Categorie: "Overheid"

Evenementenbeleid doorgeschoven naar nieuwe raad

In zijn laatste vergadering besloot de ‘oude’ gemeenteraad woensdagavond (15 maart) de nota Evenementenbeleid toch maar door te schuiven naar zijn opvolger, die een dag later zou aantreden. De VVD en Burgerbelangen (BBA) drongen er, met sten van de overige fracties, bij B en W op aan de nota maar van de agenda te halen.

Stadshart mag in nieuw evenementenbeleid niet teveel bruisen

Het nieuwe evenementenbeleid maakt de stad en vooral het Stadshart niet bruisender. VVD-raadslid Joss Tabak begrijpt weinig van de vele beperkingen in het nieuwe evenementenbeleid voor feesten en andere happenings op en rond het Stadsplein. Er mag niet te vaak en niet te lang levende muziek klinken en voor meerdaagse evenementen is nauwelijks ruimte.

Gemeenteraad riskeert ingreep rechter met haastig besluit

De kans bestaat dat een op 15 maart door de gemeenteraad te nemen besluit over het lokale fietsbeleid later door de rechtbank wordt vernietigd. Dat zei raadsgriffier Cor Heij woensdagavond in een gezamenlijke vergadering van de drie vaste raadscommissies. Die besloten het betreffende voorstel toch op de agenda voor de raad te laten staan. Alleen Burgerbelangen (BBA) was daar tegen.

Nevenfuncties gemeentebestuurders aan banden

Leden van de gemeenteraad en het college van B en W kunnen in het vervolg een aantal nevenfuncties niet meer vervullen. In een aanvulling op de gedragscode, waarover de raad nog een besluit moet nemen, staat dat zij de gemeente niet meer kunnen vertegenwoordigen in besturen van privaatrechtelijke organen als stichtingen, vennootschappen en verenigingen. Dat is een uitvloeisel van de perikelen die ontstonden rond de wethouders Theo Tiemessen en Rien Alink.

Regouin: huishoudboekje en activa gemeente eindelijk inzichtelijk

“Wij bieden de volgende gemeenteraad een ordentelijk doorkijkje,” zegt wethouder Paul Regouin. Hij doelt daarmee op de maandag (20 februari) gepresenteerde nota over de door B en W doorgevoerde herijking van het gemeentelijke activabeleid. Het huidige college heeft sinds het aantrad een nieuw financieel beleid doorgevoerd, waardoor de gemeente minder afhankelijk werd van inkomsten uit rente over haar reserves.

Burgers vinden gemeentebestuur en dienstverlening matig

Dat het gemeentebestuur zich druk maakt om de burgers, wordt door veel Amstelveners betwijfeld. Zij hebben ook niet de indruk dat de bestuurders veel doen om hen bij de gang van zaken te betrekken. Ook hebben velen geen hoge pet op van de gemeentelijke dienstverlening en blijken veiligheid en de krappe woningmarkt in de ogen van inwoners als knelpunten te worden beschouwd. Verder vinden zij Amstelveen wel een prettige woongemeente. Het zijn allemaal conclusies op basis van de tweejarige ‘stadspeiling’ onder burgers van 18 jaar en ouder.

Belangenorganen mogen vroeger meepraten over gemeentebeleid

Om Amstelveners meer bij haar beleid te betrekken, gaat de gemeente advies van meer belangenorganen vragen en in een vroeger stadium van besluitvorming. B en W willen bijvoorbeeld Seniorenraad, Cliëntenraad (van uitkeringsgerechtigden) en de participatiegroep van gehandicapten niet meer aan het einde, maar van het begin af bij beleidstrajecten betrekken. Ook de wijkplatforms krijgen daarin een vaste plaats.

Huisvuil bij flats gaat ondergronds

Bij alle flatgebouwen in Amstelveen komen ondergrondse containers voor inzameling van huisvuil. Met het aanbrengen daarvan wordt, als de gemeenteraad ermee instemt, volgend jaar begonnen. De bovengrondse en inpandige containers verdwijnen en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen GFT (groenten, fruit en tuin) afval en overig huisvuil. Bij de laagbouw kan wie dat wil nog wel gescheiden tuin- en ander afval gescheiden aanleveren.

Bouw gemeentewerf uitgesteld wegens protesten

Als gevolg van een protestgolf tegen de bouw van een gemeentewerf aan de Amsterdamseweg is die voorlopig uitgesteld. B en W college zeggen de tijd te willen nemen om de bezwaren uit de wijk zorgvuldig te bekijken. De procedure om vrijstelling aan te vragen voor het geldende bestemmingsplan wordt opgeschort en er komt nieuw onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de voor een gemeentewerf. De bezwaarden noemden onder meer het Broersepark en de (oude) Roelof Venemaschool als betere plaats ervoor. In het onderzoek blijft ook de Amsterdamseweg aan de orde. Door het uitstel gaan ook de werkzaamheden aan het parkeerterrein Overburg niet door.

Gemeente ziet af van reclamebelasting

Er komt geen reclamebelasting in Amstelveen. Die zou naar schatting 40 duizend euro opleveren voor de bezuinigende en met geldproblemen kampende gemeente, maar B en W beseffen dat heffing op reclame doorgaans als ‘impopulair’ wordt ervaren. Reclameobjecten staan veelal op eigen grond van ondernemers, zodat de gemeente geen enkele tegenprestatie levert. Het college vindt die belastingsoort ook niet bepaald bevorderlijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En voor regulering van de hoeveelheid reclame en locaties daarvan bestaan voldoende andere instrumenten (een vergunningstelsel).