Categorie: "Overheid"

Groot belooft open feitenrelaas over ‘kabelblunders’ gemeente

Het college van B&W komt met een uitvoerige notitie over alles wat er mis is gegaan in de relatie van de gemeente met Casema, waardoor nu een schadeloosstelling van vier miljoen euro moet worden betaald. Alle fracties kunnen vragen stellen die in het document beantwoord zullen worden. Verantwoordelijk wethouder Groot heeft de gemeenteraad beloofd dat de notitie open, eerlijk, zo volledig mogelijk en transparant zal aangeven wat er sinds de verkoop van de kabel aan Casema is gebeurd. Behalve de gemeente, is ook de burgerij dupe van een uitspraak van het gerechtshof. De kabeltarieven gaan fors omhoog. Als de notitie onvoldoende duidelijkheid biedt, wil een deel van de lokale politiek voor het eerst het instrument van de raadsenquête hanteren.

 

Gemeente betaalt Casema 4 miljoen schadevergoeding

De gemeente betaalt vier miljoen euro schadevergoeding aan Casema. Daarmee wordt de inkomstenderving van de kabelmaatschappij gecompenseerd, die een gevolg is van het feit dat zij van 2004 tot en met 2007 de tarieven niet kon verhogen. Dat was een gevolg van een door de gemeente aangespannen juridische procedure. Toen zij de kabel aan Casema verkocht was vastgelegd dat er sprake zou zijn van een uiterst gematigde tariefsontwikkeling, zolang er nog onvoldoende marktwerking zou bestaan. Hoewel die marktwerking er volgens de OPTA nog steeds niet is, heeft het Gerechtshof nu uitgesproken dat Casema toch vrij is zelf tarieven vast te stellen. De vastgestelde schadevergoeding is onderdeel van een onderlinge schikking, na de uitspraak door het hof.

 

Amstelveen in kerngroep Noordvleugel

In de persoon van wethouder Remco Pols is Amstelveen toegetreden tot de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel (BKG). Daarin stemmen bestuurders van provincies en enkele grotere gemeenten in het noorden van de Randstad ruimtelijke ontwikkelingen voor dit gebied af. Tot nu toe waren Noord-Holland, Flevoland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum en Zaanstad erin vertegenwoordigd. Pols denkt dat Amstelveen nu beter invloed kan uitoefenen.

Geen vergunning nodig voor kerstbomenverkoop

Wie kerstbomen wil verlopen heeft daarvoor dit jaar geen vergunning meer nodig. De gemeente vindt dat de administratieve rompslomp en bureaucratie daarvoor meer kost dan oplevert. Ook voor andere vormen beroepsuitoefening op straat, zoals die van glazenwassers en pizzabezorgers, is geen vergunning meer nodig. Het past allemaal in het dereguleringsbeleid van het college van B en W. Het zegt flink te willen kappeb in de regelgeving. Dit jaar zijn diverse regels afgeschaft. Ook het aantal verordeningen neemt aanzienlijk af en er is geschrapt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Eenvoudige, duidelijke en vooral minder regels voor inwoners en bedrijven is het streven.

 

Belangrijkste grieven Amstelveners: woningnood, hoge tarieven en Schiphol

Woningnood, overlast door Schiphol en de hoge gemeeentelijke belasting zijn de belangrijkste grieven van Amstelveners. Dat blijkt uit een enquête onder de inwoners, de zogenaamde Stadspeiling. Zij waarderen de stad overigens over het algemeen om de in hun ogen prettige leefomgeving, de centrale ligging ten opzichte van andere steden (vooral Amsterdam) en het vele groen. Volgens de gemeente worden de resultaten van het onderzoek gebruikt voor ontwikkeling en evaluatie van het gemeentelijle beleid.

Golf van miscommunicatie met burgers over bestemmingsplan

Hoewel de meerderheid van de gemeenteraad het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West wel zal willen vaststellen, kon de politiek er in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur dinsdagavond (13 november) niet omheen dat de communicatie met de burgers daarover een opeenvolging van missers is geweest. Wethouder Pols kon niet anders dan namens B en W herhaaldelijk sorry roepen. Maar zijn PvdA nam hem, zoals gebruikelijk, in bescherming. Er mocht dan met de communicatie en participatie nogal wat zijn mis gegaan, er moest nu maar naar de inhoud van het bestemmingsplan worden gekeken, was de boodschap van die fractie. En daar valt volgens haar weinig op aan te merken. Daar dachten de insprekers bij de commissie duidelijk heel anders over. Ook VVD-commissielid Van Bergen constateerde dat er met de gemeentelijke communicatie- en participatieprocedures kennelijk structureel iets mis is.

 

Kennismakingsavond voor nieuwe inwoners

Om nieuwe inwoners kennis te laten maken met de dienstverlening, werkzaamheden en het bestuur van de gemeente houdt die maandag 12 november (19.00 uur) een kennismakingsavond op het raadhuis. Er is een presentatie over Amstelveen en er zijn medewerkers en bestuurders aanwezig om vragen te beantwoorden. De gemeente zegt het belangrijk te vinden dat nieuwe inwoners zich snel thuis voelen in Amstelveen. Alle volwassenen die na 1 april 2007 voor het eerst als ingezetenen zijn ingeschreven zijn welkom. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, kan zich aanmelden bij mevrouw Reijnders, per email ([email protected]) of telefonisch (020-5404327).

 

Rekenkamer zoekt suggesties voor onderzoek

Wie zich afvraagt of allerlei activiteiten van de gemeente niet inefficiënt, te kostbaar, volstrekt overbodig of onvoldoende zijn, kan tegenwoordig naar de Rekenkamercommissie. Die nodigt burgers uit voor volgend jaar mogelijke onderzoeksprojecten aan te dragen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van heel de besluitvorming over de A9? En hoe klantvriendelijk is de gemeente bij de afhandeling van vergunningaanvragen? Zulke vragen zouden voor de commissie best onderwerp van nader onderzoek kunnen zijn.

 

Gemeente: geen boodschap aan openbare toiletten

De gemeente lijkt niet bereid openbare toiletten te gaan plaatsen. De Ouderencombinatie (OCA) in de gemeenteraad heeft daar recent om gevraagd, maar eerder al deed de Seniorenraad dat. B & W vinden blijkbaar dat toiletvoorzieningen de verantwoordelijkheid zijn van eigenaren van winkelcentra. Dat blijkt uit het antwoord op een brief van de seniorenraad, die juist bij winkelconcentraties gemeentelijke toiletten wenste. Nu bevindt het enige openbare toilet zich bij het busstation in het Stadshart, klaagden de senioren.

 

Woonlasten stijgen gematigd bij volle gemeentekas

De gemeente Amstelveen zit er financieel weer heel warmpjes bij. De magere jaren van bezuiniging op bezuiniging zijn voorbij. Daarom blijven de woonlasten voor de burgers volgend jaar gematigd. Zij stijgen per saldo met 1,2 procent. Wel wordt de Onroerend Zaak Belasting met 3,25 procent geïndexeerd, maar daar staat tegenover dat riool- en afvalstoffenheffing gelijk blijven. De indexering van toeristen- en precariobelasting bedraagt overigens ook 3,25 procent.