Categorie: "Overheid"

Amstelveen tegen teveel ruimte voor Schiphol

Onacceptabel vindt Amstelveen het dat Schiphol volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat ongebreideld mag blijven groeien. Normen voor geluid, milieu en veiligheid moeten opgerekt en huizen in de omgeving gesloopt worden, vindt de Raad. Wethouder Paul Regouin van Ruimtelijke Ordening betreurt dat het advies niet eens met de commissie voor regionaal overleg over Schiphol (CROS) is besproken. Daarin participeren ook bewoners en gemeenten. Regouin is bang voor de leefbaarheid in sommige Amstelveense wijken, omdat volgens het advies van de Raad vliegroutes maximaal moeten worden gebundeld. Daardoor zou in het ene gebied de hinder minder, maar in het andere veel ernstiger worden. Bewoners in de ergste lawaaizones kunnen volgens de Raad worden uitgekocht of financiële compensatie krijgen. Dat heeft vreselijke gevolgen voor de ontwikkeling van de gemeente, vreest Regouin. De gemeente blijft pleiten voor bescherming van woongebieden.

Bouwleges kunnen weer omlaag

Het is met de fors verhoogde gemeentelijke bouwleges toch een beetje uit de hand gelopen, geven B en W blijkbaar toe. Toen die drie jaar geleden extreem stegen, werd en in de gemeenteraad door de oppositie al stevig tegen gesputterd, maar zonder resultaat. Voor een bouwwerk onder de vijfduizend euro steeg de leges voor een vergunningaanvraag toen van 85 naar 200 euro. Amstelveen is verreweg de duurste gemeente in wijde omgeving Ter vergelijking: in Aalsmeer wordt 40 euro betaald. Volgend jaar gaan de Amstelveense leges toch maar weer een beetje omlaag, al is niet duidelijk hoeveel. De verhoging was nodig om kostendekkend te werken, zeiden B en W destijds. Inmiddels blijkt er aardig te zijn verdiend (twee ton per jaar).

Gemeente bindt strijd aan met zwerfvuil

Amstelveen moet nog steeds schoner worden, vindt de gemeente. Daarom is een campagne tegen zwerfvuil gestart, gericht op scholen, horeca, bedrijven en bewoners. Zwerfvuil staat op de derde plaats in de top tien van ergernissen van bewoners. B en W willen het naar een lagere plaats manoeuvreren. Het Stadshart moet het absolute schone visitekaartje worden, maar ook woonwijken en bedrijventerreinen moeten een schoner aanzien krijgen dan nu. Een speerpunt van de actie is bewustwording scheppen bij scholieren, via lessen en door ze op straat vuil te laten verwijderen.

Kritiek watersporters op Poeloeverplannen

Watersportvereniging Amstelveen (WSA) heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen van de gemeente voor de Noordelijke Poeloever. B en W willen haar daarheen laten verhuizen. Dinsdagavond maakte de WSA gebruik van haar inspreekrecht bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Verkeer om de Nota van Uitgangspunten voor herstructurering van het gebied rond het voormalige zwembad De Poeloever te bekritiseren. De watersporters hebben nu een terrein aan de oostelijke oever, naast Van Diemen Watersport (Handweg). Daar wil de gemeente woningbouw. Op de nieuwe locatie krijgt WSA te weinig ruimte. Zij vreest terugloop van het ledental. ‘De locatie ligt ook in een uithoek, pal aan de snelweg A9 met geluids- en standoverlast. Buitenactiviteiten voor onze jeugdleden zijn niet meer mogelijk,’ aldus WSA, die de plek ook onveilig vindt. Zij klaagt er ook over niet bij de voorbereiding van de Nota te zijn betrokken.

Raadscommissie wil standplaatsenbeleid van de agenda

De raadscommissie Ruimte, Wonen en Verkeer gaat het presidium van de gemeenteraad vragen de beleidsnota over standplaatsen voor bloemen- en andere stalletjes van de agenda te halen. Zij willen zij dat B en W de nota terugtrekken. Standhouders hebben felle kritiek op het nieuwe beleid. Onder meer zouden zij (de goodwill van) hun bedrijf niet meer kunnen doorverkopen aan een nieuwe eigenaar, wat zij als roof van hun ‘pensioenvoorziening’ zien. In het vervolg zou alleen de gemeente een kandidaat voor een standplaats kunnen aanwijzen. B en W willen verder dat in elke kiosk mobiel is en dagelijks verwijderd moet kunnen worden. De standhouders demonstreerden met grafkransen bij de commissie. De Vereniging van Amstelveense Detailhandelsorganisaties steunt hun protest.

Info-avond over groenbezuiniging

Drie jaar hebben de bewoners van Groenelaan, Westwijk, Waardhuizen en Middenhoven een aanslag op het groen in hun wijken kunnen rekken, door geld uit de Kwaliteitsimpuls (dankzij de kabelverkoop) beschikbaar te stellen. Maar van 2008 af wordt ook daar zwaar op groen bezuinigd. Dinsdag 5 juli om 20.00 uur komt de gemeente bewoners van die wijken tijdens een informatieavond in het Amstelveen College (Startbaan) uitleggen wat er allemaal gaat veranderen. Bomen worden gekapt, gazons minder gemaaid, heesters door gras vervangen enzovoort. De wijkplatforms zijn al op de hoogte gesteld. Hun reacties zijn nu in de plannen verwerkt.

Subsidies voor verenigingen fors omlaag

Omdat B en W van de gemeenteraad de opdracht hebben gekregen een kwart miljoen euro te bezuinigen op sport, welzijn en cultuur, krijgen veel verenigingen het volgend jaar moeilijk. Een paar instellingen die actief zijn voor kwetsbare groepen, zoals Welzijn Ouderen en Algemeen Maatschappelijk Werk, ontspringen de dans. Er komt een algemene korting van 5 procent op de subsidies. Verder vinden B en W dat verenigingen hun contributies maar moeten verhogen en worden marktconforme huren voor accommodaties berekend. Verder wordt bekeken in hoeverre de leden uit Amstelveen komen. Bij twee muziekverenigingen bleek dat maar een derde te zijn. De kortingen gaan in juli 2006 in.

Voorzieningen gehandicapten blijken veel goedkoper te kunnen

Jarenlang liepen de kosten van voorzieningen voor gehandicapten blijkbaar onnodig volledig uit de hand. Door scherpere afspraken te maken met leveranciers blijkt alles opeens vele tonnen goedkoper te kunnen. Vorig jaar liep de overschrijding van het budget voor uitgaven in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten op tot nijna driekwart miljoen euro. Een van de grootste kostenposten was de aanpassing van woningen. Een nieuw contract met de trappenmleverancier bracht uitkomst. Vorig jaar werden rolstoelen fors duurder, maar ook daarbij leide contractverandering tot een forse besparing. De gemeente verwacht dat dit jaar de afwijking van het budget zal schommelen tussen plus en min twee ton.

Extra geld voor kinderen van minima

Voor kinderen in gezinnen met een minimum inkomen gaat de gemeente extra financiële armslag scheppen. Onder meer wordt het pakket van de Amstelveenpas, die recht geeft op allerlei kortingen, uitgebreid. Daardoor krijgen jongeren tot 18 jaar 75 procent korting op de contributie van één sportclub per kind. Hetzelfde geldt voor dans- en muzieklessen en andere creatieve cursussen, zwemlessen, bezoek van een peuterscpeelzaal. Als de prijs van de lokale vakantiekampen omhoog gaat, wegens vermindering van gemeentelijke subsidie, wordt de bestaande korting op het deelnametarief verhoogd. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen, als de plannen van B en W door de raad worden goedgekeurd, ook 120 euro internetvergoeding. Voor brugklassers komt er dan een starterspakket ter waarde van 250 euro, bedoeld om kosten van bijvoorbeeld een fiets en een bureau, rekenmachine en sportkleding of computer enigszins op te vangen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen uit gezinnen met weinig geld op school veelal slechter presteren dan anderen. De gemeente vindt dat kinderen niet levenslang de dupe mogen worden van de financiële situatie van hun ouders.