Categorie: "Openbaar vervoer"

Gemeente eist recht op koop agroland

tramlijn_51[1]Om te voorkomen dat de grond aan derden wordt verkocht, stellen B&W de gemeenteraad voor het zogenoemde voorkeursrecht op akkerbouwbedrijf Immink Agro BV aan de Bovenkerkerweg 102. Het college deed dat voorlopig al, maar vraagt de gemeenteraad dat besluit te bevestigen. De grond is nodig voor het opstelterrein ten behoeve van de nieuwe Amstelveenlijn (die lijn 51 gaat vervangen).

‘Getint gezin’ zou uit bus zijn gezet

Busstation-amstelveen[1]Of het werkelijk waar is, moet onderzoek door Connexxion nog uitwijzen, maar volgens de lokale omroep RTVA zou donderdagavond een chauffeur van die maatschappij een getint gezin uit de bus hebben gezet. RTVA baseert zich overigens weer op een tweet van een zekere Karin Kimo Shehata, die inmiddels de mededeling weer van Twitter heeft verwijderd, in afwachting van het onderzoek.

Gemeente laat gevaarlijke kruisingen bestaan

download(Door Tilla Stiny)

Ons beroep bij de Raad van State (RvS) tegen de ongelijkvloerse kruising bij de Beneluxbaan – Sportlaan (voor de Amstelveenlijn), is helaas ongegrond verklaard.

Juridisch klopt het bestemmingsplan dus, maar tijdens de zitting is wel heel duidelijk geworden dat wij door de Gemeente zijn voorgelogen. Het verhaal dat de gemeente ons op de mouw speldde was dat een van de belangrijkste ambities bij het vernieuwen van de Amstelveenlijn het vergroten van de veiligheid zou zijn. “We grijpen de vernieuwing aan om de veiligheid langs de hele lijn aan te pakken, met nadrukkelijke aandacht voor de kruispunten”. En toch laat men de echt gevaarlijke kruispunten ongemoeid.

Gemeente wint zaak kruising Sportlaan bij RvS

tramlijn_51[1]Hoewel de Raad van State de bewoners van Theems ongelijk gaf in hun verzet tegen een gelijkvloers kruispunt voor de Amstelveenlijn bij de Sportlaan, blijkt dat de gemeente daarvoor niet veiligheid als argument kan gebruiken. Maar zij mag juridisch gezien wel een bestemmingsplan vaststellen voor die kruising.

Raat weigert ‘lawaai-vergunning’ GVB

Herbert Raat

Herbert Raat

De gemeente heeft geen ontheffing voor nachtelijke geluidhinder wegens werkzaamheden verleend aan Amsterdamse vervoerbedrijf GVB. Wethouder Herbert Raat van handhaving en vergunningen (VVD) weigerde die omdat zij pas een paar dagen van tevoren werd aangevraagd, namelijk op 31 oktober. Het was de bedoeling op zondag 6 november aan het tramspoor tussen de haltes Poortwachter en Brink ’s nachts te gaan werken, wat tot 11 november zou duren.

Er zou van tien uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens (lawaaiig) worden gewerkt. Per brief had het GVB de omwonenden wel gewerkt, maar de gemeente was niet eer in staat aankondiging te doen op de Gemeentepagina in het Amstelveens Nieuwsblad.

Gratis reizen in regio voor minima senioren

Nota Tang

Nota Tang

“De aanhouder wint”, zeiden diverse raadsleden van andere fracties. Er komt op voorstel van de Ouderencombinatie (OCA) eindelijk een regeling om mensen van 65 jaar een ouder met een minimum inkomen (110% van de bijstandsnorm) gratis openbaar vervoer met Connexxion te bieden. Maximaal reserveert de gemeente daarvoor van 2018 af jaarlijks € 125.000 euro.

Een jaarabonnement bij Connexxion kost in de daluren € 125. Een motie van OCA-raadslid Nora Tang – ingediend met steun van steun van SP, ChristenUnie en Burgerbelangen – werd door de gehele raad aanvaard. Het CDA vond de grens van 110% intussen wel arbitrair.

Vrijdag zaak Theems tegen AV-lijn bij RvS

tramlijn_51[1]Bij de Raad van State dient vrijdag (21 oktober) het beroep van bewoners van de Theems tegen het bestemmingsplan voor de ongelijkvloerse kruising voor de nieuwe Amstelveenlijn van Beneluxbaan en Sportlaan. Zij zijn het er totaal niet mee eens dat door die ongelijkvloerse versie het kruispunt veiliger wordt, integendeel. Alle andere kruispunten in Amstelveen leverden met lijn 51 veel méér ongelukken op en juist die bij de Sportlaan maar één en daarmee het minste aantal. “Het is een van de veiligste kruispunten van de gehele lijn”, zegt voorzitter Tilla Stiny van de Bewonerscommissie Theems. 

De aantallen ongelukken per kruispunt staan in een door bureau Railinfra Solutions in 2012 uitgebracht rapport. Bij de Sportlaan is dat aantal één, bij een aantal andere kruispunten zéér hoog, maar die blijven bij de nieuwe Amstelveenlijn gelijkvloers. De zogenoemde veiligheid is volgens de Theems-bewoners dan ook aantoonbaar een zeer slecht ‘verkooppraatje’ en volstrekt onwaar.

Brandes toch akkoord met lijn 5 niet naar CS

Jeroen Brandes

Jeroen Brandes

Hoewel tramlijn 5 in de toekomst niet meer naar het Centraal Station rijdt, waarover gemeenteraad en wethouder Jeroen Brandes eerst kwaad waren, legt de laatste zich nu kennelijk enthousiast bij de plannen van het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoerbedrijf (GVB) en de Stadsregio Amsterdam (SRA) neer. Dat blijkt uit zijn brief aan de gemeenteraad.

De gemeente werd eind april plotseling geconfronteerd met een Vervoerplan 2018 van het GVB, waarin tegen eerdere afspraken op bestuurlijk niveau ion de route van tramlijn 5 was veranderd. Wethouder Brandes spraak daarover zijn ongenoegen uit, vooral omdat er zonder enig overleg was afgeweken van de bestuursovereenkomst Amstelveenlijn. Dat wekte zijn ergernis, meldt hij aan de raad.

Werk aan Amstelveenlijn begonnen bij 3 kruispunten

tramlijn_51[1]Van vandaag (maandag 26 september) af  is zichtbaar het werk aan de nieuwe Amstelveenlijn begonnen. Het gaat om het graven van proefsleuven in de omgeving van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Voor de ombouw moeten er kabels en leidingen worden verlegd bij deze drie kruispunten. Om de exacte ligging van deze kabels en leidingen in beeld te brengen en om te bepalen waar ruimte is om ze naartoe te verleggen, worden er 44 proefsleuven gegraven.

De proefsleuven worden op verschillende plaatsen gegraven ter plaatse van trottoirs, fietspaden en/of bermen. Het werk duurt circa zes weken. Er zijn geen wegafsluitingen nodig, maar er kan wel wat overlast zijn voor fietsers en voetgangers. Detailinformatie over de werkzaamheden is te vinden op www.amstelveenlijn.nl. Deze werkzaamheden vormen de opmaat naar verdere voorbereidende werkzaamheden in 2017, waaronder het verwijderen van groen en het verleggen van kabels en leidingen.

Klacht scootmobielers bij College mensrechten

tramlijn_51[1]Bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht dient woensdag 5 oktober een proces van twee bewoners van de Theems tegen het hoofdstedelijke Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB Holding N.V.). Zij hebben er bezwaar tegen in de nieuwe Amstelveenlijn (de omgebouwde lijn 51) niet meer met hun scootmobiel terecht te kunnen, waarmee overigens de gemeenteraad van Amstelveen heeft ingestemd.

Volgens de gebruikers van een scootmobiel  is de geplande maatregel een schending van de Wet gelijke behandeling, die voorschrijft dat men wegens een handicap of chronische ziekte niet mag worden gediscrimineerd. De gemeente Amstelveen, akkoord gaande met de plannen voor een omgebouwde Amstelveenlijn (verlengde van de Noord-Zuid lijn), heeft steeds gezegd dat dat niet zij maar de Stadsregio Amsterdam verantwoordelijk is voor het duperen van scootmobielers.