Categorie: "Overheid"

Gemeente peilt meningen burgers

Voor de zesde keer peilt de gemeente de meningen van Amstelveners. Bijna 4.500 inwoners van 18 jaar en ouder ontvangen deze week (24-28 oktober) een vragenformulier. Zij kunnen zich via de enquête over allerlei onderwerpen uitspreken. Voor het eerst kan deze keer ook via internet worden meegedaan. De Stadspeiling (voorheen Omnibusonderzoek) gaat onder meer over de buurt waarin men woont, veiligheid, culturele voorzieningen, woningmarkt, openbaar vervoer, winkelcentra en de relatie tussen burger en gemeentebestuur. Burgers die de enquête invullen kunnen ook wensen en suggesties kenbaar maken om de gemeentelijke service te verbeteren. Omdat ondervragen van alle inwoners te veel tijd en geld kost, is voor een steekproef gekozen. Naar verwachting worden de resultaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (7 maart) gepubliceerd.

Provincie: bos aan randen Bovenkerkerpolder

Als het aan de provincie ligt komt er 240 hectare recreatiegroen, bestaande uit bos en meer open terreinen. Dat is ongeveer eenderde van de polder. GroenLinks heeft eerder al gepleit voor bos op de locatie van het voormalige asielzoekerscentrum, ten zuiden van de Westwijk. In een onderzoeksrapport van de provincie worden drie varianten voor de polder aangegeven, zonder een voorkeur. In alle drie zou het groen vooral aan de randen van de polder komen. B en W hebben zich nog geen standpunt ingenomen. Ook met waterberging en landbouwgrond is in het verkennende onderzoek rekening gehouden, niet met woningbouw, omdat het huidige rijksbeleid daarvoor geen ruimte biedt. Voor het huidige college van B en W is bouwen in de polder overigens volledig taboe.

PvdA wil prijsvraag voor bedrijventerrein

PvdA-raadslid Guido Dennenbroek heeft er via schriftelijke vragen bij B en W op aangedrongen Amstelveense (landschaps) architecten en stedebouwkundigen te wijzen op een actieplan van het ministerie van Economische Zaken, dat onder meer voorziet in prijsvragen voor verbetering van bedrijfsterreinen. Er zijn ook prijzen voor opdrachtgevers. In Amstelveen wordt gewerkt aan renovatie van de bedrijventerreinen bij Bovenkerk. De PvdA wil dat de gemeente – als opdrachtgever – de bestaande plannen daarvoor al naar EZ worden gestuurd. EZ heeft voor de komende jaren 115 miljoen uitgetrokken voor verbetering van de terreinen.

Woonlasten stijgen 2 procent

De woonlasten stijgen volgend jaar met twee procent. Dat verwacht wethouder Paul Regouin, die het percentage ‘zeer aanvaardbaar’ vindt. De tarievennota van het college moet overigens nog komen. In elk geval gaan de bouwleges omlaag, nadat die eerst drastisch zijn verhoogd, omdat B en W ze kostendekkend wilde maken. Inmiddels blijkt er stevig winst te worden gemaakt en behoren de Amstelveense leges tot de allerhoogste in het land. Overigens gaat er de komende tijd veel nieuw worden gebouwd, wat dus automatisch tot legesinkomsten leidt.

Meer mensen gaan profiteren van minimaregelingen

Er gaat nu toch een grotere groep inwoners profiteren de gemeentelijke regelingen voor minima. Daar hebben met name D66, GroenLinks en PvdA jarenlang op aangedrongen, maar ook nu zij zelf ‘regeren’ lieten de financiële perikelen het niet toe. Er komt nu evenwel een beetje lucht in de begroting en die wordt nu voor de minima aangewend. Het komt er op neer dat om voor allerlei voordelige regelingen (onder meet de Amstelveenpas) in aanmerking te komen niet meer een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm het criterium is, maar 125 procent. Overigens kan niet iedereen met een minimum inkomen van het nieuwe beleid profiteren. B en W kozen voor vier groepen: ouderen (65+), gehandicapten, chronisch zieken en kinderen van minima. “Mensen zonder perspectief op de arbeidsmarkt,” verduidelijkt CDA-wethouder Theo Tiemessen (sociale zaken). “Wie nog wel dat perspectief heeft, moeten we stimuleren te gaan werken.” De gemeenteraad stemt op 10 november over de plannen van het college. Het nieuwe beleid wordt dan per 1 januari 2006 van kracht.

B en W zien ‘zoet’ in 2007 na zure jaren

Na jaren van zwaar bezuinigen en begrotingstekorten breken volgens B en W nu betere tijden aan voor Amstelveen. Bij de laatste begroting, voor het verkiezingsjaar 2006, legt het college verantwoording af voor het gevoerde beleid. Bij het aantreden waren drie van de vier wethouders nieuw, evenals de coalitie: voor het eerst werd de VVD, in het vorige college nog prominent met twee zetels aanwezig, buitenspel gezet en in de oppositie gedreven. (meer)

Gemeente tegen meer gebruik Bulderbaan

B en W verzetten zich tegen meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan van Schiphol., Verkeer en Waterstaat wil toestemming geven die baan volgend jaar 18 procent zwaarder te belasten, wegens groot onderhoud aan de Aalsmeer- en de Zwanenburgbaan. Daarvoor is volgens Schiphol afwijken van eerder gemaakte afspraken nodig. B en W vinden die ontheffing van bepalingen in het Luchthavenverkeerbesluit niet nodig. Het gaat volgens het college hier niet om ‘groot’ maar om regulier onderhoud, waarmee rekening had moeten worden gehouden bij de opstelling van het Besluit. Het college heeft zijn bezwaar in een brief aan staatssecretaris Schultz van Haegen van V en W kenbaar gemaakt.

Geen infoteam voor opsporing minima

De gemeente is nog niet bereid informatieteams de wijken in te sturen om mensen met een minimaal inkomen op te sporen en die te laten profiteren van de bestaande regelingen voor de minima. B en W hebben dat geantwoord op vragen van PvdA-raadslid Gerber Drost. Hij had voorgesteld het voorbeeld van Hengelo te volgen, waar een team de wijken inging, wat in één jaar 400 extra aanvragen voor de bijstand opleverde. Mooi initiatief, daar in Hengelo, vindt het college, maar eerst moeten hier de eind vorig jaar door de raad vastgestelde regelingen een kans krijgen. Daaraan was een plan van aanpak gekoppeld, dat minder opsporingsactiviteit lijkt te omvatten dan het Hengelose model. In Amstelveen blijft het bij de geijkte folders, een persbericht en – meest vergaande – brieven naar tot een bepaalde dolgroep behorende burgers, zoals gehandicapten. En mensen van boven de 70 worden volgens B en W door Stichting Welzijn Ouderen bereikt. Eerst maar even afwachten hoe het huidige beleid werkt, vinden zij. Bij evaluatie daarvan kan altijd nog naar Hengelo worden gekeken.

Sociale dienst wordt regionaal

Omdat gemeenten grotere verantwoordelijkheid krijgen op het terrein van werk, inkomen en zorg willen Amstelveen en Haarlemmermeer hun sociale diensten samenvoegen tot één regionale (RSD). In het najaar 2004 spraken beide gemeenteraden al hun intentie uit. B en W van Amstelveen hebben de raad nu voorgesteld in te stemmen met totstandkoming van de dienst per 1 januari 2007. Organisatorisch wordt die ondergebracht hij een van de twee gemeenten. Een stuurgroep bereidt een reorganisatie- en implementatieplan voor. Volgens de gemeente worden de klachten van de diensten er beter van en levert de samenvoeging besparingen op die voor andere doeleinden zijn te gebruiken.

LPG tank Bovenkerk mag blijven

De LPG tank bij het BP-station aan de Noorddammerlaan mag tot uiterlijk 1 januari 2010 blijven functioneren. Hoewel dat niet helemaal van gevaar ontbloot lijkt, vinden B en W het risico toch acceptabel. Maar binnen een straal van 45 meter rond het tankstation mogen er geen nieuwe ‘gevoelige bestemmingen’ komen. In een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Bovenkerk en Legmeer moeten van het rijk scherpere veiligheidseisen worden opgenomen. Bureau Oranjewoud constateerde dat de kans op een ongeluk bij het station heel klein is. Maar áls het gebeurt, kunnen de gevolgen heel ernstig zijn. Daarom zal het station jaarlijks worden gecontroleerd, wordt het rampenplan aangescherpt en krijgen de omwonenden informatie over wat zij bij incidenten kunnen doen. Er wordt zelfs onderzocht of een ontruimingsoefening kan worden gehouden. In 2010 wordt LPG verkoop landelijk verboden.