Amstelveen steeds grijzer

De vergrijzing in Amstelveen neemt nog steeds toe. Achttien procent van de bevolking is nu ouder dan 65. Het aandeel van de groep boven de 75 verdubbelde sinds 2002. Vorig jaar steeg het aantal Amstelveners met 107 tot 79.019 per 1 januari 2005. Het aantal huishoudens neemt af, doordat er veel alleenwonenden zijn. Ruim 7.400 inwoners (9 procent) zijn buitenlanders. Japanners vormen de grootste groep onder hen. Na een forse stijging van het aantal werklozen, viel vorig jaar een lichte daling (circa 0,08 procent) waar te nemen, blijkt uit de statistische uitgave Facts & Figures. De gemeente ziet daarin herstel van de werkgelegenheid.

Vrijwilligers wijkcentra in opstand

De honderden vrijwilligers van de Amstelveense wijkcentra zijn massaal in opstand gekomen tegen het plan van de directie van Stichting Cardanus iedere locatiemanager naar een andere wijk over te plaatsen en daar ook een andere functie (sociaal cultureel werker) te geven. Cardanus beheert de centra. Maandagavond stapten vrijwel alle 150 aanwezige vrijwilligers op uit een bijeenkomst waar directeur André Wouterse het plan wilde toelichten. Zij vonden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Volgens Cardanus is de verandering nodig in verband met de op til zijnde invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MVO) en mogelijk verdere bezuinigingen op welzijn. Van de in totaal circa 500 vrijwilligers hebben er inmiddels meer dan 300 hun handtekening over een protestschrift gezet. Zij zien in locatiemanagers hun vaste contactpersonen in de wijkcentra en zij woedend omdat Cardanus ook weigert die in hun nieuwe functie in dezelfde wijken te laten werken. “Dit leidt tot demotivatie en veel vrijwilligers haken waarschijnlijk af,” zegt een van de actievoerders.

Amstelveen veiliger geworden

Hoewel het aantal overvallen hier steeg met meer dan 71 procent en het aantal diefstallen uit auto’s met 1154 aangiften een absoluut record bereikte, werd Amstelveen vorig jaar toch een beetje veiliger. Tot die conclusie komt de gemeente op basis van de nieuwe editie van Facts & Figures, een jaarlijks statistisch handboekje. Het aantal diefstallen uit woningen daalde met ruim de helft tot 307 (in 2003 nog 638). Ook straatroof, diefstal van motorvoertuigen en fietsen, zakkenrollerij, vernielingen en winkeldiefstal namen af.

Eigenaar Stadshart vindt huren ‘marktconform’

Het ziet er niet naar uit dat de huren van de winkels in het Stadshart omlaag gaan. De nieuwe eigenaar, Rodamco, vindt de tarieven ‘markt conform,’ heeft het bestuur van Winkeliersvereniging Stadshart Amstelveen (WSA) te horen gekregen.Dat staat in het nieuwsbulletin WSA Signaal. De winkeliers voeren al jarenlang actie tegen de in hun ogen te hoge huren, die volgens hen op veel hogere prognoses van bezoekersaantallen zijn gebaseerd. Het standpunt van Rodamco strookt ook niet met een in opdracht van de vorige eigenaar (CGI)uitgebracht rapport van bureau BRO Vught over de positie van het Stadshart ten opzichte van andere centra in de omgeving. Met het rapport is door CGI volgens de winkeliers niets gedaan. De WSA wil van Rodamco weten wat die van plan is er mee te doen.

Cursussen in Alleman

In wijkcentrum Alleman (Bankras) gaan het komende seizoen weer de volgende cursussen en workshops voor kiinderen van start: breakdance, koken, make-up, striptekenen en tekenen/schilderen. Ook is er een ‘natuur (herfst) workshop. Aanmelden kan kun al, van maandag tot en met donderdag.

Betere vervoervergoeding gehandicapten

Van 1 oktober af krijgen gehandicapten en ouderen die gebruik maken van regiovervoer ook voor langere ritten een vergoeding van de gemeente. Nu nog wordt maar betaald tot en met de derde zone. Daar komen nu de zones vier en vijf bij. De gemeenteraad dwong dat af van B en W door middel van een amendement. Volgens Anke Smit (D66), die de motie indiende, handels Amstelveen niet in overeenstemming met het protocol Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), dat is ondertekend door Rijk, VNG en Centrale Gehandicapten Raad. De nieuwe regeling duurt voorlopig tot 1 juli 2006. Verwacht dat dan de nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg wordt ingevoerd.

VVD tegen meer geld voor minima

De gemeenteraad wil dat de voordelen van het lokale minimabeleid voor een grotere groep inwoners beschikbaar komen. Nu komen alleen gezinnen met inkomens tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm in aanmerking. De raad wil die grens verhogen naar 125 procent en steunde daartoe een motie van de coalitiepartijen. De fracties van VVD en Burgerbelangen (BBA) stemden tegen. “De gemeente verliest er geld door en de minima een prikkel om aan de slag te gaan,” zei de VVD-er Rietdijk. De coalitie heeft een voorstel van B en W gevraagd voor de begroting 2006. De dekking moet komen uit de inmiddels als structureel te beschouwen ‘onderschrijding’ bij de uitgaven voor het minimabeleid. Kort gezegd: elk jaar wordt er minder uitgegeven dan was begroot.

Uilenstede houdt subsidie

De subsidie van 10 duizend euro voor de bewonersvereniging van Uilenstede (VBU) wordt niet geschrapt. Een motie van de coalitie in de gemeenteraad (GroenLinks, CDA, PvdA en D66) voorkwam dat woensdag (13 juli). De raad vindt dat Uilenstede moet worden gezien als een kleine, bijzondere wijk, waarin de VBU een belangrijke communicatieve en sociale rol speelt. Volgens de raad fungeert zij in feite als wijkplatform. De gemeente bezuinigt in totaal voor 250 duizend euro op subsidies voor welzijn, cultuur en sport.

Biologische markt wordt voortgezet

De biologische markt in het Stadshart is voorlopig gered, ook al was die tot nu toe geen overweldigend succes. Met alleen de fractie van Burgerbelangen tegen nam de gemeenteraad een motie aan, waarin B en W werd opgedragen het experiment nog een jaar voort te zetten óf e nu al een definitieve vergunning voor te geven. In september moet het college met een advies aan de Commissie Ruimte Wonen en Natuur komen. Wethouder Tiemessen, die zich eerder nogal pessimistisch over de markt uitliet, zei dat B en W graag gevolg geven aan de wens van de raad.

Burgerbelangen tegen subsidie christelijke koren

Burgerbelangen (BBA) heeft woensdagavond (13 juli) geprobeerd de gemeentelijke subsidie van het Pauluskoor en de Christelijke Oratorium Vereniging (ruim veertien mille) over te hevelen naar andere verenigingen en organisaties. Volgens BBA-er David de Jong hebben instellingen die op basis van religie functioneren maar een ‘beperkt bereik’ en moet de gemeente religieus neutraal blijven. Zijn amendement maakte overigens geen schijn van kans. Wethouder Rien Alink constateerde dat beide koren waardevol zijn voor de cultuur in Amstelveen. Tevergeefs probeerde De Jong ook de Amstelveense kunstprijs om zeep te helpen en de vrijkomende 13.500 euro te geven aan nu door subsidiebezuinigingen gekorte (neutrale) verenigingen. Hij beschuldigde PvdA-wethouder Winnie Blok (welzijn) ervan haar socialistische principes te verloochenen door mee te werken aan een in zijn ogen weinig sociaal beleid. Blok: