Categorie: "Politiek"

D66: VVD had Hellendall tot orde moeten roepen

Rien Alink

De VVD had haar wethouder Frans Hellendall (Financiën) moeten aansporen orde op zaken te stellen. Dat zei D66-raadslid Rien Alink dinsdag in de raadscommissie Burgers & Samenleving, waar insprekende vertegenwoordigers van het onderwijs kwamen vertellen dat uitstel van nieuwbouwplannen voor scholen onaanvaardbaar is. Vrijwel alle politieke partijen vinden dat ook. Er ligt al jarenlang een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs op tafen (PIA 1), waarvoor ooit ook in financiële dekking was voorzien. Maar door de in ijltempo verslechterde financiële situatie van de gemeente moet er worden bezuinigd. “De greep op de financiële huishouding is verloren gegaan. Dat is ernstig tot zeer ernstig,” zei Alink. Het is volgens hem niet vreemd dat er grote onrust in onderwijskringen is ontstaan.

Pols gaat met Rijk praten over tunnelbijdrage gemeente

Wethouder Pols

De plannen voor nieuwe of herbouwde huisvesting van scholen moeten gewoon worden uitgevoerd. Dat is het standpunt van een groot deel van de gemeenteraad. Er lijkt zich ook een meerderheid af te tekenen voor het opgeven van de A9-tunnel. Wethouder Pols is overigens bereid met Den Haag te gaan praten over een lagere (of geen) Amstelveense bijdrage aan het project, zoals GroenLinks wil.Dat zei hij donderdag tegen de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) bij de behandeling van de zogenoemde kadernota 2010, waarin in grote lijnen het financieel beleid voor volgend jaar staat. Een van de ouders van leerlingen van de school Palet Noord hield een vurig pleidooi voor het nakomen van de gemeentelijke belofte uit 2001 dat er een nieuw gebouw zou komen, een plan dat nu voorlopig in de ijskast dreigt te verdwijnen.

BBA vindt financieel beleid B&S ‘schandelijk’

Ruud Oord

De fractie van Burgerbelangen (BBA) inj de gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de kadernota 2010, waarin de contouren van de begroting  voor voogend jaar zijn aangegeven. “Een schadelijk stuk,” zeggen fractievoorzitter Linda Roos en woordvoerder over financiën Ruud Oord. Volgens hen hebben B&W het beloofde antwoord op de financiële crisis niet gegeven. ” Een vooral onleesbaar en moeilijk te doorgronden stuk,” vindt BBA. Roos:  ”Het is zo opgesteld dat je moeilijk kan achterhalen wat het voor Amstelveners betekent. Belangrijke beslissingen worden vooruitgeschoven en geen concrete oplossingen niet geboden.”

De Leur weer lijsttrekker D66 bij raadsverkiezing

Pechthold feliciteert De Leur

Huidig D66-fractievoorzitter Catharina de Leur (39) wordt opnieuw lijsttrekker bij de verkiezingen in 2010 voor de gemeenteraad. De leden van de afdeling Amstelveen van de partij hebben haar met overweldigende meerderheid gekozen. Alexander Pechtold, fractievoorzitter in de Tweed Kamer, kwam haar persoonlijk feliciteren.  Bij de Europese verkiezingen kwam D66 in Amstelveen als grootste partij uit de bus. De Leur, die archeologie studeerde aan de VU, is beleidsmedewerkster bij het Ministerie van Defensie en sinds 2004 fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ook was zij acht jaar assistent bij Noord-Hollandse Statenfractie.

VVD: verkeersplannen Dorp van tafel, geld naar RKAVIC

Herbert Raat

De gemeente moet geen straten gaan afsluiten en parkeerplaatsen opheffen in het Oude Dorp. Plannen in die richting moeten gewoon van tafel, vindt de VVD. Dat bespaart tonnen. Daarvan kan beter 1,5 ton naar voetbalvereniging RKAVIC gaan, waarvoor de gemeente door geldgebrek de velden niet kan laten opknappen. De ondernemers hebben al eerder geprotesteerd tegen het door ambtenaren bedachte plan voor het Oude Dorp. Als het wordt uitgevoerd, ontstaat een saaie woonwijk, zonder charme en economische vitaliteit, meent de VVD. “Wij zijn tegen afsluiting van de Stationsstraat, opheffen van parkeerplaatsen en het eenrichtingsverkeer maken van de Dorpsstraat,” zegt fractielid Herbert Raat.

Poging van gemeenteraad burgers bij besluiten te betrekken

Om burgers, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden  te betrekken bij wat er op het gemeentehuis wordt besloten, krijgen die op 25 juni van 19.00 tot 20.00 uur de gelegenheid met raadsleden te praten of in een ‘speakers corner’ hun mening te verkondigen. Allemaal onder het motto ‘Praat met de Raad’, een nieuw gemeentelijk initiatief om de afstand tussen volksvertegenwoordigers, politiek en bestuurders wat te verkleinen. In de speakers corner krijgen sprekers vijf minuten speektijd. Zij  mogen elk onderwerp aansnijden. Raadsleden en overige aanwezigen kunnen vragen stellen.

D66 en PVV in Amstelveen grote winnaars

D66 en Wilders´ Partij voor de Vrijheid (PVV) zijn in Amstelveen de twee grote winnaars geworden bij de Europese verkiezingen. Met 17,1 procent van de uitgebrachte stemmen is D66 de grootste, met een tiende procent lager gevolgd dor de PVV (17 %). Als er woensdag voor de gemeenteraad was gestemd zou die er volledig anders uit gaan zien. Het ziet er overigens niet naar uit dat de PVV aan raadsverkiezingen gaat meedoen. Was dat wel het geval dan zou de VVD – nu nog steeds de grootste partij in de raad, op basis van de uitslag van donderdag – qua omvang van de fractie de derde plaats krijgen.

Amstelveense opkomst verkiezingen boven landelijk gemiddelde

Hoewel ook in Amstelveen minder dan de helft van de kiezers kwam opdagen om te stemmen voor het Europese parlement, lag de opkomst hier met bijna 46 procent (45,8) toch bpven het landelijke gemiddelde. Het was ook iets hoger dan bij de vorige Europese verkiezingen. Volgens de gemeente zijn zij ook deze keer plaatselijk goed verlopen. Burgemeester Jan van Zanen bezocht, nadat hij ´s morgens op het raadhuis had gestemd, zelf twintig stembureaus. “Ik ben blij met de goede opkomst en trots op alle vrijwilligers op de stembureaus en medewerkers op het raadhuis,” zegt hij. “Velen hebben van ‘s ochtends vroeg tot bijna drie uur ‘s nachts gewerkt om de verkiezingen goed te laten verlopen”.

Burgerbelangen: ‘B&W hebben wat uit te leggen over subsidies welzijn’

David de Jong

Burgemeester en wethouders hebben nogal wat uit te leggen, nu uit onderzoek van de gemeenteraad blijkt dat er wel degelijk het nodige mis was bij de besteding van de steeds maar oplopende subsidies aan welzijnsstichting Cardanus. Dat vindt de fractie van Burgerbelangen (BBA) in de gemeenteraad. Die gaat het college dan ook verantwoording vragen over het gevoerde subsidiebeleid. Hoewel het vernietigende rapport van twee leden van wijkplatforms, Hermine Janssens en Ria Ganzinotti, vorig jaar door het college van B&W niet echt serieus werd genomen, blijken die nu toch aardig gelijk te hebben gehad. Die conclusie valt te trekken uit het onderzoek dat de raad zelf liet uitvoeren, naar aanleiding van het rapport van de dames. De controle op de subsidies door B&W is onder de maat, constateert BBA op basis van het raadsonderzoek. “Daardoor kon de besteding van gemeenschapsgeld niet worden verantwoord,” zegt BBA-raadslid David de Jong.

 
Uit het onderzoek blijkt nu dat jarenlang onduidelijk was hoe gemeenschapsgeld voor jongeren- en ander welzijnswerk precies werd besteed. “Terwijl B&W telkens meer geld vroegen voor die werkzaamheden, konden zij geen afdoende antwoord geven op vragen naar de besteding van die gelden,” meent De Jong. Volgens hem was dat mede aanleiding voor het vertrek van voormalig PvdA-wethouder Yeter Tan. De Jong: “B&W kwamen vorig jaar  publiekelijk met kritiek op de rapportage van Janssens en Ganzinotti.Wij vinden zij de samenleving juist een grote dienst hebben bewezen en daarom alle lof verdienen.”.
 
Het irriteert BBA dat voor elk gewerkt uur in het jongerenwerk een uur extra voor overhead werd geschreven. “Dan is er iets fundamenteel mis in de wijze van subsidieverlening en hebben B&W wat uit te leggen als zij zo miljoenen gemeenschapsgeld uitgeven. Zij moeten nu concreet aangeven hoe ze deze problemen gaan oplossen.

‘Spaarpot gemeente in paar jaar van 100 miljoen naar nul’

Albert Maarse

In een paar jaar is onder het huidige college de inhoud van de gemeentelijke spaarpot van de 100 miljoen tot vrijwel nul geslonken. Tot die conclusie moesten diverse fracties in de gemeenteraad woensdag wel komen, bij de behandeling van de jaarrekening 2008, de zogenoemde programmarekening. GL-raadslid Albert Maarse herinnerde er aan dat een paar jaar geleden wethouder Hellendall (financiën) nog riep dat op het gemeentehuis het geld tussen de bureaus klotste. Nou dat, klotsen is schrapen geworden, verzuchtte Maarse. Het geld is op. “De algemene reserve staat in de rekening nog wel op 18 miljoen, maar uit de bijlagen en het rapport van de Rekeningencommissie blijkt dat daar nog claims van samen 16 miljoen boven hangen,” zei hij.