrede over resultaten eerder afscheid wordt genomen van een instelling.

Tevredenheid over gemeentelijke hulp bij huishouden

Jacqueline Koops

Over de door de gemeente geboden hulp bij het huishouden zijn de meeste inwoners die daarvan gebruik maken tevreden. Dit blijkt uit onderzoek onder 2162 Amstelveners met een indicatie voor die dienstverlening. Zij beoordelen de aanvraagprocedure met een 7,8. In 2008 was dit een 7,5. Ook de huishoudelijke hulp zelf en organisatie daaromheen is volgens de respondenten verbeterd van een 7,5 naar een 7,7.  Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) zegt tevreden te zijn met het resultaat van het onderzoek. “Vooral voor de medewerkers is het een mooi compliment dat hun dienstverlening als vriendelijk en deskundig wordt ervaren.” Koops is ook blij met het oordeel over door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Dankzij de hoge respons (61%) op het onderzoek, een schriftelijke enquête, bieden de uitkomsten volgens de wethouder een goed representatief beeld. Het volledige onderzoeksrapport staat op de website van de gemeentelijke website.