Categorie: "Overheid"

Nevenfuncties gemeentebestuurders aan banden

Leden van de gemeenteraad en het college van B en W kunnen in het vervolg een aantal nevenfuncties niet meer vervullen. In een aanvulling op de gedragscode, waarover de raad nog een besluit moet nemen, staat dat zij de gemeente niet meer kunnen vertegenwoordigen in besturen van privaatrechtelijke organen als stichtingen, vennootschappen en verenigingen. Dat is een uitvloeisel van de perikelen die ontstonden rond de wethouders Theo Tiemessen en Rien Alink.

Regouin: huishoudboekje en activa gemeente eindelijk inzichtelijk

“Wij bieden de volgende gemeenteraad een ordentelijk doorkijkje,” zegt wethouder Paul Regouin. Hij doelt daarmee op de maandag (20 februari) gepresenteerde nota over de door B en W doorgevoerde herijking van het gemeentelijke activabeleid. Het huidige college heeft sinds het aantrad een nieuw financieel beleid doorgevoerd, waardoor de gemeente minder afhankelijk werd van inkomsten uit rente over haar reserves.

Burgers vinden gemeentebestuur en dienstverlening matig

Dat het gemeentebestuur zich druk maakt om de burgers, wordt door veel Amstelveners betwijfeld. Zij hebben ook niet de indruk dat de bestuurders veel doen om hen bij de gang van zaken te betrekken. Ook hebben velen geen hoge pet op van de gemeentelijke dienstverlening en blijken veiligheid en de krappe woningmarkt in de ogen van inwoners als knelpunten te worden beschouwd. Verder vinden zij Amstelveen wel een prettige woongemeente. Het zijn allemaal conclusies op basis van de tweejarige ‘stadspeiling’ onder burgers van 18 jaar en ouder.

Belangenorganen mogen vroeger meepraten over gemeentebeleid

Om Amstelveners meer bij haar beleid te betrekken, gaat de gemeente advies van meer belangenorganen vragen en in een vroeger stadium van besluitvorming. B en W willen bijvoorbeeld Seniorenraad, Cliëntenraad (van uitkeringsgerechtigden) en de participatiegroep van gehandicapten niet meer aan het einde, maar van het begin af bij beleidstrajecten betrekken. Ook de wijkplatforms krijgen daarin een vaste plaats.

Huisvuil bij flats gaat ondergronds

Bij alle flatgebouwen in Amstelveen komen ondergrondse containers voor inzameling van huisvuil. Met het aanbrengen daarvan wordt, als de gemeenteraad ermee instemt, volgend jaar begonnen. De bovengrondse en inpandige containers verdwijnen en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen GFT (groenten, fruit en tuin) afval en overig huisvuil. Bij de laagbouw kan wie dat wil nog wel gescheiden tuin- en ander afval gescheiden aanleveren.

Bouw gemeentewerf uitgesteld wegens protesten

Als gevolg van een protestgolf tegen de bouw van een gemeentewerf aan de Amsterdamseweg is die voorlopig uitgesteld. B en W college zeggen de tijd te willen nemen om de bezwaren uit de wijk zorgvuldig te bekijken. De procedure om vrijstelling aan te vragen voor het geldende bestemmingsplan wordt opgeschort en er komt nieuw onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de voor een gemeentewerf. De bezwaarden noemden onder meer het Broersepark en de (oude) Roelof Venemaschool als betere plaats ervoor. In het onderzoek blijft ook de Amsterdamseweg aan de orde. Door het uitstel gaan ook de werkzaamheden aan het parkeerterrein Overburg niet door.

Gemeente ziet af van reclamebelasting

Er komt geen reclamebelasting in Amstelveen. Die zou naar schatting 40 duizend euro opleveren voor de bezuinigende en met geldproblemen kampende gemeente, maar B en W beseffen dat heffing op reclame doorgaans als ‘impopulair’ wordt ervaren. Reclameobjecten staan veelal op eigen grond van ondernemers, zodat de gemeente geen enkele tegenprestatie levert. Het college vindt die belastingsoort ook niet bepaald bevorderlijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En voor regulering van de hoeveelheid reclame en locaties daarvan bestaan voldoende andere instrumenten (een vergunningstelsel).

Groep hondenbezitters houdt maling aan ‘poepregels’

Hoewel de gemeente meent met het in 2002 door de raad vastgestelde hondenbeleid op de goede weg te zijn, blijkt een groep hondenbezitters zowel de aanlijn- als de opruimplicht (het in opruimen van uitwerpselen en in zakjes deponeren in daarvoor bestemde bakken) bewust en stelselmatig te negeren. Burgers melden overigens zulke overtredingen vrij massaal bij de gemeente. Om de uitvoering van het beleid aan te scherpen wil de gemeente de regels nog meer communiceren, onder meer via de wijkkranten en de hondenbelastingaangifte.

Gemeente heeft Rekenkamer(commissie)

Amstelveen heeft nu een soort plaatselijke rekenkamer. In maart stelde de raad daarvoor al een verordening vast. Het is eigenlijk niet een zwaar opgetuigd instituut, maar een zogenoemde rekenkamercommissie, die er op toeziet dat geld wordt besteed waaraan het is bestemd. De taak van de commissie is te vergelijken met die van de landelijke rekenkamer. Woensdagavond werden tijdens de raadsvergadering drie externe leden van de commissie beneëdigd: drs.G.T.Wildeman, dr.C.P.Visser en griffier J. in ’t Veld. Verder maken de raadsleden mr. J.G. Bulsing (VVD) en drs. G. Drost (PvdA) deel uit van de commissie. De externe leden ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen 350 euro per maand.

Amstelveen ook in toekomst bij ROA

Amstelveen blijft lid van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) onder een nieuwe wettelijke structuur. De huidige vorm van samenwerking van 17 gemeenten in de regio functioneerde onder een tijdelijke status, die was bedoeld als overgangsfase naar de invoering van stadsprovincies. Het ziet nu daarvan af. Maar op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen-plus (Wgr-plus) krijgt een aantal groepen regionaar samenwerkende gemeenten wel een structurele basis als permanent bestuursorgaan.