Categorie: "A9"

Raat wil regiokerk uit Annakerk

Herbert-Raat. Foto: privé archief H. Raat.

Een kerkgenootschap uit Amsterdam, met overigens een regionale functie, moet op initiatief van wethouder Herbert Raat de Annakerk verlaten. Hij heeft er bij de eigenaar van dat gebouw, Rijkswaterstaat, op aangedrongen de huur op te zeggen en het te gaan verhuren aan een lokale instelling. Dat zal waarschijnlijk een niet religieuze zijn.

Het bestaande huurcontract loopt tot maart 2017 en wordt niet verlengd. Rijkswaterstaat gaat nu op zoek naar een Amstelveense huurder, meldt Raat op zijn eigen website. De Annakerk is een gemeentelijk monument. De kerk werd door het bisdom Haarlem verkocht aan Rijkswaterstaat, in verband met de verbreding van de A9. Het zag er even naar uit dat de omn 1928 gebouwde St. Annakerk moest worden gesloopt, maar later werd duidelijk dat alleen de pastorie dat lot zou treffen.

Gemeente bespaart miljoen rente op A9

Herbert Raat

Omdat de rentestand nu zo laag is betaalt de gemeente eerder dan afgesproken een nog openstaand bedrag van € 20 miljoen aan Rijkswaterstaat. Daarmee bespaart zij € 1,1 miljoen. In totaal moest de gemeente ongeveer het dubbele bijdragen aan de overkapping van de verbrede A9. De helft daarvan is al betaald, de rest zou volgen in 2020, maar omdat de kasreserve het toelaat, doen B&W dat nu.

Financieel wethouder Herbert Raat (VVD) maakt graag een vergelijking met het huishoudboekje van gezinnen. “Net zoals die nu kijken naar bijvoorbeeld betere hypotheekvoorwaarden, boordelen wij geregeld onze bezittingen, schulden en financieringspositie. Door nu te betalen, behalen wij financieel voordeel en versterken we onze algemene reserve. Gelukkig ging Rijkswaterstaat daarmee akkoord.”

De gemeente zou tot 2020 jaarlijks aan het Rijk een rentevergoeding betalen over het openstaande bedrag. Die bedroeg in de jaren 2013 tot 2015, respectievelijk 1,4% en tweemaal 1,25%. Eind 2015 was € 20,8 verschuldigd en dat zou tot 2020 oplopen tot € 22,5 miljoen. Door nu te betalen is dat 21,1 miljoen. Er is een voorziening begroot van € 18,6 miljoen, zodat er 2,5 miljoen euro uit de algemene reserve moest worden bijgepast. Dat wordt nu dus minder.

Raat: ‘Overlast tijdens aanleg bredere A9′

Herbert Raat

Overlast tijdens de jarenlange werkzaamheden aan de verbreding van de A9 is onvermijdelijk, laten B&W weten. Omdat het Amstelveense wegennet wordt aangepast, kan volgens hen tijdens die aanleg het verkeer blijven doorstromen. De gemeente, Rijkswaterstaat, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland hebben een maatregelenpakket opgesteld over de nodige wegaanpassingen.

Het pakket is er op gericht het verkeer tijdens de verbreding van de A9 – de werkzaamheden duren van 2019 tot 2026 – soepel te laten verlopen, zeggen B&W. Verschillende busstroken worden bijvoorbeeld open gesteld voor al het verkeer en sommige kruispunten krijgen extra opstelstroken.

 

De aanleg van de A9 verloopt in fases, waarbij soms bepaalde op- en afritten tijdelijk worden afgesloten, waarschuwt de wethouder voor de A9 Herbert Raat (VVD). “Overlast is onvermijdelijk. Maar die voor moet onze inwoners, lokale ondernemers en bezoekers zo beperkt mogelijk blijft. Daarom treffen we nu al samen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen voorbereidingen,” zegt Raat.

Ruim 4000 ‘Bos-bomen’ gekapt voor A9

Ruim vierduizend nomen moeten worden gekapt in het Amsterdamse Bos, in verband met de verbreding van de A9 Dat heeft Amsterdam laten weten. Hoewel volledig Amstelveens grondgebied is het Bos privaatrechtelijk van Amsterdam. De gekapte bomen worden overigens gecompenseerd door herbeplanting, maar onduidelijk is of daarvoor dan even oude bomen als de gesneuvelde exemplaren worden gebruikt.

De verbrede weg wordt aangelegd door het Rijk, dat € 1,8 miljoen voor het gedeelte door het bos beschikbaar stelt. Het zegt aantasting ervan zoveel mogelijk te willen voorkomen. Er is een inrichtingsplan gemaakt.

Compensatie voor 6100 gekapte bomen A9

Herbert Raat

De aanleg van de verbrede A9 gaat 6100 bomen kosten, maar dat groen komt terug. Daarmee voldoen B&W aan de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘groen voor groen’. Van de gekapte bomen liggen er 4100 nonnen en 2100 buiten de bebouwde kom.

In een brief aan de gemeenteraad wijst wethouder Herbert Raat er op dat de groencompensatie is opgenomen in het ontwerp tracébesluit (OTR) voor de weg en bomen ook al volgens de Boswet waar mogelijk moet worden herbeplant. Het budget daarvoor kan overigens worden gebruikt om minder, maar duurdere bomen aks vervanging te laten dienen, met een grotere stamdiameter en dito kroon.

Voor herbeplanting of compensatie van bomen binnen de bebouwde kom is de gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van toepassing. Maar daarin staan alleen regels voor herbeplanting of compensatie van op de waardevolle bomenlijst opgenomen soorten. Die staan er niet bij de A9, maar – schrijft Raat – Rijkswaterstaat is bereid de gesneuvelde bomen binnen de bebouwde kom te herbeplanten. “Dit om een groene beleving voor weggebruiker en omgeving te bewerkstelligen. Dit leidende principe voor de A9 in Amstelveenkomt ook tot uitdrukking door de groene aankleding van de geluidsschermen.”

400 ‘zienswijzen’ over A9

Vierhonderd zogenoemde zienswijzen – een ander woord voor klachten – kwamen er bij Rijkswaterstaat binnen de plannen voor de vernieuwing van Rijksweg A9 bij Amstelveen. De Amstelveense informatieavonden over de verbreding van de A9 trokken 1150 belangstellenden. Zij konden aan de hand van 3D-visualisaties, animaties, luchtfoto’s en gesprekken met specialisten zicht gekregen in de ontwerpen van Rijkswaterstaat.

Het A9-projectteam bekijkt de ‘zienswijzen’ allemaal, wat doorgaans overigens zelden eindigt in aanpassing van de plannen door de overheid. Per bezwaar wordt bekeken of er wel of niet aan kan worden voldaan en of het past het binnen het beschikbare budget, zegt het team. Volgens Rijkswaterstaat worden afwijzingen goed onderbouwd.

De zienswijzen, die worden voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, kwamen van particulieren, maar ook van ondernemers, belangenorganisaties en bewonersverenigingen. De antwoorden worden vervolgens gebundeld in een rapport – de Nota van antwoord – dat onderdeel is van het gewijzigde Tracébesluit, waarin de eventuele – in elk geval spaarzame – wijzigingen zijn opgenomen. Zo gaat dat ook met gemeentelijke plannen altijd.

Actievoerders A9: ‘Raat informeert onjuist’

Herbert Raat

De actievoerders tegen verbreding van de A9 zonder tunnel blijven het fundamenteel oneens met wethouder Herbert Raat. Zij vinden dat hij op veel punten gemeenteraad en burgers onjuiste informatie biedt. Raat meldden bijvoorbeeld dat – in tegenstelling tot wat de actievoerders beweren – de luchtkwaliteit alleen beter in plaats van dramatisch slechter wordt.

Het antwoord van de tegenstanders daarop is dat de berekeningen voor luchtkwaliteit zijn modelbenaderingen van RWS zijn, niet gebaseerd op feiten.

Raat bestrijdt ook de opvatting van de actievoerders dat over het gewijzigde plan geen overleg met inwoners is geweest. “Wie wil er nou meedenken over geluidschermen,” reageert de actiegroep. “Het gaat om de complete wijziging van tunnel naar extra afslagen vanuit een open bak, daarover is niet met bewoners gesproken.” Die beschouwt de nieuwe plannen, waarmee de gemeente een bijdrage van € 100 miljoen voor een tunnel uitspaarde, als een

“eenmansactie van de wethouder”. En die is wat de tegenstanders betreft ‘Visieloos en Pennywise Poundfoolish’.

Petitie tegen A9 volgens Raat vol onjuistheden

Terwijl actievoerders tegen verbreding van de A9 zonder tunnel zijn en een flyer verspreiden met een petitie, die ondertekenaars aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen sturen, zegt wethouder Herbert Raat in een brief aan de gemeenteraad dat die tegenstanders van de nu op tafel liggende plannen niet de waarheid spreken.

Volgens het geruime tijd geleden al gepresenteerde nieuwe tracébesluit vervalt de tunnel, die Amstelveen € 100 miljoen zou kosten, en komen daarvoor in de plaats overkappingen. Daarover hebben inwoners niet kunnen meepraten, zeggen de actievoerders, wel over het tunnelplan. Raat signaleert in de flyer een verkeerde voorstelling van zaken en wil naar zijn zeggen de zorgen die door die onjuistheden kunnen ontstaan bij Amstelveners wegnemen.

Druk bezochte info-avonden A9

Honderden bezoekers trokken de informatieavonden over de A9 in de Schouwburg, die dinsdag en donderdag werden gehouden. Er volgen er nog twee in april (4 en 11). Rijkswaterstaat is op de bijeenkomsten aanwezig met talloze kaarten en touchscreens en andere schermen om elk detail van de plannen te tonen. Er zijn ook veel medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Los daarvan krijgt iedereen een tas vol brochures en een grote kaart mee, om zoveel mogelijk inzicht in de plannen te verstreken. Zoals afzonderlijke ‘boekwerken’ over geluid en lucht langs de rijkswegen.

Een bewoner van Meander vertelde het absoluut niet eens te zijn met de juridische actie die door de Belangenvereniging Meander Bewoners tegen het nieuwe tracé besluit voor de A9 wordt gevoerd. De BVMB is voorstander van een tunnel en wil die alsnog juridisch afdwingen, een volgens een minderheid van de bewoners kansloze en kostbare procedure.

Muurvaste plannen A9 op info-avond

Wethouder Herbert Raat (rechts) was op de eerste informatieavond over A9 present

De plannen van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A9 liggen muurvast. Tot die conclusie komen bezoekers van de eerste – dinsdag in de schouwburg gehouden – informatiebijeenkomst. Alleen met de gemeente is nog discussie mogelijk, constateert bewoonster Ankie Szlapka van de Meander. Zij wil dat er afspraken worden gemaakt die onder meer inhouden dat de Meander niet wordt verbreed, daar wel een beschermd fietspad wordt aangelegd en er een knipperbol (met beschermde voetgangersoversteek) bij de poort naar het Stadsplein komt.

Verder wensen zij en anderen duidelijkheid omtrent de inrit van de parkeergarage, als verkeer langs de Schouwburg niet meer mogelijk zal zijn, en zich op de exacte routing van het busverkeer. Ook wil Szlapka weten waar de parkeerplaatsen komen voor de bewoners van de torens 1 en 2 aan de Meander, ‘als het verkeer op de afrit van de A9 over hun terrein raast’.