Categorie: "Overheid"

‘Winterkap’ van veel bomen

Welke bomen de gemeente in de komende winter wil verwijderen, staat op een lijst, die dezer dagen wordt gepubliceerd, zoals elk jaar. Deze jaarlijkse bomenrevisie is geen onderdeel van de groenbezuinigingen. Het kappen is het gevolg van de slechte kwaliteit van bomen, beheermaatregelen of het voorkomen van onveilige situaties en overlast. De bomen verkeren ‘s winters in een rusttoestand en de werkzaamheden vallen buiten het broedseizoen. In het verleden werd voor iedere boom die werd verwijderd, een nieuwe boom teruggeplaatst. Dat gebeurt nu niet meer automatisch. Dat is tóch weer het gevolg van bezuinigingen. Voor het kappen van de meeste bomen is een kapvergunning nodig. De aanvraag daarvoor komt op de gemeentepagina van het Amstelveens Weekblad. Daar kan tegen worden geprotesteerd, binnen twee weken. Als er bezwaren zijn tegen de kap van een bepaalde boom, zal de gemeente deze meenemen in de afweging tot besluitvorming. Na bekendmaking van dit besluit aan de belanghebbenden, hebben deze zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Amstelveen wordt duurzamer

Amstelveen is op de elfde plaats geëindigd in een landelijk onderzoek naar de duurzaamheid van lokaal overheidsbeleid, de Lokale Duurzaamheidsmeter. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de peiling in 2003, toen Amstelveen 68ste werd. De nieuwe ranglijst werd maandag (7 november) bekend gemaakt op de nationale conferentie ´Duurzaamheid in uitvoering´ in Amsterdam. Staatssecretaris Pieter van Geel reikte de prijzen uit aan de winnende gemeenten Tilburg (1), Delft (2) en Alkmaar (3). In totaal deden 432 van de bijna 470 gemeenten mee. Amstelveen heeft na Alkmaar de hoogste notering in Noord-Holland.

Reclameborden Hypotheekadviseur verboden

De Hypotheekadviseur in het voormalige Rabobankpand aan de Dorpsstraat moet drie reclameborden verwijderen. Daarvoor is wel vergunning aangevraagd, maar die werd door de gemeente geweigerd. Daartegen maakte het bedrijf bezwaar, maar intussen werden zij toch geplaatst. De overkoepelende organisatie, die landelijk de reclame regelt, zegt daarvan de schuld te zijn. De bezwaren van de Hypotheekadviseur zijn op advies van de commissie voor bezwaarschriften door B en W ongegrond verklaard. Dat besluit is ook gebaseerd op het oordeel van de welstandscommissie, die de borden in strijd met de reclamenota acht. Bovendien zijn meer bedrijven in het gebouw gevestigd, zodat alleen een verzamelzuil zou kunnen worden goedgekeurd.

Gemeente peilt meningen burgers

Voor de zesde keer peilt de gemeente de meningen van Amstelveners. Bijna 4.500 inwoners van 18 jaar en ouder ontvangen deze week (24-28 oktober) een vragenformulier. Zij kunnen zich via de enquête over allerlei onderwerpen uitspreken. Voor het eerst kan deze keer ook via internet worden meegedaan. De Stadspeiling (voorheen Omnibusonderzoek) gaat onder meer over de buurt waarin men woont, veiligheid, culturele voorzieningen, woningmarkt, openbaar vervoer, winkelcentra en de relatie tussen burger en gemeentebestuur. Burgers die de enquête invullen kunnen ook wensen en suggesties kenbaar maken om de gemeentelijke service te verbeteren. Omdat ondervragen van alle inwoners te veel tijd en geld kost, is voor een steekproef gekozen. Naar verwachting worden de resultaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (7 maart) gepubliceerd.

Provincie: bos aan randen Bovenkerkerpolder

Als het aan de provincie ligt komt er 240 hectare recreatiegroen, bestaande uit bos en meer open terreinen. Dat is ongeveer eenderde van de polder. GroenLinks heeft eerder al gepleit voor bos op de locatie van het voormalige asielzoekerscentrum, ten zuiden van de Westwijk. In een onderzoeksrapport van de provincie worden drie varianten voor de polder aangegeven, zonder een voorkeur. In alle drie zou het groen vooral aan de randen van de polder komen. B en W hebben zich nog geen standpunt ingenomen. Ook met waterberging en landbouwgrond is in het verkennende onderzoek rekening gehouden, niet met woningbouw, omdat het huidige rijksbeleid daarvoor geen ruimte biedt. Voor het huidige college van B en W is bouwen in de polder overigens volledig taboe.

PvdA wil prijsvraag voor bedrijventerrein

PvdA-raadslid Guido Dennenbroek heeft er via schriftelijke vragen bij B en W op aangedrongen Amstelveense (landschaps) architecten en stedebouwkundigen te wijzen op een actieplan van het ministerie van Economische Zaken, dat onder meer voorziet in prijsvragen voor verbetering van bedrijfsterreinen. Er zijn ook prijzen voor opdrachtgevers. In Amstelveen wordt gewerkt aan renovatie van de bedrijventerreinen bij Bovenkerk. De PvdA wil dat de gemeente – als opdrachtgever – de bestaande plannen daarvoor al naar EZ worden gestuurd. EZ heeft voor de komende jaren 115 miljoen uitgetrokken voor verbetering van de terreinen.

Woonlasten stijgen 2 procent

De woonlasten stijgen volgend jaar met twee procent. Dat verwacht wethouder Paul Regouin, die het percentage ‘zeer aanvaardbaar’ vindt. De tarievennota van het college moet overigens nog komen. In elk geval gaan de bouwleges omlaag, nadat die eerst drastisch zijn verhoogd, omdat B en W ze kostendekkend wilde maken. Inmiddels blijkt er stevig winst te worden gemaakt en behoren de Amstelveense leges tot de allerhoogste in het land. Overigens gaat er de komende tijd veel nieuw worden gebouwd, wat dus automatisch tot legesinkomsten leidt.

Meer mensen gaan profiteren van minimaregelingen

Er gaat nu toch een grotere groep inwoners profiteren de gemeentelijke regelingen voor minima. Daar hebben met name D66, GroenLinks en PvdA jarenlang op aangedrongen, maar ook nu zij zelf ‘regeren’ lieten de financiële perikelen het niet toe. Er komt nu evenwel een beetje lucht in de begroting en die wordt nu voor de minima aangewend. Het komt er op neer dat om voor allerlei voordelige regelingen (onder meet de Amstelveenpas) in aanmerking te komen niet meer een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm het criterium is, maar 125 procent. Overigens kan niet iedereen met een minimum inkomen van het nieuwe beleid profiteren. B en W kozen voor vier groepen: ouderen (65+), gehandicapten, chronisch zieken en kinderen van minima. “Mensen zonder perspectief op de arbeidsmarkt,” verduidelijkt CDA-wethouder Theo Tiemessen (sociale zaken). “Wie nog wel dat perspectief heeft, moeten we stimuleren te gaan werken.” De gemeenteraad stemt op 10 november over de plannen van het college. Het nieuwe beleid wordt dan per 1 januari 2006 van kracht.

B en W zien ‘zoet’ in 2007 na zure jaren

Na jaren van zwaar bezuinigen en begrotingstekorten breken volgens B en W nu betere tijden aan voor Amstelveen. Bij de laatste begroting, voor het verkiezingsjaar 2006, legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid. Bij het aantreden waren drie van de vier wethouders nieuw, evenals de coalitie: voor het eerst werd de VVD, in het vorige college nog prominent met twee zetels aanwezig, buitenspel gezet en in de oppositie gedreven. (meer)

Gemeente tegen meer gebruik Bulderbaan

B en W verzetten zich tegen meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan van Schiphol., Verkeer en Waterstaat wil toestemming geven die baan volgend jaar 18 procent zwaarder te belasten, wegens groot onderhoud aan de Aalsmeer- en de Zwanenburgbaan. Daarvoor is volgens Schiphol afwijken van eerder gemaakte afspraken nodig. B en W vinden die ontheffing van bepalingen in het Luchthavenverkeerbesluit niet nodig. Het gaat volgens het college hier niet om ‘groot’ maar om regulier onderhoud, waarmee rekening had moeten worden gehouden bij de opstelling van het Besluit. Het college heeft zijn bezwaar in een brief aan staatssecretaris Schultz van Haegen van V en W kenbaar gemaakt.