Categorie: "Ingezonden brieven"

Het JIP Amstelveen is geboren!

Wijkcoach Caron Honold maakte een dag na ‘Parijs’ de een persoonlijk verslag van de oprichtingsbijeenkomst van JIP Amstelland, het Joods-Islamitisch Platform.

Ruth, Hafida, Hadassa en Omar zetten de laatste stoelen recht, snijden nog een koosjere cake aan en testen de beamer. Het wachten is op joden en moslims uit Amstelveen: zouden ze komen? Zouden joden en moslims bij elkaar willen komen, een dag na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs?

Al vijf maanden was deze bijeenkomst van 15 november voorbereid door het joods-islamitisch platform (JIP). Omar, Hadassa, Hafida en Ruth hebben vele gesprekken gehad over de overeenkomsten tussen joden en moslims en het recht voor iedereen om zichzelf te mogen zijn, ook in Amstelveen. En nu was iedereen uitgenodigd om mee te praten, elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen.

Hoop

Dat is precies wat er gebeurde. Vijfenveertig mensen waren aanwezig om naar rabbijn Groenewoudt te luisteren, om te horen wat Aise Turk, geestelijk verzorger, vanuit Islamitisch perspectief vertelde en om naar elkaar te luisteren. Gesprekken van hoop.

Thema’s die tot in de diepte werden besproken waren ontmoeting, eerlijkheid naar elkaar, echte interesse in elkaar, kinderen leren omgaan met diversiteit, kinderen een spiritueel houvast bieden.

“De dag na Parijs” spraken Amstelveense moslims en joden zich uit voor meer bijeenkomsten van deze aard. Citaten werden voorgelezen uit de Thora en de Koran, waaruit naar voren komt dat moslims en joden, ook volgens de geschriften, dicht bij elkaar staan.

De eerste bijeenkomst van het JIP was mooi en belangrijk. Suggesties voor volgende bijeenkomsten werden al aangereikt. Zo wil Rabbijn Groenewoudt mensen uit het onderwijsveld betrekken, om in gesprek te gaan over en met jongeren. Een ander idee was om op bezoek te gaan bij elkaar.

Heel Amstelveen

Ik blik terug . Januari 2015 vroeg Omar el Hri van de CEA (Centrum eenheid Amstelveen) of ik hem in contact kon brengen met iemand uit de joodse gemeenschap. Als wijkcoach doe ik dat beroepshalve: vinden, versterken en verbinden. Al snel vond ik Hadassa, toen voorzitter van de sjoel Amstelveen, bereid om met Omar in gesprek te gaan en daarmee startten de, voor mij zeer leerzame, gesprekken tussen Ruth, Omar, Hadassa en Hafida.

Het is belangrijk dat joden en moslims elkaar leren kennen en opzoeken, het was belangrijk dat de bijeenkomst in eerste instantie, een bijeenkomst tussen joden en moslims was.

Toch zie ik vooruitblikkend hoe over een tijd heel Amstelveen erbij betrokken is: joods, moslim en andere geloven. Ik was bij de geboorte van het JIP en zal de groei volgen!

 

 

 

‘Schildersbuurt toch naar de sloop?’

Foto: amstelveenweb.com

De bewoners Bouke de Boer en Edwin Ardon van de Schildersbuurt hebben de indruk dat het proces rond de vernieuwing van het Stadshart toch een kant op gaat die schadelijk is voor de wijk. Dat blijkt uit de ingezonden broef die z\ij naar de lokale media stuurden.

‘Een aantal jaren geleden zijn de voorgenomen plannen van Unibail Rodamco (UR) om een deel van de Schildersbuurt in Amstelveen te slopen in het kader van de nieuwe plannen voor het Stadshart te Amstelveen gelukkig geblokkeerd door een heftig protesterende buurtgemeenschap en een kritische gemeenteraad die het college van B en W tot de orde riep. Zowel het college van B en W als UR beloofde beterschap, nadat bleek, dat ze dit plannings- en besluitvormingsproces verkeerd hadden ingeschat en de plannen als onrealistisch werden beschouwd.

Armoedeval is gewoon bezuiniging

Wil Groeneweg Roode reageert op de melding op de gemeentelijke pagina in de lokale krant dat de gemeente de armoedval voor mensen die uit een uitkering komen en naar een baan gaan, wil verkleinen. Volgens haar is het een doodgewone bezuiniging van de gemeente ten koste van de minima. Zij hoopt dat politieke partijen in de raadscommissie Burgers en Sameleving aanstaande woensdag kritische vragen stellen an veramtwoordelijk wethouder Maaike Veeningen (D66).

 (Door Wil Groeneweg Roode)

‘Mijn hoop is gevestigd op alle politieke partijen met lef, moed en daadkracht om kritische vragen te stellen aan wethouder Veeningen. Want is het niet zo dat alle mensen met kleine baantjes en daardoor onder bijstandsniveau moeten leven aanvullende bijstand ontvangen? En dat dus ook deze doelgroep moet gaan inleveren? Een alleenstaande moeder met twee kinderen die dus al lang werkt moet extreem inleveren. Maar zoals u allemaal weet is er bijvoorbeeld in de thuiszorg geen 40 uur te werken. De reistijd telt immers niet mee tussen de cliënten door. Een burger die uren bij elkaar sprokkelt en die het niet lukt om een minumum inkomen te vergaren krijgt van dit college de kous op de kop. Deze vrouw gaat ongeveer 1100 euro inleveren per jaar. Hoe zo, werken loont?’

‘En hoeveel mensen in de bijstand werken al? Het antwoord is nergens te vinden in de stukken van de wethouder. En waarom wil zij het woonlastenfonds opheffen? Dit terwijl de huren al enorm hoog zijn in Amstelveen en dit een noodzakelijke bijdrage is voor minima.’

‘En waarom de vergoedingen voor kinderen ombuigen naar tegemoetkomingen? Deze regelrechte bezuiniging is onvoorstelbaar omdat het om kinderen gaat. Het is het uitsluiten van kinderen in onze maatschappij met alle gevolgen van dien. Waar moet je het geld vandaan halen als de gemeente alleen nog maar een tegemoetkoming wil geven in plaats van een vergoeding?’

Keihard

‘Keiharde bezuinigingen over de ruggen van de minima. En dit terwijl het college weet dat de meerderheid van mensen in de bijstand of aanvullende bijstand heeft of schulden. Zij vertegenwoordigen het grootste percentage cliënten bij Balans, de afdeling bij de gemeente die mensen moet helpen om in de schuldsanering te komen’

‘Kom er niet mee aan als college dat je de armoedeval wil verkleinen. Het zou het college sieren om inderdaad mensen en gezinnen met een iets hoger inkomen ook in aanmerking te laten komen voor de Amstelveenpas. Dat is echt het verkleinen van de armoedeval! Maar keihard bezuinigingen op minima, zogenaamd om te stimuleren dat werken loont. is een gotspe. Want waar zijn die banen? Die banen die maken dat je een ruim inkomen kan verdienen? Die zijn er niet voor minima. En al helemaal niet voor de oudere burger die van de WW in de bijstand is gekomen en niet verder komt dan krantenwijken lopen. Want die zijn er wel, de kleine baantjes waar deze mensen al lang werkzaam in zijn. En dan heb ik het niet eens over een deel van mensen in de bijstand die er nooit meer uitkomen, niet omdat ze dat niet willen maar omdat ze ziek zijn of gehandicapt. Afhankelijk zijn van bijstand is waar niemand in terecht wil komen. Politieke Partijen in Amstelveen; stel vragen aan deze wethouder.’

 

 

 

Vragen over garantiebanen

In een Open Brief richt de heer Frank Bikker zich tot wethouder Maaike Veeningen, verantwoordelijk voor Werk en Inkomen binnen het college van B&W. Zij is onder meer bestuurslid van de over de jaar op te heffen AM Groep, de regionale sociale werkvoorziening.

  Geachte mevrouw Veeningen,

 Naar aanleiding van de berichten verschenen op de website van de gemeente Amstelveen op 16 december 2014 en de recentere in de plaatselijke pers rondom de voormalige sociale werkplaats heb ik wat vragen.  In het bericht van 16-12-2014 stond dat de regering 125.000 zogenaamde garantiebanen zou verstrekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van die 125.000 zou de (lokale) overheid er 25.000 voor zijn rekening nemen. De evaluatie zou in 2016 zijn.

Ook ‘trollen’ verrijking democratie

Ruud Oord

DOOR FRANK BIKKER

Geachte hr. Oord,

U stelt dat het niet altijd duidelijk is dat de artikeltjes in dichtbij.nl niet duidelijk zijn te onderscheiden van de redactionele artikelen. Ik vind dat feitelijk onwaar, omdat het er altijd bij staat.
Daarnaast stelt u dat er af en toe onjuistheden in de artikeltjes staan. Dat zal u heus wel eens gelijk in hebben, maar wat dan nog? Soms staan er ook zaken in, waarvan B&W nog niet van op de hoogte waren. Ik doe u enkel herinneren aan een stukje van mij over de sluiting van Olmenhof een poosje geleden. Daar stonden zaken in waar de hr. Raat en de toenmalige wethouder mevr. Koops niet van op de hoogte waren. Ook stonden er zaken van mijn kant in die niet klopten. Daar is in een open reactie vanuit de gemeente allemaal op gereageerd en actie op ondernomen.
Het kan zelfs op kleine zaken bijdragen aan een efficiëntere of eerlijker gang van zaken. Ik doel hier bijvoorbeeld op een voorlichtingsavond betreffende autistme in de bibliotheek waar 12,50 euro p.p. voor werd gevraagd. Hier reageerde ik op door te stellen dat dit niet eerlijk was tov van de minima. De hr. Raat nam dit vervolgens over door te zeggen dat dit soort voorlichting voor iedereen toegankelijk moest zijn.
Ik noem dat een verrijking van de democratie en natuurlijk spuien mensen hun zienswijze op zo’n medium en natuurlijk zitten er “trollen” tussen, maar dat is toch inherent aan de formule van dichtbij.nl.
Daarnaast ik heb op de redactie dichtbij.nl burelen nog nooit een critische houding t.a.v. de gemeente weten te bespeuren. Zij nemen gewoon de zaken over die de gemeente op haar website publiceert. Zij hebben ook daarvoor niet de menskracht in huis. Ik zou juist blij zijn dat er nog mensen zijn die de gemeentepolitiek volgen, want zelf doen de meeste partijen geen moeite om na de verkiezingen met hun kiezers open en bloot te communiceren.
Voor de verkiezingen wel. Ik kreeg diverse openbare reacties van de politieke partijen, erna slechts één.
Trouwens wat let u om van dichtbij.nl ook gebruik te maken, maar dan in uw voordeel? Niets toch???

Hoogachtend,
“een stukjesschrijver”
Frank Bikker.

P.S. Ik publiceer dit expres bij Amstelveen Blog, zodat u ziet dat ik hier ook volop de gelegenheid krijg om een stukje te schrijven.

‘Toekomst welzijn in handen van incompetente figuren’

Volgens vrijwilliger van De Meent en hoofdredacteur van wijkblad Gondelkoerier Jan Demming heeft de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ Amstelveen met het ontslag van twee beheerders van het wijkcentrum en het veroorzaken van deining onder vrijwilligers de knuppel in het hoederhok gegooid. Voor zover gemeenteraad en college van B&W dat nog niet hadden gedaan. Demming zegt de knuppel met liefde op te rapen.

‘Waarom vrijwillig afval opruimen als ik er voor betaal?’

Amstelvener Jan van der Kraats zal zeker niet als zogenoemde ‘zapper’ bij de gemeente melden, om met een daartoe beschikbaar gesteld apparaat zwerfvuil in bosjes en op straat te verwijderen. Hij heeft naar zijn zeggen in de lokale pers met verbazing de gemeentelijke oproep gelezen mee te helpen met het reinigen van de leefomgeving en daartoe grijpers en zakken te komen ophalen. ‘Waar gaat het naar toe?’ vraagt hij in een brief aan de gemeentelijke afdeling Natuur en Milieu Educatie (NME), die blijkbaar voor de actie verantwoordelijk is. Van der Kraats: ‘De gemeente vraagt ons al plastic in te zamelen en die in de door de haar gratis aangeboden zakken te doen en wekenlang in ons huis te bewaren. Nu vraagt de gemeente om het zwerfvuil op te rapen en stelt hiervoor een grijper en plastic zakken beschikbaar. In de winter verstrekte de gemeente zogenaamd strooizout om rond huis of bedrijf te strooien.’

Mag het een onsje minder zijn?

Door Jacqueline Koops, fractievoorzitter ChristenUnie

Als vrouw maak ik me al tijden ernstig zorgen over de waardigheid van de vrouw in onze maatschappij en dan met name wat we onze jongeren daarover leren. In onze huidige tijd wordt de vrouw op zenders als MTV of TMC neergezet als een schaars geklede dame die zich laat omringen door pooierachtige figuren en gewillig is om verleidelijke acts te laten zien.