Categorie: "Milieu"

Zesde EnergieOntbijt in Elsrijk

Tweede energieontbijt

Er komt weer een door de gemeente via de organisatie Duurzaam Amstelveen georganiseerd zogenoemd EnergieOntbijt aan. Het wordt gehouden op woensdagochtend 31 januari is het zesde.

Thema dze keer: energie opwekken en opslaan in Elsrijk. Vanaf 8.30 uur zijn bewoners en ondernemers uit Elsrijk en andere geïnteresseerde Amstelveners welkom in de Stadsdorpskamer aan de Heemraadschapslaan 100. Samen met adviseurs gaan zij het gesprek aan en wisselen tips uit hoe zij het verduurzamen van hun woning kunnen realiseren. Het ontbijt duurt tot 11.30 uur.

“Dit EnergieOntbijt gaat over energie opwekken en opslaan in een jaren ‘30 wijk”, zegt de laaiend anthousiast over de energie-ontbijten zijnde BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid). De vraag is of huizen met beschermd dorpsgezicht ook geschikt daarvoor zijn en of op een dak van een huurwoning ook energie kan worden opgeslagen. Energie opwekken is ook onderdeel van het projectplan Duurzaam Elsrijk, één van de winnaars van het ‘Beste idee van Amstelveen’.”

School Kindercampus King ontvangt Wecycle-certificaat

Jarige Job vrijwilligers

De basisschool Kindercampus King heeft een Wecycle-certificaat met twee sterren ontvangen voor de opbrengst van een inzamelactie. Kinderen en hun ouders konden oude kleine elektrische apparaten op school inleveren voor recycling. Naast een mooie beloning kregen de scholen 1, 2 of 3 sterren op hun certificaat. Hoe meer apparaten ingeleverd, hoe meer sterren. De inzamelactie was onderdeel van een landelijke campagne, waaraan 209 basisscholen hebben deelgenomen verspreid over heel Nederland. De actie werd gecombineerd met lesmateriaal en is georganiseerd door Wecycle, die in ons land de inzameling en recycling organiseert van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

De scholen dragen zo hun steentje bij aan het milieu, want oude apparaten kunnen goed worden gerecycled. De landelijke opbrengst is ook nog eens goed voor een cheque van €10.000 voor Stichting Jarige Job. Met het bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. De jarigen ontvangen een Verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis.

Raat tegen afzetten commissarissen Eneco

Raat en Bot op weg naar aandeelhoudersvergadering Eneco.

Amstelveen hoort niet bij de 29 van de 53 gemeenten die als aandeelhouders van energiemaatschappij Eneco het vertrouwen in de Raad van Commissarissen (RVC) willen opzeggen. Dat zegt wethouder Herbert Raat (VVD), voorstander van behoud van aandelen door plaatselijke overheden. Met zijn standpunt omtrent dat behoud, ook overgenomen door de gemeenteraad, staat hij lijnrecht tegenover de meerderheid van de gemeenten, aangevoerd door Rotterdam als grootste aandeelhouder.

Raat en wethouder Peter Bot (bbA) van duurzaamheid togen vrijdag naar het Eneco hoofdkantoor in Rotterdam, waar bestuurder Jeroen de Haas en RVC-voorzitter Edo van den Assem van Eneco tekst en uitleg alle aandeelhouders gaven over de ontstane situatie. De 29 vinden dat de RVC teveel aan de leiband van het bestuur (zeg maar de directie) van Eneco loopt, die een tot nu toe gevoerd groen beleid voorstaat en dat wil voortzetten. Maar de aandelen moeten wegens nieuwe wetgeving naar commerciële partners. Privatisering dus waar Rotterdam warm voor loopt. Inmiddels aast Shell op de aandelen, waar Bot zich in het openbaar al eerder tegen heeft uitgesproken.

CDA: Geen woorden maar daden met duurzaamheid

De gemeente mag dan mooie ambities ventileren over duurzaamheid, volgens het CDA mag er best een concreet schepje bovenop. De plaatselijke afdeling zegt dat in verband met het congres ‘van gas los’ op 1 februari een Hoofddorp, dat overigens op die datum tegelijk wordt gehouden met het door Amstelveen georganiseerde symposium in Rotterdam om de aandelen van gasleverancier Eneco in handen van gemeenten te houden.

CDA-bestuurslid Bert Rouwenhorst is opsteller van het verkiezingsprogramma van de partij in Amstelveen en initiatiefnemer van het congres in Hoofddorp. Volgens het CDA moet op het gebied van duurzaamheid het in Amstelveen niet bij woorden van B&W blijven, maar zijn daden nodig.

Symboolpolitiek

‘Geen symboolpolitiek, maar acties die er echt toe doen’, zegt de afdeling. Amstelveen mag wat haar betreft best voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Daarbij hoeft de stad niet zelf het wiel uit te vinden, zegt get CDA. Zij wijst naar andere gemeenten die zichtbare resultaten boeken. Haar advies: Werk zoveel mogelijk samen met buurgemeenten, bedrijfsleven en organisaties met soortgelijke doelstellingen.

Scan circulaire economie

Peter Bot

Om ook uit het oogpunt van duurzaamheid een ‘Smart City’ te worden, start de gemeente nu een scan circulaire economie. Zeg maar een analyse van hoe het er op dat gebied voor staat en wat er nog kan worden gedaan. Die is in mei naar verwachting klaar.

Bij een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt, doceert de gemeente. En door grondstoffenstromen in de stad te analyseren, ‘kan worden bekeken waar het nodig en mogelijk is grondstoffen in de kringloop te houden’, meldt zij. De gemeente voert de scan uit in samenwerking met zogenoemde ‘duurzaamheidspartners’, zoals corporatie Eigen Haard, Rabobank, Gideon Goudsmit en Ondernemersvereniging Amstelveen.

Eerder stelde de gemeente een Economische Agenda en de Aanpak Duurzaamheid vast.

Volgens D66 wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken) beseffen steeds meer ondernemers dat grondstoffen eindig zijn en zien zij kansen voor circulaire productieprocessen, het gebruik van onuitputtelijke energie – zoals wind- en zonne-energie – en het benutten van reststoffen. “Door samen met een aantal duurzaamheidspartners en andere Amstelveense ondernemers een scan uit te voeren, maken we inzichtelijk waar kansen liggen.” De gemeente financiert de scan.

Duizenden zonnepanelen collectief gekocht

In Noord-Holland en Utrecht kochten via de Vereniging Eigen Huis ruim 4.760 deelnemers een compleet zonnepanelensysteem. Zij maakten gebruik van een actie voor collectieve inkoop ervan.

Vanaf eind september 2017 konden alle inwoners van Noord-Holland en Utrecht zich vrijblijvend inschrijven daarvoor. Meer dan 13.500 mensen deden dat. Leveranciers Tautus en SolarNRG wonnen op 1 november de veiling. Zij boden een scherpe prijs voor een compleet systeem, dat 27,5% lager ligt dan de actuele marktprijs (bron: Milieu Centraal).

 

Regionale klimaatatlas in strijd tegen water en hitte

Omdat men in de regio klimaatbestendigheid wenst, hebben Waterschap Amstel Gooi en Vecht en gemeente Amstelveen, samen met veertien gemeenten, getest hoe klimaatbestendig hun omgeving is. De resultaten zijn verwerkt in een klimaatatlas, die gebieden met kwetsbaarheid voor extreme wateroverlast en dito hitte in beeld brengt.

Op Prinsjesdag dit jaar is afgesproken dat gemeenten in 2019 inzichtelijk moeten hebben hoe klimaatbestendig hun buitenruimte is. Met de klimaatatlas voldoet de gemeente al aan die verplichting. Uiteindelijk doel: in 2050 moet de hele gemeente klimaatbestendig zijn ingericht. Volgens wethouder Peter Bot van Duurzaamheid en Integraal Wijkbeheer (BBA) maakt de test de gemeente bewust van de gevolgen van extreme klimaatveranderingen. “Daar hebben we tot nu toe nog niet mee te maken gehad”, geeft hij toe. Maar: “Het geeft ons inzicht waar we samen met het waterschap en buurgemeenten op moeten inzetten. Ook inwoners en ondernemers kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Zij kunnen bijdragen door bijvoorbeeld minder betegeling van hun perceel en meer groen waardoor water bij extreme regenval beter afgevoerd kan worden. Daarnaast kan beplanting op een plat dak zorgen voor betere watergeleiding en het voorkomen van hittestress. We geven daarvoor ook subsidie met onze regeling Groene Daken”.

De resultaten zijn in te zien via https://agv.klimaatatlas.net. Informatie over de subsidieregeling groene daken staat op www.amstelveen.nl/groenedaken.

 

 

 

Lokale overheid op duurzaamheidstoer

Peter Bot

Alle overheden moeten duurzaam gaan inkopen. In 2050 voor de volle honderd procent. Namens Amstelveen heeft wethouder Peter Bot van Duurzaamheid (Burgerbelang) vorige week zijn handtekening gezet onder een door de rijksoverheid opgestelde overeenkomst daartoe. Die heet officieel het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)’.

Volgens Bot verplicht de gemeente zich duurzame eisen te stellen aan haar inkoop. Deze eisen lopen uiteen van effecten die producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. We stellen met elkaar vast welke inkoopcriteria wij gebruiken en hoe we toetsen of de geleverde diensten en goederen ook duurzaam zijn”.

Duurzame organisatie

De gemeente zegt in 2030 haar organisatie onafhankelijk te willen laten zijn van fossiele brandstoffen en in aanloop daarheen al zoveel mogelijk materialen inkopen van grondstoffen die in de kringloop worden gehouden en mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen. Te denken valt daarbij aan de inkoop van speeltoestellen en de inzet van zorg bij de Hulp bij het Huishouden. Gemeentelijke afdelingen worden gestimuleerd duurzaam in te kopen door bij product- en marktanalyses op een rij te zetten wat het meest duurzaam is, zegt zij. ‘Bijvoorbeeld bij inkoop van kantoorinrichting. De gemeente neemt duurzaamheidscriteria op in haar opdrachten.’

EnergieOntbijt voor Kronenburg en Bankras

Er komt weer een zogenoemd EnergieOntbijt aan. Dat organiseert Duurzaam Amstelveen in opdracht van de gemeente op vrijdagochtend 15 december (08.30 tot 11.00 uur). Het wordt gehouden bij Huismeesters van Nest (Laan van Kronenburg 14). Bewoners en ondernemers uit de wijken Uilenstede, Kronenburg en Bankras-Kostverlorenhof – maar ook andere Amstelveners mogen meedoen – kunnen er met elkaar praten over vermindering van energieverbruik en duurzaam opwekken van energie.

Het is niet het eerste zogenoemde EnergieOntbijt en wethouder Peter Bot van Doorzaamheid (Burgerbelangen) zegt met deze aanpak bewust de wijken in te gaan om energiebesparing laagdrempeliger te maken. “Doel is te zorgen dat het gesprek over duurzaamheid in heel Amstelveen op gang komt”, zegt hij. “Vragen die centraal staan tijdens dit ontbijt zijn: Hoe kunnen we van elkaar leren om ons energieverbruik te verminderen? Helpen een duurzame school of energy battles tussen basisscholieren hierbij? Wat leren duurzame ondernemers en studentonderzoekers van elkaar? Welk leereffect heeft een energiescan van je eigen woning?”

A’veen: derde plek schone winkelcentra

De gemeente Amstelveen is als derde geëindigd in de categorie ‘Middelgrote gemeente met Schoonste Winkelgebieden’ in de verkiezing van het Schoonste Winkelgebied 2017. Dat maakte NederlandSchoon bekend tijdens het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’.

Uit het onderzoek, dat afgelopen zomer plaatsvond, bleek volgens de organisatie dat de gemeente Amstelveen goed scoort op het gebied van groen, inrichting en betrokkenheid van de ondernemers. Daarnaast is gebleken dat bezoekers zich in de winkelgebieden in deze gemeente veilig voelen, zowel overdag als ’s avonds. Veenendaal eindigde er in de categorie middelgrote gemeenten op de eerste en Súdwest-Fryslân op de tweede plek.