Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Collectieve verzekering basispakket voor minima

Voor gezinnen met minimale inkomsten gaat de gemeente een collectieve zorgverzekering voor het basispakket sluiten bij Zorg en Zekerheid. De daardoor verkregen korting wordt volledig naar de minima doorgesluisd. Er bestond al een collectieve aanvullende verzekering onder het oude stelsel. Daar komt nu het basispakket bij. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot 100 procent van de bijstandsnorm.

AM Groep fuseert niet

De AM Groep (het regionale werkvoorzieningschap) gaat geen fusie aan met Paswerk bedrijven. In juni tekenden de bestuursvoorzitters en directies een intentieverklaring tot het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. Er waren die mogelijke scenario’s: zelfstandig voortbestaan AM Groep, vormen van samenwerking met Paswerk en volledige economische en juridische fusie.

Het algemeen bestuur van AM Groep heeft nu besloten geen fusie aan te gaan, maar wel op projectbasis samen te werken met Paswerk. De OR van de groep kan zich daarin vinden. Dat de AM Groep, functionerend als bedrijfsmatig georganiseerd leerwerkbedrijf, de laatste jaren bevredigende resultaten boekte, is een van de argumenten voor het besluit. In financieel opzicht zijn de twee bedrijven niet gelijkwaardig en er wordt geen toegevoegde waarde voor de WSW-medewerkers gezien in een fusie. Bovendien bestaan er onzekerheden over de op til zijnde veranderingen in de WSW.

PvdA wil kledingproject asielzoekers behouden

De PvdA wil de verstrekking van tweedehands kleding die primair was bestemd voor vluchtelingen, in stand houden. Fractievoorzitter Yeter Tan heeft dat gezegd in het debat over de gemeentebegroting voor 2006. Eerder al had de fractie daar vragen over gesteld in een raadscommissie. Door de komst van het asielzoekerscentrum (AZC) werd het project (en de huisvesting ervan) uitgebreid. De extra huurkosten (1800 euro per jaar) drukten op het AZC, dat nu is opgeheven. Voor 2006 is voor de extra lasten eenmalig ruimte binnen de begroting voor het vluchtelingenwerk.

Keuring parkeerkaart gehandicapten niet duurder

De door B en W voorgestelde verhoging van de kosten van medische keuring voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart met 50 procent gaat niet door. De gemeenteraad nam donderdagavond (10 november) bij de behandeling van de begroting 2006 een door VVD en Burgerbelangen (BBA) ingediend amendement aan om dat te voorkomen. De kosten blijven 95 euro, in plaats van 138 euro.

Geen gemeentelijk geld voor Batak

De gemeente is niet bereid geld te geven voor een drinkwaterleiding voor Batakmensen op Sumatra. Stichting Marsuruplan had daarom gevraagd. Die stelt zich ten doel de gezondsheidszorg in en rond Saribudolok op Sumatra te verbeteren, in het bijzonder door het ziekenhuis Bethesda te steunen. De gemeente heeft evenwel als beleid alleen hulp te bieden in buitenlandse steden, waarmee een stedenband bestaat.

D66: ‘lange wachttijd schuldhulp beschamend’

Dat de gemeente geen kans ziet schuldhulp aan in geldelijke problemen geraakte inwoners met een minimaal inkomen binnen de wettelijke termijn (6 weken) af te handelen is ‘beschamend.’ Dat zei D66-raadslid Anke Smit woensdagavond (19 oktober) in de raadscommissie Burgers en Samenleving. Ook andere fracties hadden kritiek. Ter tafel lag een notitie waarin B en W melden dat tegen het einde van het jaar de wachttijd van 12 naar 9 weken terug kan zijn gedrongen, maar niet structureel. Als dát wel moet van de raad, is er extra personeel nodig en dat kost dus geld. Het ziet er naar uit dat er uit de raad een voorstel komt bij de behandeling van de begroting 2006 om het probleem op te lossen.

Meerderheid raad voor verruiming minimabeleid

De gemeenteraad is overwegend wel ingenomen met de uitbreiding van de groep mensen die voor de regelingen voor minima in aanmerking komen, maar VVD en Burgerbelangen vrezen wel dat daarmee een omvangrijk financieel risico wordt genomen. Dat bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving, woensdag 19 oktober. Voor enkele categorieën minima (ouderen, jongeren, gehandicapten en chronisch zieken) wordt de grens voor het profiteren van de beschikbare regelingen verhoogd van 100 naar 125 procent van de bijstandsnorm. De coalitie (D66, CDA, GroenLinks en PvdA_ heeft daar al sinds haar aantreden op gehamerd, maar B en W zagen er tot nu toe geen financiële mogelijkheden voor.

Hulp ouderen bij invullen zorg- en huurtoeslag

Vrijwilligers van de ouderenbond ANBO helpen Amstelveense senioren bij het invullen van de formulieren voor het aanvragen van zorgtoeslag. Er zijn spreekuren gepland in de diverse wijksteunpunten. De toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering, die per 1 januari het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier wegneemt. Wie huursubsidie krijgt, ontvangt van de Belastingdienst een gecombineerd aanvraagformulier, dat voor 1 november moet worden teruggestuurd. Bij het centraal bureau van de Stichting Welzijn Ouderen, Groen van Prinstererlaan 99, is al sinds 27 september elke dinsdagmiddag spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur voor hulp bij het invullen. Er moet van tevoren wel een afspraak worden gemaakt (telefoon 5430430). Spreekuren op de steunpunten ’t Huis aan de Poel (6419351), Klaasje Zevenster (6457051) en Nieuw Vredeveld zijn er elke werkdag van 14.00 tot 17.00 uur en in ’t Pluspunt (6458141), Middenhof (6404801) en Dignahof (6407171) van 10.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag woensdag en donderdag kan men van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij steunpunt Kastanjelaan (6403251) en MOC (Lindenlaan, 6403251).

PvdA-bijeenkomst over veranderingen in de zorg

De PvdA Noord-Holland houdt op 10 oktober 2005 (20.00 uur) een regionale bijeenkomst over de op stapel staande veranderingen in de zorg. Voor de pauze wordt uitgelegd wat de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) inhoudt. Na de pauze is er discussie met de zaal en zorgverleners uit de regio. Een PvdA-raadslid uit Huizen en haar partijgenote in de Tweede Kamer Gerdi Verbeet voeren het woord. Plaats: De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef.

Regiovervoer uitgebreid

Het gebied voor Regiovervoer voor senioren (65 jaar en ouder) en gehandicapten wordt uitgebreid tot vijf zones. Nu zijn dat er nog drie. In principe is de uitbreiding tijdelijk (tot 1 juni 2006). De regiotaxi’s zijn beschikbaar tussen 08.00 en 24.00 uur. Wie er gebruik van wil maken heeft een regiovervoerkaart nodig, die is aan te vragen bij de afdeling Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) op het raadhuis (5404584). Huidige houders van de kaart ontvangen een nieuwsbrief over het aangepaste vervoersgebied. Per 1 juli 2006 wordt naar verwachting de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht en wordt duidelijk of daarin de uitbreiding past.