Categorie: "Sociale aangelegenheden en welzijn"

Subsidie van 125 mille voor Vluchtelingenhulp

Stichting Vluchtelingenhulp Amstelland (SVA) krijgt dit jaar een gemeentelijke subsidie van maximaal 125 duizend euro. Zij werd eind vorig jaar opgericht, als resultaat van een fusie van de stichtingen vluchtelingenwerk in Amstelveen (ook werkzaam in Ouder-Amstel), Aalsmeer en Uithoorn. De lokale organisaties werden geconfronteerd met vermindering van het aantal asielzoekers. Het eerste subsidiejaar is een proefjaar. Ook de andere gemeenten dragen naar rato bij.

Allochtone bijstandsvrouwen: te weinig opleidingskansen

Er bestaat geen gemeentelijk beleid voor gezamenlijke activiteiten van wel en niet Nederlands sprekende vrouwen. En voor allochtone vrouwen is het moeilijk een opleiding te volgen met behoud van uitkering. Die klacht is te lezen in een brief, die door een groep vrouwen is overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen en wethouder Winnie Blok. Naar nu pas blijkt, gebeurde dat vorige week tijdens een bijeenkomst op Vrouwendag.

Hoog opgeleide allochtone vrouwen klagen dat zij te weinig worden gesteund bij het zoeken en vinden van werk. Burgemeester Van Zanen zegde toe dat de bijeenkomst een vervolg krijgt.

Meevaller gemeente op bijstandsuitkeringen loopt op tot 1,5 miljoen

Op de bijstandsuitkeringen boekte de gemeente tot nu toe een meevaller van 1,5 miljoen euro. Nadat eerder al een overschot in 2005 van 0,65 miljoen eurowas gemeld, komt daar voor de nu nog eens 0,85 miljoen euro bij. Het overschot heeft in beperkte mate een structureel karakter. Verwacht wordt dat de uitkeringen uit het Fonds Werk en Inkomen van het rijk voor de komende jaren voldoende is voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in Amstelveen.

Seniorenraad schiet op nieuwe participatieverordening gemeente

De Seniorenraad (SR), die B en W adviseert over gemeentelijk beleid voor ouderen, voelt zich tekort gedaan in de nieuwe participatieverordening, waarover de gemeenteraad woensdag (8 februari) een beslissing neemt. De SR heeft de fracties in de gemeenteraad er aan herinnerd dat in diverse programma’s voor de komende verkiezingen aandacht en zorg voor ouderen een speerpunt is. Dat komt in de nu door B en W voorgestelde verordening niet optimaal tot uiting, vindt de SR.

Collectieve verzekering basispakket voor minima

Voor gezinnen met minimale inkomsten gaat de gemeente een collectieve zorgverzekering voor het basispakket sluiten bij Zorg en Zekerheid. De daardoor verkregen korting wordt volledig naar de minima doorgesluisd. Er bestond al een collectieve aanvullende verzekering onder het oude stelsel. Daar komt nu het basispakket bij. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot 100 procent van de bijstandsnorm.

AM Groep fuseert niet

De AM Groep (het regionale werkvoorzieningschap) gaat geen fusie aan met Paswerk bedrijven. In juni tekenden de bestuursvoorzitters en directies een intentieverklaring tot het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. Er waren die mogelijke scenario’s: zelfstandig voortbestaan AM Groep, vormen van samenwerking met Paswerk en volledige economische en juridische fusie.

Het algemeen bestuur van AM Groep heeft nu besloten geen fusie aan te gaan, maar wel op projectbasis samen te werken met Paswerk. De OR van de groep kan zich daarin vinden. Dat de AM Groep, functionerend als bedrijfsmatig georganiseerd leerwerkbedrijf, de laatste jaren bevredigende resultaten boekte, is een van de argumenten voor het besluit. In financieel opzicht zijn de twee bedrijven niet gelijkwaardig en er wordt geen toegevoegde waarde voor de WSW-medewerkers gezien in een fusie. Bovendien bestaan er onzekerheden over de op til zijnde veranderingen in de WSW.

PvdA wil kledingproject asielzoekers behouden

De PvdA wil de verstrekking van tweedehands kleding die primair was bestemd voor vluchtelingen, in stand houden. Fractievoorzitter Yeter Tan heeft dat gezegd in het debat over de gemeentebegroting voor 2006. Eerder al had de fractie daar vragen over gesteld in een raadscommissie. Door de komst van het asielzoekerscentrum (AZC) werd het project (en de huisvesting ervan) uitgebreid. De extra huurkosten (1800 euro per jaar) drukten op het AZC, dat nu is opgeheven. Voor 2006 is voor de extra lasten eenmalig ruimte binnen de begroting voor het vluchtelingenwerk.