B&W blijven strijden voor golfcentrum

Hoewel Proviciale Staten (PS) van Noord-Holland er tegen zijn willen burgemeester en wethouders toch alles in het werk stellen om een golfbaan in de Bovenkerkerpolder te krijgen. In een brief aan Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) vragen zij of die tóch niet willen meewerken, binnen ‘strikte en beperkende voorwaarden.' B en W zeggen het besluit van de meerderheid van PS te betreuren. Die weigerde bij een recente streekplanherziening daarin ook een golfcentrum in Amstelveen mogelijk te maken.

 

VVD wil minimale inspraak van burgers bij plannen A9

Er komt een aparte raadscommissie voor de gebiedsontwikkeling langs de te overkappen A9. Om dat mogelijk re maken wordt de Verordening op de Raadscommissies aangepast. Dat heeft de gemeenteraad woensdag (6 februari) besloten. Hij nam een door alle fracties ondertekend amendement aan. In maart worden de leden van het nieuwe orgaan, inclusief een voorzitter en vice-voorzitter, benoemd. De commissie krijgt een werkbudget van 50 mille.
De VVD wil de inspraak door burgers bij de ontwikkeling van het A9-gebied tot een minimum beperken. Voor de planontwikkeling stelde de raad een werkbudget van 1,8 miljoen euro beschikbaar.

GroenLinks heeft iets tegen ‘helden’

De gemeenteraad ging woensdag 6 februari akkoord met de instelling van een jaarlijks door de burgemeester uit te reiken onderscheiding voor een 'jonge held.' De onderscheiding was voorgesteld door D66. Het gaat daarbij om een jongere die iets bijzonders doet voor (iemand in) de samenleving. D66-fractievoorzitter De Leur noemde zaken als een hond of kind uit het water redden. GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar zei moeite met het woord 'held' te hebben. Volgens haar zijn helden 'boeven en zeerovers.' Zij verwees naar Piet Hein, die weliswaar om grote daden wordt geprezen, maar naar haar mening een wrede piraat was. De Leur zei een ander beel van helden te hebben. Overigens ging ook GroenLinks akkoord met de prijs.

BBA hekelt achterkamer-overleg wethouders

Het tot de oppositie in de gemeenteraad behorende Burgerbelangen (BBA) heeft de wethouders in het college ervan beschuldigd zich niet te houden aan hun actieve informatieplicht in de richting van de totale gemeenteraad. Hij had een conceptbrief van B&W onderschept die aan de coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) was voorgelegd. De brief – over uitstel van de behandeling van de politiek slecht gevallen jeugdnota – ging daarna in sterk gewijzigde en ingekorte vorm naar alle fracties. Volgens BBA-raadslid De Jong staat die gang van zaken haaks op het principe van het duale bestuurlijke stelsel. Het college zou iedereen in het lokale parlement gelijk moeten behandelen, vindt hij.

De Jong wilde van iedere wethouder afzonderlijk de toezegging dergelijke achterkamer politiek achterwege te laten. Die toezegging kwam er niet. Volgens burgemeester Van Zanen is er wel degelijk sprake van gelijke behandeling, maar hebben ook wethouders nu eenmaal een politieke kleur en staat het hun vrij overleg met hun raadsfracties te overleggen. Daar is in het totaal van het politieke spel niet aan te ontkomen. Namens alle wethouders verklaarde Jan-Willem Groot (CDA) daar niets aan toe te willen voegen.

College doet huiswerk jeugdbeleid over

Aan de vooravond van de woensdag (6 februari) gehouden gemeenteraadsvergadering hebben B&W hun beleidsnota over jeugd en veiligheid afgevoerd van de agenda. Uitvoering daarvan kost 800 duizend euro. Verantwoordelijk wethouder Tan gaat, als gevolg van de zware politieke kritiek, haar huiswerk over doen. Het college vat de tijdens een raadscommissie opgestoken storm van kritiek op als ‘betrokkenheid' van de raad. Behalve van de oppositie kwam het ongenoegen ook van coalitiepartner VVD. In de brief zegt het college nota te hebben genomen van de door de raad uitgesproken behoefte aan ‘nadere bespreking van een aantal voorstellen.'

Expositie leerlingen Janneke Stilma in bibliotheek Middenhoven

Nog tot half februari exposeren leerlingen van schilderes Janneke Stilma in Bibliotheek Amstelveen Middenhoven. Alle leerlingen zijn vrouwen. Zij laten zien wat het laatste halfjaar hebben geschilderd: van zeer uitgewerkt figuratief tot abstract werk. Het zijn werken in overwegend acryl en olieverf op linnen.

 

Try out van voorstelling ‘Oma’s’ in Poppentheater

Cees Brandt en Rik Engelheer speler zaterdag 9 februari een try out van hun voorstelling voor ‘Oma's' in het Amstelveens Poppentheater, voor iedereen van 4 jaar en ouder. Zondag (10 februari) geeft het Vlaamse gezelschap Vlinders & Co de voorstelling ‘Papiersnippels' met driedimensionale papieren poppen in een draaiend decor. Voor peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar. Beide voorstellingen beginnen om 14.30 uur.

RTV Amstelveen moet directeur STRAAL schadeloos stellen

De huidige lokale omroep RTV Amstelveen moet de directeur van voorganger STRAAL, Maurice van der Bijl, schadeloos stellen. Dat heeft de rechter uitgesproken. Die vindt de claim van 20 mille terecht, die de Van der Bijl bij het station had neergelegd. Ook moet RTV Amstelveen de afspraak nakomen dat de eiser nog drie jaar lang omroepproducties mag leveren voor in totaal 60 duizend euro. Overigens verwacht Van der Bijl niet dat hij nog voor de plaatselijke zender aan de slag kan, gelet op de tot het nulpunt gedaalde onderlinge relatie. De rechter heeft de omroep twee weken de tijd gegeven om met een schikkingsvoorstel te komen. De geclaimde 20 duizend euro is de betaling van door Van der Bijl gedane investeringen, die door RTV Amstelveen – met de studio – zouden zijn overgenomen.

Gemeente vindt kritiek Ombudsman in zaak Golfodrama ‘niet negatief’

Hoewel de Nationale Ombudsman het onjuist vindt dat de gemeente niet met de actievoerders tegen een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder in discussie is gegaan, kwalificeren B&W diens oordeel toch als ‘positief.' Actiecomité Golfodrama was naar de Ombudsman gestapt, omdat zij meende dat haar klachten door Amstelveen niet serieus werden behandeld en ook inspraak en communicatie onvoldoende waren. Daarmee had het comité kennelijk een punt, want op aandringen van de Ombudsman, dr.A.F.M. Brenninkmeijer, besloot het college inmiddels heel de niet goed functionerende gemeentelijke klachtenprocedure in te trekken. Er komt een nieuwe.

College ontkent afspraken doorstart Ufot

Het staat de voormalige eigenaar van uitgaanscentrum Ufot vrij elders in de gemeente een club voor alleenstaanden te starten. Met die reactie komt de gemeente op vragen van D66 daarover. Volgens B&W hebben zij ook nooit iets anders gezegd. De fractie van de democraten in de gemeenteraad lijkt daar anders over te denken. In het raadsdebat over de aankoop door de gemeente van het Ufot-gebouw aan Pandora voor ruim 4 miljoen euro, had zij nadrukkelijk gevraagd of de ondernemer niet elders in de stad zou beginnen. Verantwoordelijk wethouder zei toen dat niet te verwachten. Nu Ufot wol doorstarten in Fontaine Royal blijkt die verwachting interecht.