Categorie: "Milieu"

Scan circulaire economie

Peter Bot

Peter Bot

Om ook uit het oogpunt van duurzaamheid een ‘Smart City’ te worden, start de gemeente nu een scan circulaire economie. Zeg maar een analyse van hoe het er op dat gebied voor staat en wat er nog kan worden gedaan. Die is in mei naar verwachting klaar.

Bij een circulaire economie worden grondstoffen hergebruikt, doceert de gemeente. En door grondstoffenstromen in de stad te analyseren, ‘kan worden bekeken waar het nodig en mogelijk is grondstoffen in de kringloop te houden’, meldt zij. De gemeente voert de scan uit in samenwerking met zogenoemde ‘duurzaamheidspartners’, zoals corporatie Eigen Haard, Rabobank, Gideon Goudsmit en Ondernemersvereniging Amstelveen.

Eerder stelde de gemeente een Economische Agenda en de Aanpak Duurzaamheid vast.

Volgens D66 wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken) beseffen steeds meer ondernemers dat grondstoffen eindig zijn en zien zij kansen voor circulaire productieprocessen, het gebruik van onuitputtelijke energie – zoals wind- en zonne-energie – en het benutten van reststoffen. “Door samen met een aantal duurzaamheidspartners en andere Amstelveense ondernemers een scan uit te voeren, maken we inzichtelijk waar kansen liggen.” De gemeente financiert de scan.

Duizenden zonnepanelen collectief gekocht

ZonnepanelenIn Noord-Holland en Utrecht kochten via de Vereniging Eigen Huis ruim 4.760 deelnemers een compleet zonnepanelensysteem. Zij maakten gebruik van een actie voor collectieve inkoop ervan.

Vanaf eind september 2017 konden alle inwoners van Noord-Holland en Utrecht zich vrijblijvend inschrijven daarvoor. Meer dan 13.500 mensen deden dat. Leveranciers Tautus en SolarNRG wonnen op 1 november de veiling. Zij boden een scherpe prijs voor een compleet systeem, dat 27,5% lager ligt dan de actuele marktprijs (bron: Milieu Centraal).

 

Regionale klimaatatlas in strijd tegen water en hitte

Den-Haag-Mw.-R.-PronkOmdat men in de regio klimaatbestendigheid wenst, hebben Waterschap Amstel Gooi en Vecht en gemeente Amstelveen, samen met veertien gemeenten, getest hoe klimaatbestendig hun omgeving is. De resultaten zijn verwerkt in een klimaatatlas, die gebieden met kwetsbaarheid voor extreme wateroverlast en dito hitte in beeld brengt.

Op Prinsjesdag dit jaar is afgesproken dat gemeenten in 2019 inzichtelijk moeten hebben hoe klimaatbestendig hun buitenruimte is. Met de klimaatatlas voldoet de gemeente al aan die verplichting. Uiteindelijk doel: in 2050 moet de hele gemeente klimaatbestendig zijn ingericht. Volgens wethouder Peter Bot van Duurzaamheid en Integraal Wijkbeheer (BBA) maakt de test de gemeente bewust van de gevolgen van extreme klimaatveranderingen. “Daar hebben we tot nu toe nog niet mee te maken gehad”, geeft hij toe. Maar: “Het geeft ons inzicht waar we samen met het waterschap en buurgemeenten op moeten inzetten. Ook inwoners en ondernemers kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Zij kunnen bijdragen door bijvoorbeeld minder betegeling van hun perceel en meer groen waardoor water bij extreme regenval beter afgevoerd kan worden. Daarnaast kan beplanting op een plat dak zorgen voor betere watergeleiding en het voorkomen van hittestress. We geven daarvoor ook subsidie met onze regeling Groene Daken”.

De resultaten zijn in te zien via https://agv.klimaatatlas.net. Informatie over de subsidieregeling groene daken staat op www.amstelveen.nl/groenedaken.

 

 

 

Lokale overheid op duurzaamheidstoer

Peter Bot

Peter Bot

Alle overheden moeten duurzaam gaan inkopen. In 2050 voor de volle honderd procent. Namens Amstelveen heeft wethouder Peter Bot van Duurzaamheid (Burgerbelang) vorige week zijn handtekening gezet onder een door de rijksoverheid opgestelde overeenkomst daartoe. Die heet officieel het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)’.

Volgens Bot verplicht de gemeente zich duurzame eisen te stellen aan haar inkoop. Deze eisen lopen uiteen van effecten die producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt. We stellen met elkaar vast welke inkoopcriteria wij gebruiken en hoe we toetsen of de geleverde diensten en goederen ook duurzaam zijn”.

Duurzame organisatie

De gemeente zegt in 2030 haar organisatie onafhankelijk te willen laten zijn van fossiele brandstoffen en in aanloop daarheen al zoveel mogelijk materialen inkopen van grondstoffen die in de kringloop worden gehouden en mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen. Te denken valt daarbij aan de inkoop van speeltoestellen en de inzet van zorg bij de Hulp bij het Huishouden. Gemeentelijke afdelingen worden gestimuleerd duurzaam in te kopen door bij product- en marktanalyses op een rij te zetten wat het meest duurzaam is, zegt zij. ‘Bijvoorbeeld bij inkoop van kantoorinrichting. De gemeente neemt duurzaamheidscriteria op in haar opdrachten.’

EnergieOntbijt voor Kronenburg en Bankras

Energieontbijt 7 juli 2017Er komt weer een zogenoemd EnergieOntbijt aan. Dat organiseert Duurzaam Amstelveen in opdracht van de gemeente op vrijdagochtend 15 december (08.30 tot 11.00 uur). Het wordt gehouden bij Huismeesters van Nest (Laan van Kronenburg 14). Bewoners en ondernemers uit de wijken Uilenstede, Kronenburg en Bankras-Kostverlorenhof – maar ook andere Amstelveners mogen meedoen – kunnen er met elkaar praten over vermindering van energieverbruik en duurzaam opwekken van energie.

Het is niet het eerste zogenoemde EnergieOntbijt en wethouder Peter Bot van Doorzaamheid (Burgerbelangen) zegt met deze aanpak bewust de wijken in te gaan om energiebesparing laagdrempeliger te maken. “Doel is te zorgen dat het gesprek over duurzaamheid in heel Amstelveen op gang komt”, zegt hij. “Vragen die centraal staan tijdens dit ontbijt zijn: Hoe kunnen we van elkaar leren om ons energieverbruik te verminderen? Helpen een duurzame school of energy battles tussen basisscholieren hierbij? Wat leren duurzame ondernemers en studentonderzoekers van elkaar? Welk leereffect heeft een energiescan van je eigen woning?”

A’veen: derde plek schone winkelcentra

BotDe gemeente Amstelveen is als derde geëindigd in de categorie ‘Middelgrote gemeente met Schoonste Winkelgebieden’ in de verkiezing van het Schoonste Winkelgebied 2017. Dat maakte NederlandSchoon bekend tijdens het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’.

Uit het onderzoek, dat afgelopen zomer plaatsvond, bleek volgens de organisatie dat de gemeente Amstelveen goed scoort op het gebied van groen, inrichting en betrokkenheid van de ondernemers. Daarnaast is gebleken dat bezoekers zich in de winkelgebieden in deze gemeente veilig voelen, zowel overdag als ’s avonds. Veenendaal eindigde er in de categorie middelgrote gemeenten op de eerste en Súdwest-Fryslân op de tweede plek.

Leerlingen Palet-Zuid reinigen omgeving

36871_fullimage_kinderen PaletLeerlingen van basisschool Palet-Zuid hebben gaan zwerfafval rond hun school opruimen. Daartoe tekenden schooldirecteur Annemarie Timmer en wethouder Peter Bot (bbA) van Afvalbeheer en Natuur- en Milieu-educatie dinsdag 14 november een convenant in de gymzaal.

Fonds voor ‘groene bouwleges’

Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven

Wie duurzaam (ver) bouwt, hoeft minder leges te betalen. Op initiatief van coalitie partijen D66 en VVD ging de gemeenteraad daarmee woensdag akkoord. Er komt een fonds van 300.000 euro beschikbaar voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding van de verschuldigde leges.

Daarop kunnen inwoners halverwege 2018 aanspraak maken.

Voorbeelden van duurzame bouwplannen, waarvoor men voor de ‘groene leges’ in aanmerking komt, zijn initiatieven die leiden tot energieopwekking of (extra) isolatie.

CDA wil Eneco-dividend in fonds duurzaamheid

Gerard Hulsman

Gerard Hulsman

Het CDA Amstelveen wil dat de jaarlijkse dividenden van energiebedrijf Eneco, die aan de gemeente worden uitbetaald, in een fonds komen om Amstelveen sneller duurzamer te maken. Het gaat volgens het CDA om een jaarlijks bedrag van ongeveer 625.000 euro.

CDA-raadslid Gerard Hulsman wil woensdag aan de gemeenteraad voorstellen een zogenaamd Eneco Duurzaam Dividend Fonds op te zetten.

Een maand geleden besloot de voltallige raad de gemeentelijke Eneco-aandelen niet te verkopen. In totaal zijn nu 53 gemeenten de aandeelhouders van de energiereus, maar onder meer Rotterdam (met 32% van de aandelen) wil verkopen aan een marktpartij en desnoods naar de beurs gaan. Daar voelt Amstelveen, tot nu toe in de minderheid, niets voor.

D66 en BBA: Energielabel A gemeente

energielabel_aNieuw is het geenszins, want in de gemeenteraad werd al eerder door veel fracties gehamerd op het energie-aambeeld. In gemeentelijke gebouwen moet qua energie het goede voorbeeld worden gegeven, vindt de politiek. Met de verkiezingen in aantocht komen coalitiepartijen D66 en BBA (Burgerbelangen) nu met een motie om ‘op termijn’ heel het gemeentelijke vastgoed van energielabel A te voorzien.

In 2040 moet heet de regio klimaatneutraal zijn, is het plan. Ook Amstelveen dus. Beperking van energie moet vooral uit de bebouwde omgeving komen, die goed is voor 40% van het verbruik. Het plan is al dat er volgend jaar scenario’s worden uitgewerkt om snel te bekijken hoe snel het gemeentelijk vastgoed meer energiezuinig of op termijn energieneutraal kan worden. Minimaal moet het energielabel A halen, voegen D66 en BBA daar dus nu aan toe.