Categorie: "Overheid"

Geen infoteam voor opsporing minima

De gemeente is nog niet bereid informatieteams de wijken in te sturen om mensen met een minimaal inkomen op te sporen en die te laten profiteren van de bestaande regelingen voor de minima. B en W hebben dat geantwoord op vragen van PvdA-raadslid Gerber Drost. Hij had voorgesteld het voorbeeld van Hengelo te volgen, waar een team de wijken inging, wat in één jaar 400 extra aanvragen voor de bijstand opleverde. Mooi initiatief, daar in Hengelo, vindt het college, maar eerst moeten hier de eind vorig jaar door de raad vastgestelde regelingen een kans krijgen. Daaraan was een plan van aanpak gekoppeld, dat minder opsporingsactiviteit lijkt te omvatten dan het Hengelose model. In Amstelveen blijft het bij de geijkte folders, een persbericht en – meest vergaande – brieven naar tot een bepaalde dolgroep behorende burgers, zoals gehandicapten. En mensen van boven de 70 worden volgens B en W door Stichting Welzijn Ouderen bereikt. Eerst maar even afwachten hoe het huidige beleid werkt, vinden zij. Bij evaluatie daarvan kan altijd nog naar Hengelo worden gekeken.

Sociale dienst wordt regionaal

Omdat gemeenten grotere verantwoordelijkheid krijgen op het terrein van werk, inkomen en zorg willen Amstelveen en Haarlemmermeer hun sociale diensten samenvoegen tot één regionale (RSD). In het najaar 2004 spraken beide gemeenteraden al hun intentie uit. B en W van Amstelveen hebben de raad nu voorgesteld in te stemmen met totstandkoming van de dienst per 1 januari 2007. Organisatorisch wordt die ondergebracht hij een van de twee gemeenten. Een stuurgroep bereidt een reorganisatie- en implementatieplan voor. Volgens de gemeente worden de klachten van de diensten er beter van en levert de samenvoeging besparingen op die voor andere doeleinden zijn te gebruiken.

LPG tank Bovenkerk mag blijven

De LPG tank bij het BP-station aan de Noorddammerlaan mag tot uiterlijk 1 januari 2010 blijven functioneren. Hoewel dat niet helemaal van gevaar ontbloot lijkt, vinden B en W het risico toch acceptabel. Maar binnen een straal van 45 meter rond het tankstation mogen er geen nieuwe ‘gevoelige bestemmingen’ komen. In een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Bovenkerk en Legmeer moeten van het rijk scherpere veiligheidseisen worden opgenomen. Bureau Oranjewoud constateerde dat de kans op een ongeluk bij het station heel klein is. Maar áls het gebeurt, kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. Daarom zal het station jaarlijks worden gecontroleerd, wordt het rampenplan aangescherpt en krijgen de omwonenden informatie over wat zij bij incidenten kunnen doen. Er wordt zelfs onderzocht of een ontruimingsoefening kan worden gehouden. In 2010 wordt LPG verkoop landelijk verboden.

Brinkhorst vindt water afsluiten acceptabel

Minister Brinkhorst (Economische Zaken) vindt dat nutsbedrijven heel zorgvuldig handelen als zij wanbetalers afsluiten van het waterleidingnet. Daarom vindt hij ingrijpen door de overheid niet nodig. Hij antwoordde dat op vragen van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Amstelveen kwam in het nieuws doordat Eneco hier, als incasseerder voor het Waterleidingbedrijf Amsterdan, tientallen woningen afsloot. Landelijk is dat met 2000 huishoudens gebeurd, zei Brinkhorst. Volgens hem duren de afsluitingen nooit lang en grijpen de nutsbedrijven pas naar herhaalde aanmaningen naar dat middel. Overigens kwam Dte, toezichthouder voor de energiesector, wel tot de conclusie dat het afsluitbeleid op onderdelen kan worden verbeterd.

Eneco: 24 gezinnen afgesloten van water

Wie pertinent weigert te betalen, wordt afgesloten van het waterleidingnet. Op 4 augustus zouden nog 24 huishoudens afgesloten zijn geweest. Schuldhulpverlening is dikwijls geen oplossing. Dat blijkt uit antwoorden van B en W op vragen van PvdA en Burgerbelangen. Als afgesloten Amstelveners in een traject van schuldhulpverlening zitten, is dat voor Eneco geen reden om die automatisch weer aan te sluiten.

Het bedrijf, dat voor Waterleidingbedrijf Amsterdam (WLA) incasseert, gaat vaak niet akkoord met voorstellen van de hulpverleningsinstantie Balans, gefinancierd uit bijstandsgelden.

In de praktijk sluit Eneco pas weer aan als de hele schuld is betaald. Daarmee zou Balans een precedent scheppen t.o.v andere schuldeisers. WLA heeft B en W laten weten nu met Eneco te gaan praten over een socialer beleid. Het college zegt van Eneco op grond van privacywetgeving niet de namen van de afgesloten gezinnen te krijgen.

Gemeente wil af van wirwar adviesorganen

De gemeente zegt burgers meer bij de ontwikkeling van haar beleid te willen betrekken en wil daarom af van de adviezen van allerlei raden en commissies, zoals Senioren-, Cliënten- en Groenraad, de participatiegroep gehandicapten, de Dorpsraad Nes aan de Amstel en de Vrouwenadviescommissie. In plaats daarvan komt er een kennisadviescentrum, dat per aanvraag wordt geformeerd en waarin dan van elk orgaan één deskundige participeert. Dat blijkt een participatienota, waarvan de inhoud als basis voor een nieuwe verordening moet dienen.

Gemeente zoekt oplossing voor waterafsluitingen

Dat tientallen gezinnen in Amstelveen door Eneco van het waterleidingnet zijn afgesloten, heeft landelijk weerzin opgewekt. Het probleem was aangezwengeld door de SP, die overigens niet in de gemeenteraad zit. De gemeente is officieel geen partij, maar is nu toch maar met Waterleidingbedrijf Amsterdam gaan praten over een oplossing. De watervoorziening wordt verzorgt door Amsterdam, maar Eneco factureert en sluit bij niet betalen dus blijkbaar af. Wethouder Tiemessen overlegt met het waterleidingbedrijf hoe in de toekomst situaties als de huidige (53 gezinnen afgesloten) zijn te voorkomen. Ook adviseert de gemeente gedupeerden zich te wenden tot Balans Schuldhulpverlening.

Kapvergunning alleen nog voor ‘waardevolle’ bomen nodig

Voor het kappen van een boom is binnenkort geen vergunning meer nodig. De kapverordening verdwijnt. Uitzondering vormen ‘monumentale’ particuliere bomen die op een nog aan te leggen lijst komen te staan. De regeling ondergebracht in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Groenambtenaren, leden van de Groenraad en mogelijk vertegenwoordigers van de Bomenstichting gaan de lijst opstellen. Die wordt voorgelegd aan de wijkplatforms, zodat bewoners bomen kunnen toevoegen. Maar ze moeten wel ‘waardevol’ en ‘monumentaal’ zijn. Wat dat is maakt de gemeente uit. Tot nu toe bleek 92 procent van de aanvragen voor kapvergunningen te worden gehonoreerd, maar het duurde wel minstens 14 weken voordat er kon worden gekapt. De vereenvoudiging bespaart de gemeente 37 duizend euro per jaar.

Amstelveen heeft toptarief bouwleges

Bijna de hoogste bouwleges van het land worden in Amstelveen betaald. Alleen in Rijnwoude is een bouwvergunning nog duurder, meldt de Vereniging Eigen Huis na onderzoek in 140 gemeenten. Bij plaatsing van een dakkapel van tien mille eist Amstelveen bijna 400 euro. Het landelijke gemiddelde is 228 euro. Voor een bouwwerk van 45 mille moet hier ruim 1800 euro, elders gemiddeld 1000 euro worden betaald. De leges zijn de laatste jaren fors gestegen, omdat B en W vergunningen kostendekkend wil versrekken. Onduidelijk is of het ambtelijke apparaat hier zoveel duurder is dan elders. Overigens bleek inmiddels dat er nu door Amstelveen stevig op de vergunningen wordt verdiend, zodat de leges waarschijnlijk volgend jaar weer omlaag gaat.

Gemeente vindt risico A9 aanvaardbaar

Hoewel het door de A9 veroorzaakte zogenaamde groepsrisico voor het gebied Langerhuize (omgeving van het ziekenhuis) iets boven de norm ligt, vinden B en W dat de ontwikkeling daar toch moet doorgaan. In het licht van de ‘grote maatschappelijke belangen’ is dat volgens het college aanvaardbaar. Het gebied wordt geherstructureerd. Alle zorginstellingen breiden er uit en er komen meer kantoren, waaronder een groot nieuw complex van KPMG. Door TNO zijn risico reducerende maatregelen voorgesteld, die bij de verdere ontwikkeling van Langerhuize worden betrokken. De A9 is een van de twee oost-west rijkswegen in het noorden van de randstad voor transport van gevaarlijke stoffen. De andere is de A10, maar die vervalt op termijn wegens de ontwikkeling van de Zuidas.