Computers kinderen: minimaregel of commercie?

Wil Roode

(Door Wil Groeneweg-Roode) 

Op de website van de gemeente Amstelveen is onder de computerregeling schoolgaande kinderen opgenomen: “Heeft u een laag besteedbaar inkomen en kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar of een kind van zes of zeven jaar met een door de school geconstateerde leerachterstand? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.” De gemeente verstaat onder een laag besteedbaar inkomen een bijstandsuitkering of een laag inkomen.

De gemeente geeft hiervoor als motivatie: “Kinderen moeten mee kunnen doen. Meedoen vergroot hun kansen in de samenleving. Een computer thuis is tegenwoordig onmisbaar voor kinderen. Ze hebben hem nodig voor hun huiswerk, het maken van werkstukken en om informatie op te zoeken.” De VMA is het helemaal eens met deze motivatie. Namelijk, door kinderen van ouders met een laag besteedbaar inkomen de mogelijkheden te geven mee te doen met kinderen van ouders met een hoger inkomen, krijgen deze kinderen de kans om hun situatie later te verbeteren.

Daarom juicht de VMA het principe van een computerregeling heel erg toe.

 Tablet

Als meer praktische invulling geeft de gemeente: “Dan kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor een laptop of computer, printer en toebehoren tot maximaal € 300,00 per huishouden per periode van 4 jaar. Ook kunt u in aanmerking komen voor een internetvergoeding van € 180,- per 12 maanden per huishouden. De computerregeling geldt uitdrukkelijk niet voor de aanschaf van een tablet.

Waar moet de laptop of computer aan voldoen?        Schermgrootte: 14-15 inch. Processor: Intel Core i3 2328M of AMD dual core A6-4400M. Intern geheugen: 4 GB. Harde schijf capaciteit: 320 GB. Mogelijkheid voor WIFI

 Voorwaarden

De gemeente Amstelveen stelt de volgende voorwaarden voor deze regeling:

U en uw inwonende kind(eren) staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Amstelveen.  Uw inwonende kind(eren) is/zijn tussen de 8 en 18 jaar en moeten een schoolopleiding volgen. Uw netto (gezins)inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de geldende inkomensnorm voor bijzondere bijstand. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan is toegestaan volgens de Participatiewet.

Vanuit de praktijk hebben wij begrepen dat conform de regeling aanschaf computer de door de gemeente Amstelveen te geven vergoeding van 300 euro enkel te besteden is bij Me.com in Amstelveen. Omdat dit ons bevreemde, is de website https://www.amstelveen.nl/web/Amstelveenloket/Werk-en-inkomensondersteuning/Voorzieningen-voor-minima/voorzieningenproducten/Computerregeling-voor-schoolgaande-kinderen.htm bestudeerd, evenals de op deze website getoonde pdf- documenten “Aanvraag Bijzondere Bijstand Amstelveenpas Amstelveen” d.d. 7 maart 2017 en “Folder Voorzieningen voor de minima 2016” d.d. 5 januari 2016. Hierin wordt de verplichting om deze voorziening specifiek bij Me.com af te nemen niet genoemd.

 Aanbiedingen

Een detail dat de VMA u niet wil onthouden is dat Me.com niet de goedkoopste optie is om een laptop aan te schaffen. De goedkoopste laptop bij Me.com is 249 euro en is van het merk Asus (Asus vivobook L200HA FD-00531. Bij BCC was deze laptop ten tijde van ons onderzoek te koop voor 199 euro. Dit betekent dat iemand die op het moment van ons onderzoek gebruik maakte van de minimaregeling van de gemeente Amstelveen verplicht is voor een 50 euro duurdere optie te gaan dan de goedkoopste optie. Echter de markt in pc’s en laptops verandert snel door diverse aanbiedingen ed.

 Motie

Uiteraard hebben wij de gemeente Amstelveen om opheldering gevraagd. Van een teamleider minimaregelingen hebben wij d.d. 14 juni 2017 per email vernomen dat er tijdens de herijking van het minimabeleid een motie is aangenomen waarin is bepaald dat er een computerregeling in natura zou komen. Deze is tot stand gekomen middels een contract met MyCom. Een laptop aanschaffen bij BCC is binnen deze regeling derhalve niet mogelijk.

 Zorgkantoor

De VMA heeft ter vergelijking bekeken wat onder zorg in natura wordt verstaan om te bezien of zij de motivatie van de gemeente Amstelveen volgt. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura is over zorg in natura vermeld: “Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Bij zorg in natura zijn er een aantal zaken genoemd:

  1. De gemeente, zorgkantoor of de zorgverzekeraar contracteert de zorgaanbieder
  2. De gemeente of het zorgkantoor regelt de administratie daaromheen
  3. De afnemer kan afspraken maken over de wijze waarop hij of zij zorg en ondersteuning ontvangt

 Bij betalen

Als de VMA bovengenoemde aandachtspunten vergelijkt met de computerregeling, zijn de volgende zaken aan de orde:

  1. De gemeente contracteert het bedrijf waar de PC of laptap wordt afgenomen (hier: Me.com Amstelveen);
  2. De gemeente regelt deels iets aan administratie – de afnemer dient zelf bij Me.com het product aan te schaffen en kan een deel van het bedrag betalen met de brief van de gemeente. De rest dient de afnemer zelf bij te betalen;
  3. De afnemer kan afspraken maken met Me.com over het product wat hij of zij wil afnemen;
  4. De vergoeding computerregeling is een tegemoetkoming.  Dit betekent dat diegene die de laptop of pc aan wil schaffen altijd een bedrag dient bij te betalen.

 Twee zaken

De gemeente Amstelveen haalt volgens de VMA twee zaken door elkaar. Namelijk bij verstrekking in natura zou de VMA verwachten dat Me.com voor 300 euro een compleet pakket biedt conform de door de gemeente gestelde eisen en inclusief de software die kinderen bij normaal schoolgebruik nodig hebben om de computer te gebruiken. De VMA denkt dat dit een Officepakket is (minimaal: Word, Excel, Outlook, Powerpoint). Indien de gemeente Amstelveen de visie heeft dat een kind ook moet kunnen printen om zijn of haar schoolwerk goed te kunnen doen, zal hier ook een printer bij moeten horen. Deze goederen worden bij verstrekking in nature verstrekt aan de aanvragende partij vanaf de balie van het gemeentehuis.

 Combinatie

Echter. Omdat deze regeling spreekt van een “tegemoetkoming”, kan de gemeente motiveren niet gehouden te zijn het totaalpakket te verstrekken.

Met de combinatie van het beleid van “verstrekking in natura” enerzijds en een regeling opstellen op basis van een “tegemoetkoming” anderzijds, dwingt de gemeente Amstelveen mensen met een smalle beurs gebruik te maken van een relatief dure leverancier, waardoor zij met hun tegemoetkoming naar verwachting meer moeten bijbetalen voor de aanschaf van computerbenodigdheden dan als deze mensen de keuze hadden gehad om naar een andere leverancier, zoals BCC, te gaan. Dat terwijl de kern van “in natura verstrekken” is dat de afnemer een standaardproduct krijgt, waarbij de eigen bijdrage niet meteen afhankelijk is van welk product wordt afgenomen, maar van factoren als inkomen en vermogen.

De VMA vraagt zich af of de politiek in Amstelveen met deze regeling indirect bezig is met Me.com te bevoordelen of is de politiek bezig met het belang van de kinderen van mensen met een smalle beurs in Amstelveen?

 d66

Daarbij willen wij eraan memoreren dat D66 de landelijke partij is die onderwijs heel belangrijk vindt. In het huidige beleid van wethouder Veeningen van  Werk en Inkomen en vanuit D66 met betrekking tot de computerregeling schoolgaande kinderen zien wij dit D66 beleid niet terugkomen voor die kinderen die dit het hardst nodig hebben.

Omdat wij erop vertrouwen dat de politiek in Amstelveen regelingen bedenkt om de betreffende doelgroep te ondersteunen, adviseren wij de wethouder Werk en Inkomen en de politiek in Amstelveen om het begrip “in natura” zoals de politiek bij motie heeft aangenomen bij de herijking minimaregelingen serieus handen en voeten te geven, zodat kinderen van ouders met een laag inkomen een computer en toebehoren van de gemeente ontvangen waar ze direct mee aan de slag kunnen zonder dat hun ouders kosten hoeven te maken. Uiteraard is dit onze wens, maar omdat deze motie is aangenomen is dit –nemen wij aan- ook de wens van de politiek in Amstelveen.

VMA

Wil Groeneweg Roode

Lees ook:Kinderen minima mogen nu zelf computer kiezen
Lees ook:Alstublieft, een gratis computer…
Lees ook:Toch ook computer voor minima-kinderen van zes
Lees ook:‘Gemeente moet regeling gratis computers zesjarigen communiceren’
Lees ook:ChristenUnie: gratis computer voor zesjarige minima

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.