Categorie: "Openbare orde en veiligheid"

Amstelveen moet nog veiliger worden

Amstelveen moet nog steeds veiliger worden. Hoe aantrekkelijk als woongemeente ook en al is de criminaliteit er verminderd, de inwoners voelen zich er nog steeds onveiliger dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een evaluatie van het beleid in de laatste vier jaar, gebaseerd op de nota Integrale Veiligheid 2002-2006.

Amstelveen haakt aan bij campagne tegen terrorisme

Als een der buurgemeenten van Amsterdam, doet Amstelveen mee aan de anti-terrorismecampagne, die maandag (18 september) startte. Daarmee sluit de regio aan bij de landelijke campagne ‘Nederland tegen Terrorisme’. Burgemeester Cohen, verrichte samen met de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding, Joustra, hoofdcommissaris Welten en Amstelveens burgemeester Van Zanen de aftrap.

Meer incidenten in Meerkamp

Zo ongeveer om de dag is het hommeles in De Meerkamp. Vorig jaar werden in het zwembad 130 incidenten met bezoekers geregistreerd. De gemeente constateert een toenemende trend. Het nemen van maatregelen om de sociale veiligheid te verhogen, waartoe B en W inmiddels besloten, lijkt dan ook geen overbodige luxe. Overigens blijven daarbij onderwatercamera’s voorlopig uit. De meeste incidenten worden niet openbaar gemaakt.

Wethouder Tan onthult tegel tegen geweld

Wethouder Yeter Tan heeft samen met buurtregisseur Jan Pieter Koopmans een tegel – met daarop een lieveheersbeestje – onthuld op basisschool Het Palet. Het is het symbool van de Stichting Zinloos Geweld. De onthulling was de afsluiting van het op school gehouden project “Iedereen is Anders” van Kids tegen geweld. Doel: kinderen doen egrijpen dat ieder mens uniek is. Dit mag geen reden zijn om te pesten, agressie te tonen of zinloos geweld te plegen. Yeter Tan hield een korte toespraak voor een enthousiast publiek. Zij hoopt “dat dit geweldige initiatief navolging krijgt op andere scholen in Amstelveen”.

Gemeente helpt ex-gedetineerden bij terugkeer in samenleving

Amstelveen gaat deelnemen aan het project van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) om de integratie van gedetineerden in de samenleving te verbeteren. Jaarlijks keren ongeveer 60 gedetineerden terug in de Amstelveense gemeenschap. Landelijk gezien recidiveert 71 procent van de volwassen gedetineerden binnen zes jaar. Bij jongeren is dat percentage nog hoger.

Steunpunt huiselijk geweld geopend

Slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld kunnen sinds maandag (13 maart) terecht bij een nieuwe instantie: het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld aan de Fokkerlaan, bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Amstelland. Ook daders kunnen er aankloppen voor hulp. Het steunpunt is 24 uur per dag bereikbaar (020 6116022), maar buiten kantooruren alleen voor acute gevallen. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt.

Gemeente ziet draagvlak voor omstreden evenementenbeleid

Terwijl de gemeente straat- en buurtfeesten toejuicht en zelfs subsidieert, worden evenementen in winkelcentra, het Stadshart en het Amsterdamse Bos aan een maximum gebonden, ter wille van de leefbaarheid in de omgeving. Ook moeten organisatoren van zogenoemde ‘grote’evenementen een veiligheids- en mobiliteitsplan opstellen. Dat staat in de door B en W vastgestelde eindversie van de nota Evenementenbeleid.

Nieuw gemeentelijk plan voor beheersen van crisis

Voor het geval zich rampen en andere crisissen in Amstelveen of de regio voordoen hebben B en W een nieuw ‘beheersingsplan’ vastgesteld, waarvan de inhoud nog volstrekt onduidelijk is. Een persbericht van de gemeente blijft steken in algemeenheden als dat zij daarmee is voorbereid op ‘een crisis waarmee zij geconfronteerd kan worden’ en dat ook aan ‘terroristische dreiging’ aandacht is besteed.’